Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πανδημία στον κόσμο: Μείωση της καραντίνας για να γυρνάνε πιο γρήγορα στη δουλειά οι εργαζόμενοι με κορονοϊό!

Αποκαλυπτική η απόφαση — «πυξίδα» των ΗΠΑ για περιορισμό της καραντίνας σε «ασυμπτωματικούς ασθενείς» με Covid-19

Καθώς η παραλ­λα­γή «Όμι­κρον» επε­λαύ­νει σε όλο τον κόσμο, τη Δευ­τέ­ρα κατα­γρά­φη­κε παγκό­σμιο ρεκόρ κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού από την αρχή της παν­δη­μί­ας, ενώ τα νοσο­κο­μεία «γονα­τί­ζουν» για ακό­μη μια φορά.

Την ίδια στιγ­μή, εν μέσω της νέας παν­δη­μι­κής έξαρ­σης, οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις όχι μόνο δεν λαμ­βά­νουν ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας των λαών και μένουν μόνο στην επα­να­φο­ρά περιο­ρι­στι­κών μέτρων, αλλά για μια ακό­μα φορά κόβουν και ράβουν τα σχε­τι­κά πρω­τό­κολ­λα στα μέτρα των ανα­γκών του κεφαλαίου.

Τα παρα­πά­νω απο­τυ­πώ­νο­νται ανά­γλυ­φα στην από­φα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών Κέντρων Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νοση­μά­των (CDC) — η οποία είχε ουσια­στι­κά προ­α­ναγ­γελ­θεί από τον Αμε­ρι­κα­νό Πρό­ε­δρο, Τζο Μπάι­ντεν — να μειω­θεί στις 5 μέρες η καρα­ντί­να για όσους έχουν μολυν­θεί με COVID-19, εφό­σον είναι «ασυμ­πτω­μα­τι­κοί» (κάτι που φυσι­κά θα πιστο­ποιεί­ται και πάλι μέσω… «ατο­μι­κής ευθύ­νης», από τον ίδιο τον ασθενή)!

Οπως παρα­δέ­χτη­κε ο επι­κε­φα­λής ιατρι­κός σύμ­βου­λος του Αμε­ρι­κα­νού Προ­έ­δρου, Αντ. Φάου­τσι, η από­φα­ση αντα­πο­κρί­νε­ται ξεκά­θα­ρα στις ανά­γκες της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, επι­τρέ­πο­ντας στην εργο­δο­σία να επα­να­φέ­ρει εργα­ζό­με­νους με κορο­νο­ϊό πιο γρή­γο­ρα στη δουλειά.

«Ο λόγος είναι ότι με τον τερά­στιο όγκο των νέων κρου­σμά­των που έχου­με και που ανα­μέ­νου­με με την “Ομι­κρον”, ένα από τα πράγ­μα­τα που θέλου­με να προ­σέ­χου­με είναι ότι δεν έχου­με τόσο πολ­λούς ανθρώ­πους έξω», δήλω­σε ο Φάου­τσι στο CNN. «Εάν είστε ασυμ­πτω­μα­τι­κοί και έχε­τε μολυν­θεί, θέλου­με να επα­να­φέ­ρου­με τους ανθρώ­πους στις δου­λειές τους, ειδι­κά εκεί­νους με βασι­κές θέσεις εργα­σί­ας», πρόσθεσε.

Κι όλα αυτά, όταν και με τα προη­γού­με­να πρω­τό­κολ­λα, οι μεγά­λοι χώροι δου­λειάς στις ΗΠΑ και σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες έχουν μετα­τρα­πεί σε εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού, με την απου­σία ουσια­στι­κών μέτρων προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, στον χώρο εργα­σί­ας, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς κ.ο.κ.

Περιοριστικά μέτρα, ελλείψεις σε υγειονομικούς και τεστ, μετά από 2 χρόνια πανδημίας

Η ταχεία εξά­πλω­ση της παραλ­λα­γής «Ομι­κρον» θα προ­κα­λέ­σει «μεγά­λο αριθ­μό νοση­λειών» ασθε­νών με Covid-19, «ιδιαί­τε­ρα μετα­ξύ των μη εμβο­λια­σμέ­νων», προει­δο­ποί­η­σε το ευρω­παϊ­κό παράρ­τη­μα του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ), την ώρα που τα κρού­σμα­τα Covid-19 παγκο­σμί­ως σημεί­ω­σαν ημε­ρή­σιο ρεκόρ τη Δευ­τέ­ρα (πάνω από 1,44 εκατ.), έναν χρό­νο αφό­του άρχι­σαν να κυκλο­φο­ρούν τα εμβό­λια και δύο χρό­νια μετά την εμφά­νι­ση της πανδημίας.

Σε κάθε περί­πτω­ση επι­βε­βαιώ­νε­ται καθη­με­ρι­νά η ανά­γκη για ουσια­στι­κά μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας, με δωρε­άν και συχνά δια­γνω­στι­κά τεστ, μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της δια­σπο­ράς σε χώρους δου­λειάς και Εκπαί­δευ­σης, σε Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς κ.α., όπως επί­σης και η ανά­γκη για ολο­κλη­ρω­μέ­να εμβο­λια­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση των δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας σε όλες τις βαθμίδες.

Στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρ­κη, κατα­γρά­φε­ται μεγά­λη αύξη­ση του αριθ­μού των παι­διών που νοση­λεύ­ο­νται με Covid-19. Οι εισα­γω­γές παι­διών τετρα­πλα­σιά­στη­καν τη βδο­μά­δα που ξεκί­νη­σε στις 19/12, σε σύγκρι­ση με τη βδο­μά­δα που ξεκί­νη­σε στις 5/12. Οι μισές εισα­γω­γές αφο­ρούν παι­διά κάτω των 5 ετών, που δεν έχουν φτά­σει ακό­μη σε ηλι­κία για να εμβολιαστούν.
Συνο­λι­κά, ο αριθ­μός των κρου­σμά­των της Covid-19 στις ΗΠΑ εξα­κο­λου­θεί να αυξά­νε­ται, με περί­που 190.000 νέες μολύν­σεις καθη­με­ρι­νά, κατά μέσο όρο, το τελευ­ταίο 7ήμερο, σύμ­φω­να με στοι­χεία του Πανε­πι­στη­μί­ου Τζονς Χόπκινς.

Κι ενώ αυξά­νε­ται η ζήτη­ση για δια­γνω­στι­κά τεστ λόγω της νέας παν­δη­μι­κής έξαρ­σης, των εορ­τών και των ταξι­διών, σε αρκε­τές περιο­χές παρα­τη­ρεί­ται μεγά­λη έλλει­ψη. Παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις της κυβέρ­νη­σης ότι θα επι­λύ­σει το ζήτη­μα, τα τεστ δεν θα είναι πλή­ρως δια­θέ­σι­μα για όλους πριν από τον Γενά­ρη. Η έλλει­ψη σχε­τί­ζε­ται με την κερ­δο­φο­ρία των φαρ­μα­κευ­τι­κών ομί­λων και την αναρ­χία στην καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το καλο­καί­ρι, καθώς τα κρού­σμα­τα μειώ­νο­νταν εξαι­τί­ας των εμβο­λια­σμών, ορι­σμέ­νες φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες είχαν στα­μα­τή­σει ή μειώ­σει την παρα­γω­γή τεστ, με καταγ­γε­λί­ες ακό­μη και ότι μεγά­λες ποσό­τη­τες συστα­τι­κών για τεστ είχαν πετα­χτεί στα σκουπίδια!

Στη Βρε­τα­νία, η παν­δη­μία έχει επι­δει­νώ­σει τη χρό­νια έλλει­ψη υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού. Επι­χει­ρώ­ντας να «μπα­λώ­σει» τις τρύ­πες, την ώρα που το σύστη­μα Υγεί­ας δέχε­ται μεγά­λη πίε­ση, η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε ότι οι υγειο­νο­μι­κοί θα προ­στε­θούν στη λίστα επαγ­γελ­μά­των που είναι σε έλλει­ψη, για τα οποία ισχύ­ουν προ­σω­ρι­νά χαλα­ρό­τε­ροι μετα­να­στευ­τι­κοί κανό­νες. Ετσι, εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου από άλλες χώρες θα μπο­ρούν να λάβουν βίζα για περί­ο­δο 12 μηνών.

Στην Κίνα και δεύ­τε­ρη πόλη τέθη­κε σε καρα­ντί­να, καθώς χτες τα ημε­ρή­σια κρού­σμα­τα στη χώρα ανήλ­θαν σε 209. Πρό­κει­ται για τον υψη­λό­τε­ρο ημε­ρή­σιο απο­λο­γι­σμό από τον Μάρ­τη του 2020. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι απο­φα­σί­στη­κε χτες να παρα­μεί­νουν στα σπί­τια τους στην πόλη Για­νάν, στη Βόρεια Κίνα και έκλει­σαν οι επι­χει­ρή­σεις. Η πόλη Σιάν ήταν η πρώ­τη κινε­ζι­κή πόλη που

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το Ριζο­σπά­στη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο