Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΚΝΕ για το κλείσιμο των σχολείων: «Αν άκουγαν τους μαθητές, δεν θα φτάναμε εδώ!»

Σε σχό­λιό του σχε­τι­κά με το σημε­ρι­νό διάγ­γελ­μα του πρω­θυ­πουρ­γού, που μετα­ξύ άλλων ανα­κοί­νω­σε ότι κλεί­νουν τα Γυμνά­σια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Σήμε­ρα, σχε­δόν δυο μήνες μετά την έναρ­ξη της σχο­λι­κής χρο­νιάς, η κυβέρ­νη­ση κλεί­νει τα Γυμνά­σια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας! Σήμε­ρα, ξαφ­νι­κά, τα σχο­λεία είναι χώροι συνω­στι­σμού και μετά­δο­σης του ιού και η μάσκα από μόνη της δεν αρκεί! Αν άκου­γαν τους μαθη­τές, αν υλο­ποιού­σαν τα δίκαια αιτή­μα­τά τους, δεν θα φτά­να­με εδώ. Οι μαθη­τές επι­βε­βαιώ­νο­νται! Το κλεί­σι­μο των σχο­λεί­ων απο­τε­λεί την από­λυ­τη δικαί­ω­ση των αιτη­μά­των τους!

Όσο δεν παίρ­νο­νται ουσια­στι­κά μέτρα για να καθί­στα­ται η διά ζώσης, ασφα­λής λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων δυνα­τή, δεν θα είναι και η τελευ­ταία φορά που θα κλεί­σουν. Η ανά­γκη για μόρ­φω­ση, όμως, δεν στα­μα­τά. Έστω και τώρα η κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας να “πάρουν το μάθη­μά τους”! Να στα­μα­τή­σουν την κατα­στο­λή και τη συκο­φα­ντία του αγώ­να των μαθη­τών και να αξιο­ποι­ή­σουν αυτές τις τρεις βδο­μά­δες απο­τε­λε­σμα­τι­κά, ικα­νο­ποιώ­ντας ‑χωρίς άλλη καθυ­στέ­ρη­ση- τα αιτή­μα­τα μαθη­τών, γονιών και εκπαι­δευ­τι­κών. Όσο διαρ­κεί η τηλεκ­παί­δευ­ση να εξα­σφα­λι­στούν ισό­τι­μοι όροι πρό­σβα­σης για όλους τους μαθητές!».

Διάγ­γελ­μα Μητσο­τά­κη για lockdown: Ο λαός σε καρα­ντί­να για να συγκα­λυ­φθούν οι τερά­στιες ευθύ­νες της κυβέρνησης

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο