Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα επεισόδια στην Ουάσινγκτον, 52 πρόσωπα συνελήφθησαν

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στον χώρο του Καπι­τω­λί­ου στα επει­σό­δια που ξέσπα­σαν χθες Τετάρ­τη, ενώ 52 πρό­σω­πα έχουν συλ­λη­φθεί, ανα­κοί­νω­σε ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας της μητρο­πο­λι­τι­κής περιο­χής της Ουά­σινγ­κτον, ο Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε το βρά­δυ της Τετάρ­της (τοπι­κή ώρα· το πρωί σήμε­ρα Πέμ­πτη ώρα Ελλάδας).

Ο Κόντι διευ­κρί­νι­σε ότι οι 47 από τις 52 συλ­λή­ψεις έγι­ναν εξαι­τί­ας της παρα­βί­α­σης της απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας που επέ­βα­λε η δήμαρ­χος Μιού­ριελ Μπά­ου­ζερ μετά τις 18:00 χθες, με τις 26 από αυτές να γίνο­νται στον χώρο του Καπιτωλίου.

Αρκε­τά άλλα πρό­σω­πα συνε­λή­φθη­σαν επει­δή οπλο­φο­ρού­σαν, χωρίς να δια­θέ­τουν άδεια ή επει­δή τα όπλα τους είναι απαγορευμένα.

Σύμ­φω­να με τον αρχη­γό της αστυ­νο­μί­ας της Ουά­σινγ­κτον, δύο αυτο­σχέ­διες βόμ­βες βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν στα κεντρι­κά γρα­φεία της εθνι­κής επι­τρο­πής των Ρεπου­μπλι­κά­νων αλλά και της εθνι­κής επι­τρο­πής των Δημο­κρα­τι­κών, ενώ βρέ­θη­κε και κατα­σχέ­θη­κε επί­σης φορη­τό ψυγείο που περιεί­χε κοκτέιλ Μολό­τοφ σε όχη­μα στον χώρο του Καπιτωλίου.

Ο Κόντι ανέ­φε­ρε επι­πλέ­ον ότι αστυ­νο­μι­κός της φρου­ράς του Καπι­τω­λί­ου έρι­ξε τη σφαί­ρα η οποία τραυ­μά­τι­σε γυναί­κα η οποία υπέ­κυ­ψε αργό­τε­ρα σε νοσο­κο­μείο όπου δια­κο­μί­στη­κε. Δεν έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τα στοι­χεία του θύμα­τος, ανα­φέ­ρο­ντας ότι εκκρε­μεί η ενη­μέ­ρω­ση των οικεί­ων της.

Διευ­κρί­νι­σε ότι οι άλλοι τρεις θάνα­τοι οφεί­λο­νταν σε έκτα­κτα ιατρι­κά περιστατικά.

Η δήμαρ­χος της Ουά­σινγ­κτον, η Μιού­ριελ Μπά­ου­ζερ, ανα­κοί­νω­σε νωρί­τε­ρα ότι παρα­τεί­νει την κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για 15 ημέ­ρες μετά τα επει­σό­δια. Τα έκτα­κτα μέτρα στην Ουά­σινγ­κτον θα ισχύ­ουν ως την 20ή Ιανουα­ρί­ου, ημέ­ρα της τελε­τής ορκω­μο­σί­ας του Δημο­κρα­τι­κού εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου Τζο Μπάιντεν.

Σκηνές χάους

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σκη­νές χάους εξε­λί­χθη­καν στην Ουά­σιγ­κτον, μετά την εισβο­λή των οπα­δών του Ντό­ναλντ Τραμπ στο Καπι­τώ­λιο, την ώρα που συνε­δρί­α­ζε το Κολέ­γιο των Εκλε­κτό­ρων προ­κει­μέ­νου να επι­κυ­ρώ­σει την εκλο­γι­κή νίκη του Τζο Μπάι­ντεν. Ειδι­κές δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας απο­μά­κρυ­ναν τον όχλο από το Καπι­τώ­λιο, ενώ επε­βλή­θη απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας στην Ουάσιγκτον.

Το Κογκρέ­σο ανέ­στει­λε τη συνε­δρί­α­ση, ενώ σε εικό­νες που μετα­δό­θη­καν εμφα­νί­στη­καν άνδρες των αρχών να έχουν τρα­βή­ξει όπλα και να κάνουν χρή­ση δακρυ­γό­νων για να απω­θή­σουν τους εισβο­λείς διαδηλωτές.

Η αστυ­νο­μία εκκέ­νω­σε τόσο τη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων όσο και τη Γερου­σία, καθώς οι οπα­δοί του Τραμπ εισέ­βα­λαν και κατέ­λα­βαν αίθου­σες του Κογκρέ­σου. Χρειά­στη­καν του­λά­χι­στον 4 ώρες προ­κει­μέ­νου να κατα­φέ­ρουν οι αρχές να εκκε­νώ­σουν το κτί­ριο από τους εισβολείς.

Το Twitter και το Facebook μπλό­κα­ραν για τις επό­με­νες ώρες τον λογα­ρια­σμό του απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ προ­κει­μέ­νου να μην ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο