Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση για τη στοχοποίηση Ελλήνων κομμουνιστών από την ιστοσελίδα «myrotvorets.center»

Τη λει­τουρ­γία ιστο­σε­λί­δας με την ονο­μα­σία «myrotvorets.center» που δημο­σιο­ποιεί στοι­χεία και προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να (ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, ταχυ­δρο­μι­κή διεύ­θυν­ση, διεύ­θυν­ση ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου κ.ά.) όσων οι δια­χει­ρι­στές της χαρα­κτη­ρί­ζουν ως «εχθρούς της Ουκρα­νί­ας», «συνερ­γά­τες τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων», καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­σή της προς τον Ύπα­το Εκπρό­σω­πο Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ, Ζ. Μπορέλ.

Η εν λόγω σελί­δα λει­τουρ­γεί από τον Αύγου­στο του 2014 και τελεί επί­ση­μα υπό την «αιγί­δα» υπουρ­γεί­ων της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Χιλιά­δες άνθρω­ποι έχουν τεθεί στο στό­χα­στρό της, ενώ στοι­χεία που περι­λαμ­βά­νο­νται σε αυτή χρη­σι­μο­ποιού­νται από τις δικα­στι­κές αρχές της Ουκρα­νί­ας με σκο­πό την απαγ­γε­λία κατηγοριών.

Ανά­με­σα στα άτο­μα που έχουν μπει στη «μαύ­ρη λίστα» της ιστο­σε­λί­δας είναι και τρία στε­λέ­χη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας, ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, πρώ­ην Ευρω­βου­λευ­τής, ο Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, βου­λευ­τής του ελλη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής και ο Γιώρ­γος Μαγ­γα­νάς. Να σημειω­θεί ότι τα στε­λέ­χη αυτά του ΚΚΕ έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί ως «ανε­πι­θύ­μη­τα πρό­σω­πα» για το ουκρα­νι­κό κρά­τος από το 2015. Αφορ­μή γι’ αυτό το χαρα­κτη­ρι­σμό απο­τε­λεί η επί­σκε­ψή τους στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, η έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό και τους κομ­μου­νι­στές της Ουκρα­νί­ας. Πρό­κει­ται για ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κό ζήτη­μα, δεδο­μέ­νου ότι πολ­λοί από τους ανθρώ­πους που στο­χο­ποι­ή­θη­καν από την ιστο­σε­λί­δα «myrotvorets.center» έπε­σαν στη συνέ­χεια θύμα­τα επιθέσεων.

Οι ευθύ­νες των ουκρα­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων από το 2014 και έπει­τα είναι τερά­στιες, καθώς αξιο­ποιούν τέτοια εργα­λεία, ενώ με τη στά­ση τους δίνουν άλλο­θι και κάλυ­ψη σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Να σημειω­θεί επί­σης ότι με το ξέσπα­σμα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έθε­σε συνο­λι­κά 11 κόμ­μα­τα εκτός νόμου, ενώ ο Γραμ­μα­τέ­ας της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ουκρα­νί­ας συνε­λή­φθη και ξυλο­κο­πή­θη­κε μαζί με άλλους συντρό­φους του. Δεν πρό­κει­ται λοι­πόν για μια τυχαία στο­χο­ποί­η­ση, αλλά απο­τε­λεί επι­λο­γή του ουκρα­νι­κού κρά­τους, ανε­ξαρ­τή­τως κυβερ­νή­σε­ως, να διώ­κει κομ­μου­νι­στές, αγω­νι­στές και να τους απο­δί­δει ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες όπως πχ «για συνερ­γα­σία με τρο­μο­κρα­τι­κές οργανώσεις».

Με βάση τα παρα­πά­νω, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης κατέ­θε­σε την παρα­κά­τω ερώτηση:

«Πώς τοπο­θε­τεί­ται ο Ύπα­τος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της ΕΕ σχε­τι­κά με την απα­ρά­δε­κτη στο­χο­ποί­η­ση των τριών στε­λε­χών του ΚΚΕ, ένας εκ των οποί­ων είναι και πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τής, και την επι­κίν­δυ­νη κι έωλη συσχέ­τι­σή τους με «τρο­μο­κρα­τι­κές οργανώσεις;».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο