Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εφόσον κατατεθεί πρόταση μομφής κατά της ΝΔ, το ΚΚΕ θα τη στηρίξει με το δικό του σκεπτικό, όπως κάνει πάντα»

Αντι­πο­λι­τευ­τι­κό φερε­τζέ επι­διώ­κει να φορέ­σει όψι­μα ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρου­λά­κης, εκμε­ταλ­λευό­με­νος την οργή που έχει προ­κα­λέ­σει το έγκλη­μα των Τεμπών, αφού έχει στη­ρί­ξει εδώ και χρό­νια με νύχια και με δόντια την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ.

Έτσι, με αφορ­μή τα δημο­σιεύ­μα­τα για αλλοί­ω­ση των δια­λό­γων του σταθ­μάρ­χη Λάρι­σας με τον μηχα­νο­δη­γό της μοι­ραί­ας αμα­ξο­στοι­χί­ας, ανα­κοί­νω­σε πως ανα­λαμ­βά­νει πρω­το­βου­λία να κατα­τε­θεί πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας προς την κυβέρνηση.

«Ανα­λαμ­βά­νω τη θεσμι­κή πρω­το­βου­λία και καλώ όλα τα κόμ­μα­τα του δημο­κρα­τι­κού τόξου να στα­θούν στο ύψος των περι­στά­σε­ων», δήλω­σε, λες και δεν ήταν ο ίδιος και το κόμ­μα του που έκα­ναν ότι μπο­ρού­σαν για να «θάψουν» την πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ για την σύστα­ση Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής. Η δε Προ­α­να­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή που πρό­τει­νε το ΠΑΣΟΚ, αφο­ρού­σε την οικο­νο­μι­κή ζημιά που προ­κά­λε­σε στην ΕΕ η μη υλο­ποί­η­ση της σύμ­βα­σης 717, υιο­θε­τού­σε δηλα­δή μέχρι κεραί­ας την ευρω­ε­νω­σια­κή λογι­κή του «κόστους — οφέ­λους» που βάζει σε αυτό το ζύγι όλα τα ανα­γκαία μέτρα ασφαλείας.

Η θέση του ΚΚΕ

Από την πλευ­ρά του το ΚΚΕ δεν ανα­γνω­ρί­ζει στο ΠΑΣΟΚ και τον πρό­ε­δρό του κανέ­να πραγ­μα­τι­κό και ουσια­στι­κό αντι­πο­λι­τευ­τι­κό ρόλο απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, καθώς είναι εκεί­νο το κόμ­μα που όλα αυτά τα χρό­νια έχει στη­ρί­ξει όσο λίγοι την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη και μάλι­στα σε κρί­σι­μα ζητή­ματα. Ενώ και στα ζητή­μα­τα που εμφα­νί­ζε­ται να δια­φω­νεί, π.χ. νόμος για τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ, υιο­θε­τεί τη βασι­κή στρα­τη­γι­κή γραμ­μή της ΝΔ, όπως είναι η ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16 κι ο εξω­ραϊ­σμός της ΕΕ.

Ακό­μη και για το έγκλη­μα των Τεμπών η πρό­τα­σή του αφο­ρού­σε μόνο στη διε­ρεύ­νη­ση αδι­κη­μά­των που σχε­τί­ζο­νται με την οικο­νο­μι­κή ζημία της ΕΕ. Προ­φα­νώς τώρα και κάτω από την επί­δρα­ση των δημο­σκο­πή­σε­ων, ανα­ζη­τά διέ­ξο­δο στα πολι­τι­κά του αδιέξοδα.

Ωστό­σο, εφό­σον κατα­τε­θεί πρό­τα­ση μομ­φής απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, το ΚΚΕ θα τη στη­ρί­ξει με το δικό του σκε­πτι­κό, όπως κάνει πάντα.

Άλλω­στε, το ΚΚΕ εκφρά­ζει την μομ­φή του απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ καθη­με­ρι­νά, με την πρω­το­πό­ρα συμ­βο­λή του στους εργα­τι­κούς, λαϊ­κούς και νεα­νι­κούς αγώ­νες που έχουν στρι­μώ­ξει την κυβέρ­νη­ση και στους οποί­ους το ΠΑΣΟΚ ήταν, όχι μόνο προ­κλη­τι­κά απών, αλλά και τις περισ­σό­τε­ρες φορές απέναντι.

Πηγή: 902.gr

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο