Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηλιούπολη: Άλλους τρεις «έδειξε» η 19χρονη — «Η επαγγελματική ιδιότητα του ενός θα προκαλέσει αίσθηση»

Τρία άτο­μα που φέρε­ται να συμ­με­τεί­χαν στη σεξουα­λι­κή εκμε­τάλ­λευ­σή της υπέ­δει­ξε στις διω­κτι­κές αρχές η 19χρονη κοπέ­λα την οποία κρα­τού­σε αιχ­μά­λω­τη και εξέ­δι­δε 39χρονος αστυνομικός

«Εχει απο­κα­λύ­ψει τα πλή­ρη στοι­χεία ταυ­τό­τη­τάς τους», επι­βε­βαί­ω­σε μιλώ­ντας χθες στην «Καθη­με­ρι­νή» η μία από τους συνη­γό­ρους της, Αντω­νία Λεγά­κη ανα­φε­ρό­με­νη στα άλλα τρία εμπλε­κό­με­να πρό­σω­πα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η επαγ­γελ­μα­τι­κή ιδιό­τη­τα του ενός εκ των τριών θα προ­κα­λέ­σει αίσθη­ση όταν αποκαλυφθεί.

Από την κατά­θε­ση της 19χρονης προ­κύ­πτει η εμπλο­κή και άλλων ατό­μων, όπως το πρό­σω­πο που τη μετέ­φε­ρε στα ραντε­βού αλλά και πρό­σω­πο με το οποίο ο αστυ­νο­μι­κός φέρε­ται να συν­δια­χει­ρι­ζό­ταν ιστο­σε­λί­δα, μέσω της οποί­ας κλεί­νο­νταν τα ραντε­βού. Ήδη, με τη δια­βί­βα­ση της δικο­γρα­φί­ας στον εισαγ­γε­λέα και την άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης σε βάρος των δύο, εκδό­θη­κε ένταλ­μα σύλ­λη­ψης σε βάρος ακό­μη ενός προσώπου.

Στο μετα­ξύ, ενώπιον του ανα­κρι­τή οδη­γού­νται ο υπό από­λυ­ση αστυ­νο­μι­κός και ο πατέ­ρας της 19χρονης, η οποία καταγ­γέλ­λει βαριά σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και σεξουα­λι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, προ­κει­μέ­νου να απο­λο­γη­θούν για σωρεία κατη­γο­ριών που τους αποδίδονται.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι, οι οποί­οι φέρο­νται να αρνού­νται τις κατη­γο­ρί­ες, μετά­γο­νται στο ανα­κρι­τι­κό γρα­φείο την ίδια ώρα που οι διω­κτι­κές Αρχές συνε­χί­ζουν την έρευ­να προ­κει­μέ­νου να δια­κρι­βώ­σουν τον ρόλο που είχαν στην υπό­θε­ση πρό­σω­πα που ανα­δει­κνύ­ο­νται από την κατά­θε­ση του θύμα­τος.

Σύμ­φω­να με όσα κατήγ­γει­λε η 19χρονη, ο αστυ­νο­μι­κός την κρα­τού­σε αιχ­μά­λω­τη και μέσω βασα­νι­στη­ρί­ων, όπως η στέ­ρη­ση τρο­φής, ναρ­κω­τι­κές ουσί­ες και βία, την ανά­γκα­ζε να εκδί­δε­ται. Η καταγ­γέ­λου­σα φέρε­ται να είπε στους αστυ­νο­μι­κούς πως από την ηλι­κία των 7 ετών ο πατέ­ρας της τη βία­ζε και ότι το μαρ­τύ­ριό της στα­μά­τη­σε με την καρα­ντί­να, οπό­τε η μητέ­ρα και ο αδελ­φός της ήταν συνέ­χεια στο σπίτι.

Η νεα­ρή γυναί­κα απο­φά­σι­σε να μεί­νει με τον εν συνε­χεία προ­α­γω­γό της, όπως κατέ­θεσε, προ­κει­μέ­νου να γλυ­τώ­σει από την κακο­ποι­η­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά του πατέ­ρα της. Ωστό­σο, σύντο­μα βρέ­θη­κε αντι­μέ­τω­πη με τη βία του «συγκα­τοί­κου» της. Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία της, ακό­μη και με όπλο την απει­λού­σε ο σε αργία αστυ­νο­μι­κός, ενώ, όπως κατέ­θε­σε «πήγαι­να σε τρία ή σε τέσ­σε­ρα ραντε­βού σχε­δόν καθημερινά».

Ο πατέ­ρας της 19χρονης φέρε­ται να αρνεί­ται ότι βία­ζε την κόρη του, ενώ φαί­νε­ται πως απο­δί­δει ευθύ­νες στη μητέρα.

Οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι είναι αντι­μέ­τω­ποι, μετα­ξύ άλλων, με κατη­γο­ρί­ες που ανά περί­στα­ση αφο­ρούν: Εμπο­ρία ανθρώ­που κατ’ επάγ­γελ­μα, εμπο­ρία ανθρώ­που στρε­φό­με­νη κατά ανη­λί­κου, βια­σμό κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, κατά­χρη­ση σε ασέλ­γεια, γενε­τή­σια πρά­ξη μετα­ξύ συγ­γε­νών με ανη­λί­κους, ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή σωμα­τι­κή βλά­βη, ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή απει­λή και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπό­θε­ση άρχι­σε να εκτυ­λίσ­σε­ται το πρωί του Σαβ­βά­του, όταν η νεα­ρή κοπέ­λα πήγε να πάρει καφέ σε καφε­τέ­ρια δίπλα στο σπί­τι όπου τον τελευ­ταίο ενά­μι­ση μήνα ζού­σε υπό τις συνε­χείς απει­λές του 39χρονου αστυ­νο­μι­κού. Υπάλ­λη­λος του κατα­στή­μα­τος διέ­κρι­νε τα σημά­δια ξυλο­δαρ­μού που είχε σε διά­φο­ρα σημεία του σώμα­τός της και την πλη­σί­α­σε προ­τρέ­πο­ντάς την να ζητή­σει βοή­θεια σε περί­πτω­ση που την είχε ανά­γκη. Λίγη ώρα αργό­τε­ρα η 19χρονη επέ­στρε­ψε. Κρύ­φτη­κε στην απο­θή­κη της καφε­τέ­ριας και ζήτη­σε από το προ­σω­πι­κό να ειδο­ποι­ή­σει την αστυ­νο­μία, όπως και έγινε.

Στο μεσο­διά­στη­μα ο επί­ορ­κος αστυ­νο­μι­κός, που κατά­λα­βε τι είχε συμ­βεί, πραγ­μα­το­ποιού­σε –σύμ­φω­να με μάρ­τυ­ρες– κύκλους γύρω από το καφέ σε ανα­ζή­τη­ση της άτυ­χης κοπέλας.

Ειδο­ποι­ή­θη­κε η Αμε­ση Δρά­ση και τελι­κά η 19χρονη μετα­φέρ­θη­κε συνο­δεία αστυ­νο­μι­κών της ομά­δας «Δρά­ση», λίγο μετά τις 12 το μεση­μέ­ρι, στο Α.Τ. Ηλιού­πο­λης. Εξε­τά­στη­κε από τους αστυ­νο­μι­κούς του τμή­μα­τος, οι οποί­οι με καθυ­στέ­ρη­ση, όπως καταγ­γέλ­λουν οι συνή­γο­ροι της κοπέ­λας, ενη­μέ­ρω­σαν για την υπό­θε­ση την υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων. Βρα­δι­νές ώρες του Σαβ­βά­του η 19χρονη μετα­φέρ­θη­κε με συμ­βα­τι­κό όχη­μα στα γρα­φεία της υπη­ρε­σί­ας στο Μαρού­σι για κατά­θε­ση, όπου και παρέ­μει­νε μέχρι το επό­με­νο πρωί. Οι συνή­γο­ροί της κατήγ­γει­λαν ότι δεν τους επε­τρά­πη να επι­κοι­νω­νή­σουν μαζί της παρά αρκε­τές ώρες αργό­τε­ρα, το πρωί της Κυριακής.

Στο μετα­ξύ, πάντως, οι «αδιά­φθο­ροι» προ­χώ­ρη­σαν στη σύλ­λη­ψη του 39χρονου αστυ­νο­μι­κού καθώς και του πατέ­ρα της 19χρονης, ο οποί­ος, όπως κατήγ­γει­λε η ίδια, τη βία­ζε από την ηλι­κία των 11 ετών. Στους αστυ­νο­μι­κούς που την εξέ­τα­σαν η 19χρονη απο­κά­λυ­ψε ότι ο 39χρονος είχε δημο­σιο­ποι­ή­σει αγγε­λία σε ροζ ιστο­σε­λί­δα μέσω της οποί­ας την εξέ­δι­δε, καθώς και ότι τα ερω­τι­κά ραντε­βού πραγ­μα­το­ποιού­νταν σε «μαγα­ζιά», δηλα­δή studio – οίκους ανο­χής. Πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι οι τρεις άνδρες που κατο­νό­μα­σε η άτυ­χη κοπέ­λα συμ­με­τεί­χαν στην «αλυ­σί­δα» της σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σής της. Ο 39χρονος υπη­ρε­τού­σε στην υπη­ρε­σία Πεζών Περι­πο­λιών και τελού­σε ήδη σε δια­θε­σι­μό­τη­τα με το ερώ­τη­μα της απόλυσης. 

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών: ΑΠΕ / Καθημερινή

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο