Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Ανατομία ενός Εγκλήματος» του Φώντα Λάδη επί μουσικής σκηνής!

Η «Ανα­το­μία ενός Εγκλή­μα­τος – έντε­κα αστυ­νο­μι­κά τρα­γού­δια», σε ποί­η­ση του Φώντα Λάδη, παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα την Τετάρ­τη, 28 Φλε­βά­ρη 2024, στις 9 το βρά­δυ, στη μου­σι­κή σκη­νή «Σφίγ­γα» (απέ­να­ντι από τη Ζωο­δό­χο Πηγή, στην Ακα­δη­μί­ας,  στο στε­νό Κιά­φας 13).

Τη μου­σι­κή παρά­στα­ση θα δώσει ο συν­θέ­της και κιθα­ρί­στας Σπύ­ρος Εξά­ρας με τη  συνο­δεία πεντα­με­λούς ορχή­στρας. Ο Σπύ­ρος Εξά­ρας μένει και δημιουρ­γεί στο κέντρο τζαζ της Νέας Υόρ­κης και ήρθε στην Ελλά­δα για αυτή την παρά­στα­ση. Το πρό­γραμ­μα θα έχει και ένα δεύ­τε­ρο μέρος, με τη συμ­με­το­χή  του γνω­στού επί­σης συν­θέ­τη Νίκου Πλα­τύ­ρα­χου, ενώ στην ερμη­νεία θα συμπρά­ξουν οι τρα­γου­δι­στές Δώρος Δημο­σθέ­νους, Αργύ­ρης Λού­λα­τζης και Δανάη Παπαδημητρίου.

Το έργο «Ανα­το­μία ενός Εγκλή­μα­τος – έντε­κα αστυ­νο­μι­κά τρα­γού­δια», βασι­σμέ­νο σε ποί­η­ση του Φώντα Λάδη, έχει κυκλο­φο­ρή­σει από τον «Μετρο­νό­μο» σε cd αλλά και στο δια­δί­κτυο εδώ και λίγο διάστημα.

Γιάν­να Κατσα­γε­ώρ­γη: Η «Πανα­γία των Πατη­σί­ων» επι­στρέ­φει στη δισκο­γρα­φία σε μια συνερ­γα­σία των Σπύ­ρου Εξά­ρα και Φώντα Λάδη

«Η παρά­στα­ση  συμπί­πτει ‑από μια αθέ­λη­τη σύμ­πτω­ση- με την πρώ­τη επέ­τειο από το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, που είναι ένα έγκλη­μα που έχει γίνει η ανα­το­μία του σε βάθος και για το οποίο η κοι­νω­νία ζητά­ει επί­μο­να και στα­θε­ρά την τιμω­ρία όλων των υπευ­θύ­νων» όπως σημειώ­νει ο Φώντας Λάδης στην πρό­σκλη­σή του για την παράσταση.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο