Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων: Η πλειοψηφία στην Αθήνα

Ανα­κοι­νώ­θη­καν 416 κρού­σμα­τα, εκ των οποί­ων τα 240 στην Αττι­κή. Σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση τα περισ­σό­τε­ρα εντο­πί­σθη­καν σε περιο­χές του κέντρου της Αθήνας.

Ανα­λυ­τι­κά:

– 61 εισα­γό­με­να κρού­σμα­τα, εκ των οποί­ων 59 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας
– 2 εισα­γό­με­να κρού­σμα­τα που προ­σήλ­θαν αυτο­βού­λως για έλεγχο
– 240 κρού­σμα­τα στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, εκ των οποί­ων 19 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές, ενώ 12 ανα­φέ­ρουν πρό­σφα­το ταξί­δι στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας
– 12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης , εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
– 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βοιω­τί­ας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
• 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχα­ΐ­ας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Γρεβενών
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εύβοιας
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ζακύν­θου, όλα συν­δε­ό­με­να με γνω­στή συρροή
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ηλείας
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ημαθίας
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ηρακλείου
• 8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαν­νί­νων, εκ των οποί­ων 5 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
• 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καρδίτσας
• 3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστο­ριάς, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή
• 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζάνης
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κορινθίας
• 7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λάρι­σας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου, συν­δε­ό­με­να με γνω­στή συρροή
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε.
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
• 4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλλας
• 5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Πιε­ρί­ας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
• 1 κρού­σμα στην Π.Ε. Πρέβεζας
• 18 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σάμου, εκ των οποί­ων 16 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές
• 7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρι­κά­λων, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή
• 2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

 

«Εκτο­ξεύ­τη­καν» τα κρούσματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο