Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Αθωώθηκε ο έφηβος που σκότωσε δύο και τραυμάτισε άλλον έναν κατά τη διάρκεια αντιρατσιστικών διαδηλώσεων!!!

Αθώ­ος για όλες τις κατη­γο­ρί­ες κρί­θη­κε από τους ενόρ­κους ο Κάιλ Ρίτεν­χα­ους, ο έφη­βος που πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε δύο άνδρες, ενώ τραυ­μά­τι­σε έναν τρί­το, στο περι­θώ­ριο των αντι­ρα­τσι­στι­κών δια­δη­λώ­σε­ων, τον Αύγου­στο του 2020, στην Κενόσα.

Οι δώδε­κα ένορ­κοι στην ετυ­μη­γο­ρία τους, μετά από τέσ­σε­ρις ημέ­ρες δια­βου­λεύ­σε­ων, τον έκρι­ναν αθώο και για τις πέντε κατη­γο­ρί­ες που αντι­με­τώ­πι­ζε: δύο κατη­γο­ρί­ες για ανθρω­πο­κτο­νία, μία για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας και δύο για απε­ρί­σκε­πτη δια­κύ­βευ­ση της ασφάλειας.

Ο 18χρονος, ο οποί­ος κιν­δύ­νευε να κατα­δι­κα­στεί σε ισό­βια κάθειρ­ξη, δήλω­νε ότι ενήρ­γη­σε εβρι­σκό­με­νος σε νόμι­μη άμυ­να όταν πυρο­βό­λη­σε με ένα ημιαυ­τό­μα­το του­φέ­κι κατά τη διάρ­κεια των χαο­τι­κών αντι­ρα­τσι­στι­κών δια­δη­λώ­σε­ων στο Γουι­σκόν­σιν, στις 25 Αυγού­στου 2020.

Ο Ρίτεν­χα­ους ξέσπα­σε σε λυγ­μούς ακού­γο­ντας την ετυ­μη­γο­ρία, λίγο αφό­του ο δικα­στής προει­δο­ποί­η­σε τους παρι­στά­με­νους να τηρή­σουν σιγή, απει­λώ­ντας ότι θα δια­τά­ξει την απο­μά­κρυν­σή τους από την αίθουσα.

Η δίκη του νεα­ρού πόλω­σε την Αμε­ρι­κή, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας το βαθύ διχα­σμό στην αμε­ρι­κα­νι­κή κοι­νω­νία για επί­μα­χα θέμα­τα όπως είναι το δικαί­ω­μα στην οπλοφορία.

Ο Ρίτεν­χα­ους πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε τον Τζό­ζεφ Ρόζεν­μπα­ουμ, 36 ετών και τον Άντο­νι Χιού­μπερ, 26 ετών, ενώ τραυ­μά­τι­σε στο χέρι τον Γκάι­γκε Γκρό­σκριτς, 28 ετών.

Για να κατα­λή­ξουν στην από­φα­σή τους οι ένορ­κοι άκου­σαν τις αντι­κρουό­με­νες αφη­γή­σεις της υπε­ρά­σπι­σης και της πολι­τι­κής αγω­γής, που παρου­σί­α­σαν πολύ δια­φο­ρε­τι­κές εικό­νες των ενερ­γειών του νεα­ρού τη νύχτα των πυροβολισμών.

Οι συνή­γο­ροί του είπαν ότι ο Ρίτεν­χα­ους είχε δεχτεί κατ’ επα­νά­λη­ψη επί­θε­ση και ότι πυρο­βό­λη­σε φοβού­με­νος για τη ζωή του. Υπο­στή­ρι­ξαν επί­σης ότι βρέ­θη­κε στην Κενό­σα για να προ­στα­τεύ­σει ιδιω­τι­κή περιου­σία, έπει­τα από πολ­λές νύχτες ανα­τα­ρα­χών στην πόλη αυτή, στα νότια του Μιλγουόκι.

Οι δια­δη­λώ­σεις αυτές οργα­νώ­θη­καν αφού αστυ­νο­μι­κοί πυρο­βό­λη­σαν έναν Αφρο­α­με­ρι­κα­νό, τον Τζέικ Μπλέικ, ο οποί­ος έμει­νε παρά­λυ­τος από τη μέση και κάτω.

Αντι­θέ­τως, η εισαγ­γε­λία παρου­σί­α­σε τον Ρίτεν­χα­ους, που τότε ήταν ακό­μη 17 ετών, ως έναν απε­ρί­σκε­πτο αυτό­κλη­το τιμω­ρό ο οποί­ος προ­κά­λε­σε τις βίαιες αντι­πα­ρα­θέ­σεις και δεν έδει­ξε καμία μετα­μέ­λεια για τους άνδρες που πυρο­βό­λη­σε με το του­φέ­κι του, τύπου AR-15.

Η δίκη μετα­δι­δό­ταν καθη­με­ρι­νά από την καλω­δια­κή τηλε­ό­ρα­ση, σε μια περί­ο­δο κοι­νω­νι­κής και πολι­τι­κής πόλω­σης στις ΗΠΑ. Το δικαί­ω­μα στην οπλο­κα­το­χή θεω­ρεί­ται ιερό από πολ­λούς Αμε­ρι­κα­νούς και είναι κατο­χυ­ρω­μέ­νο στο Σύνταγ­μα, μολο­νό­τι η χώρα βιώ­νει πολ­λά επει­σό­δια ένο­πλης βίας και τα πυρο­βό­λα είναι εύκο­λα δια­θέ­σι­μα παντού.

Ο Ρίτεν­χα­ουζ, ο οποί­ος κατέ­θε­σε ότι δεν είχε άλλη επι­λο­γή από το να ανοί­ξει πυρ για να αμυν­θεί, θεω­ρεί­ται ήρω­ας από ορι­σμέ­νους συντη­ρη­τι­κούς κύκλους που κρί­νουν δικαιο­λο­γη­μέ­νους τους πυρο­βο­λι­σμούς. Από την άλλη, πολ­λοί στην αρι­στε­ρά τον θεω­ρούν έναν αυτό­κλη­το τιμω­ρό και ενσάρ­κω­ση της ανε­ξέ­λεγ­κτης βίας των όπλων.

Δια­δη­λώ­σεις κατά των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων και της αστυ­νο­μι­κής βίας ξέσπα­σαν σε πολ­λές πόλεις μετά τη δολο­φο­νία του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινε­ά­πο­λη, τρεις μήνες πριν από τα επει­σό­δια στην Κενόσα.

Καθώς μεγά­λο μέρος των όσων συνέ­βη­σαν εκεί­νη τη νύχτα στην Κενό­σα είχε βιντε­ο­σκο­πη­θεί, με κινη­τά τηλέ­φω­να ή από κάμε­ρες ασφα­λεί­ας, τα γεγο­νό­τα δεν αμφι­σβη­τού­νταν. Η δίκη επι­κε­ντρώ­θη­κε κυρί­ως στο αν ο Ρίτεν­χα­ους ενήρ­γη­σε εύλο­γα για να απο­τρέ­ψει «τον επι­κεί­με­νο θάνα­το ή τη σοβα­ρή σωμα­τι­κή βλά­βη» — με βάση τον νόμο στο Γουι­σκόν­σιν μόνο σε αυτές τις περι­πτώ­σεις επι­τρέ­πε­ται να χρη­σι­μο­ποιεί κανείς φονι­κή βία.

Οι εισαγ­γε­λείς, με επι­κε­φα­λής τον Τόμας Μπίν­γκερ, επι­δί­ω­ξαν να τον παρου­σιά­σουν ως τον μονα­δι­κό επι­τι­θέ­με­νο και τον μονα­δι­κό άνθρω­πο που σκό­τω­σε κάποιον άλλο εκεί­νη τη νύχτα.

Οι σφαί­ρες που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ήταν σχε­δια­σμέ­νες να δια­περ­νούν τον στό­χο τους. Οι ένορ­κοι είδαν πολ­λά βίντεο, μετα­ξύ των οποί­ων και τη στιγ­μή που ο Ρίτεν­χα­ους πυρο­βο­λεί τέσ­σε­ρις φορές τον Ρόζεν­μπα­ουμ, ο οποί­ος κεί­τε­ται ακί­νη­τος, αιμορ­ρα­γώ­ντας και βογκώ­ντας. Σε άλλο βίντεο ο Γκρό­σκρις ουρ­λιά­ζει και αίμα πετά­γε­ται από το πλη­γω­μέ­νο χέρι του.

«Έκα­να ότι έπρε­πε να κάνω για να στα­μα­τή­σω το πρό­σω­πο που μου επι­τέ­θη­κε» κατέ­θε­σε στη δίκη ο Ρίτενχαους.

Ο 18χρονος κατέ­θε­σε ότι πυρο­βό­λη­σε τον Χιού­μπερ αφού εκεί­νος τον χτύ­πη­σε με ένα σκέι­τμπορντ και τρά­βη­ξε το όπλο του. Πυρο­βό­λη­σε τον Γκρό­σκριτς αφού εκεί­νος έστρε­ψε το πιστό­λι του ενα­ντί­ον του – κάτι που παρα­δέ­χτη­κε και ο ίδιος στσην κατά­θε­σή του. Είπε επί­σης ότι πυρο­βό­λη­σε τον Ρόζεν­μπα­ουμ αφού ο άνδρας τον κυνή­γη­σε και άρπα­ξε το όπλο του.

Και τα τρία θύμα­τα ήταν λευ­κοί, όπως και ο Ρίτενχαους.

Μέσω του Twitter, το κίνη­μα Black Lives Matter, σχο­λί­α­σε ότι δεν αιφ­νι­διά­στη­κε από την από­φα­ση «Το σύστη­μα λει­τουρ­γεί ακρι­βώς όπως είναι σχε­δια­σμέ­νο (…) για να προ­στα­τεύ­ει τη λευ­κή υπεροχή».

Η από­φα­ση «υπο­γραμ­μί­ζει την κατε­πεί­γου­σα ανά­γκη για μεταρ­ρυθ­μί­σεις στη δικαιο­σύ­νη και το ποι­νι­κό σύστη­μά μας» είπε ο Σαα­ντί Άλι, ένας εκπρό­σω­πος της ισχυ­ρής οργά­νω­σης προ­ά­σπι­σης των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των ACLU.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο