Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Σε απεργία κατεβαίνουν και οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της «Ford»

Περί­που 8.700 εργα­ζό­με­νοι στο μεγα­λύ­τε­ρο παγκο­σμί­ως εργο­στά­σιο της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας «Ford» ‑στις κεντρι­κές ΗΠΑ- ξεκί­νη­σαν χθες Τετάρ­τη απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, έπει­τα από έκκλη­ση του συν­δι­κά­του United Auto Workers (UAW) σε απά­ντη­ση στην άρνη­ση της εται­ρεί­ας να κάνει επι­πλέ­ον υπο­χω­ρή­σεις στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τη νέα συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση εργασίας.

Οι εργα­ζό­με­νοι στο εργο­στά­σιο του Λού­ι­βιλ στο Κεντά­κι εντάσ­σο­νται στο κίνη­μα που ξεκί­νη­σαν στις 15 Σεπτέμ­βρη τα μέλη του UAW στις τρεις μεγα­λύ­τε­ρες αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες των ΗΠΑ («Ford», «General Motors», «Stellantis»). Συνο­λι­κά σχε­δόν 34.000 εργα­ζό­με­νοι, περί­που το 23% του συνό­λου, απερ­γούν στις Big Three εδώ και τέσ­σε­ρις εβδομάδες.

Η απερ­γία «κηρύ­χθη­κε αφού η “Ford” αρνή­θη­κε να προ­χω­ρή­σει περισ­σό­τε­ρο στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις», ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του το συν­δι­κά­το, ενώ προει­δο­ποί­η­σε ότι «η αιφ­νι­δια­στι­κή του από­φα­ση σημα­το­δο­τεί ένα νέο κεφά­λαιο» στις κινητοποιήσεις.

Το UAW επι­σή­μα­νε ότι ο πρό­ε­δρός του θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει την Παρα­σκευή την εβδο­μα­διαία του συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη διάρ­κεια της οποί­ας θα ανα­φερ­θεί στις εξε­λί­ξεις στις συζη­τή­σεις με τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Σε ξεχω­ρι­στή της ανα­κοί­νω­ση η «Ford» χαρα­κτή­ρι­σε την ανα­κοί­νω­ση του UAW «χον­δροει­δώς ανεύ­θυ­νη», προει­δο­ποιώ­ντας ότι η επέ­κτα­ση της απερ­γί­ας «θα έχει επώ­δυ­νες συνέ­πειες» κυρί­ως σε άλλους κλά­δους της εται­ρεί­ας όπως και στους προ­μη­θευ­τές της.

Οι συζη­τή­σεις προ­σκρού­ουν κυρί­ως στο ποσο­στό της αύξη­σης των μισθών. Το συν­δι­κά­το ζητεί περί­που 40% σε διά­στη­μα τεσ­σά­ρων ετών, ενώ η «Ford» φτά­νει ως το 23% και η GM και η «Stellantis» περιο­ρί­στη­καν στο 20%.

Εκτός από υψη­λό­τε­ρους μισθούς, το UAW ζητά­ει μικρό­τε­ρη εβδο­μά­δα εργα­σί­ας, απο­κα­τά­στα­ση συντα­ξιο­δο­τι­κών επι­δο­μά­των και ισχυ­ρό­τε­ρη εργα­σια­κή ασφά­λεια την ώρα που οι κατα­σκευα­στές αυτο­κι­νή­των στρέ­φο­νται προς τα ηλε­κτρο­κί­νη­τα οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσω 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο