Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηράκλειο: 56χρονη γυναίκα άγρια χτυπημένη από το σύζυγό της μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ

Γυμνή, χτυ­πη­μέ­νη και σε κατά­στα­ση λιπο­θυ­μί­ας, εντό­πι­σαν αστυ­νο­μι­κοί του ΑΤ Φαι­στού, το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής, μια 56χρονη γυναί­κα που ζει τα τελευ­ταία χρό­νια μαζί με τον 62χρονο σύζυ­γό της στο χωριό Ζαρός του Δήμου Φαιστού.

Η γυναί­κα φέρε­ται να είχε πολ­λα­πλά τραύ­μα­τα στο σώμα της, ενώ κατά την είσο­δο των αστυ­νο­μι­κών μέσα στο σπί­τι που βρι­σκό­ταν η γυναί­κα, ο χώρος μύρι­ζε γκά­ζι. Η γυναί­κα μετα­φέρ­θη­κε στο Βενι­ζέ­λειο Νοσο­κο­μείο Ηρα­κλεί­ου όπου δια­νυ­κτέ­ρευ­σε στη ΜΕΘ λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της κατά­στα­σής της και μετα­φέρ­θη­κε το πρωί της Δευ­τέ­ρας στη Χει­ρουρ­γι­κή κλι­νι­κή. Ο 62χρονος σύζυ­γός της συνε­λή­φθη με τις κατη­γο­ρί­ες περί ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας και επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλάβης,

Το ζευ­γά­ρι που ζει τα τελευ­ταία χρό­νια στην Κρή­τη έχει δύο παι­διά που ζουν στη Γερ­μα­νία τα οποία τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες αν και μιλού­σαν με τον πατέ­ρα τους, δεν είχαν κατα­φέ­ρει να μιλή­σουν με τη μητέ­ρα τους. Φίλος των παι­διών που ζει εκτός Κρή­της κάλε­σε το 112 και ενη­με­ρώ­θη­καν οι αρχές, που έφτα­σαν στο σπί­τι του ζευγαριού.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση άσκη­σε σε βάρος του 62χρονου που χτύ­πη­σε μέχρι λιπο­θυ­μί­ας την 56χρονη σύζυ­γό του, ο εισαγ­γε­λέ­ας Ηρα­κλεί­ου, ενώ­πιον του οποί­ου οδη­γή­θη­κε νωρί­τε­ρα σήμερα.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ, ο εισαγ­γε­λέ­ας του άσκη­σε δίω­ξη για σκο­πού­με­νη πρό­κλη­ση σωμα­τι­κής βλά­βης με μεθο­δευ­μέ­νη πρό­κλη­ση έντο­νου σωμα­τι­κού πόνου και σωμα­τι­κής εξά­ντλη­σης επι­κίν­δυ­νης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση.

Οι διώ­ξεις σε βάρος του απο­τυ­πώ­νουν τις σκλη­ρές εικό­νες με τις οποί­ες ήρθαν αντι­μέ­τω­ποι τόσοι οι αστυ­νο­μι­κοί όσο και το πλή­ρω­μα του ασθε­νο­φό­ρου που έφτα­σε στο σπί­τι του ζευ­γα­ριού, σε ορει­νό χωριό του δήμου Φαι­στού. Η γυναί­κα, σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρία δια­σώ­στη, βρέ­θη­κε γυμνή πάνω στο στρώ­μα του κρε­βα­τιού, βρεγ­μέ­νη, με την μυρω­διά του ανοι­κτού γκα­ζιού να έχει εμπο­τί­σει ακό­μη και το σώμα της. Ο φερό­με­νος ως δρά­στης φέρε­ται να βρι­σκό­ταν στο διπλα­νό δωμάτιο.

Η γυναί­κα παρα­μέ­νει στο Βενι­ζέ­λειο νοση­λευό­με­νη στη Χει­ρουρ­γι­κή Κλι­νι­κή σε κακή ψυχο­λο­γι­κή κατάσταση.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο