Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η προπαραλήγουσα ποτέ δεν περισπάται, και τα φωνήεντα είναι 7!!!!!

Γρά­φει η Μαρία Καρα­πι­πέ­ρη //

7 Μέρες του πήρε του Θεού να φτιά­ξει τον κόσμο («η δημιουρ­γία του κόσμου συνε­τε­λέ­σθη από τον Θεό σε 6 ημέ­ρες, αλλά την εβδό­μη κατέ­παυ­σεν από πάντων των έργων Αυτού»).

7 είναι οι Κυρια­κές που τα μαγα­ζιά θα είναι ανοι­χτά! Σήμε­ρα δεν υπάρ­χει κατά­παυ­ση των εργα­σιών, πάει κι αυτή η Κυρια­κή, υπέρ του 7πλασιασμού των κερ­δών των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών Ομί­λων ― βοή­θειά μας (έπε­ται συνέ­χεια: 7χ7=49, οσο­νού­πω 52 να είμα­στε καλά).

7 είναι και τα μυστή­ρια… Το όγδοο είναι εν εξε­λί­ξει τη στιγ­μή που γρά­φο­νται τού­τες οι γραμ­μές: Τι αφο­ρά το 70% του μνη­μο­νί­ου, που απο­δε­χό­μα­στε; (αγω­νία με λαχτά­ρα, και δεν νοιάζομαι).

7 είναι και τα ζεύ­γη των πτη­νών που συμπε­ριέ­λα­βε ο Νώε στην κιβω­τό (εξε­λί­χθη­καν με την πάρο­δο των αιώ­νων, στους ιπτά­με­νους αναρ­χι­κούς, στο ωδι­κό πτη­νό Μαρα­βε­γιο­χίπ­στερ, και στους γιους της Γερα­κί­νας (Στρα­τού­λης, Λαφα­ζά­νης κλπ.). Εξαι­ρεί­ται ο Ράμ­φος, λόγω ράμφους.

7 είναι τα θαύ­μα­τα του κόζζζζ­μου (το όγδοο είναι η νεκρα­νά­στα­ση χιλιά­δων πρα­σι­νο­φρου­ρών ΠΑΣΟ­Κων. Τα θαύ­μα­τα θα συνε­χι­στούν, μεί­νε­τε συντονισμένοι).

7 εκβο­λές έχουν τα δύο αρχαιό­τε­ρα ποτά­μια τις Ανα­το­λής ο Τίγρης και ο Γάγκης! (Το ΠΟΤΑΜΙ έχει τον Σταύ­ρο τον Θεο­δω­ρά­κη με εκβο­λές προς το «ακραίο κέντρο», ανερ­μά­τι­στες. Οι «εκβο­λές» του φιγου­ρά­ρουν selfie στα social media).

7 είναι και οι θάλασ­σες (το παντε­λό­νι του πολε­μι­κού ναυ­τι­κού έχει επτά τσα­κί­σεις που συμ­βο­λί­ζουν τις επτά θάλασ­σες, που πλέ­ουν υπε­ρή­φα­νες οι φρε­γά­δες του ΝΑΤΟ).

7 είναι και οι ουρα­νοί (εγώ πότε θα πάω στον έβδομο;).

7 είναι και τα χρώ­μα­τα του ουρά­νιου τόξου (κόκ­κι­νο, το χρώ­μα των Λου­μπου­τέν ―Τζά­κρη― της καρ­διάς μας).

7 είναι και οι τέχνες. Η ποί­η­ση ζει τον κολο­φώ­να της δόξας της, (βλ. Ποί­η­ση Υπουρ­γού Παι­δεί­ας , κου Κουράκη).

7 είναι και οι νότες (ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι). 7 και οι Βυζα­ντι­νές (πα, βου, γα δι κε ζω νη ). Της Τρόι­κας παρα­μέ­νουν τρεις ( ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ), με κλει­δί του ΝΑΤΟ. Γι΄ αυτό στο εξής τα μνη­μό­νια θα ονο­μά­ζο­νται Κοι­νω­νι­κές Συμ­φω­νί­ες ( σε ΦΑ-τε σκα­τά μείζονα)….

7 τρα­γού­δια θα σου πω για να δια­λέ­ξεις το σκο­πό που θα χορεύ­εις αρκού­δι νηστι­κό (παρα­δο­σια­κό του ΣΥΡΙΖΟΣ).

7 νομά σ’ ένα δωμά που να ξαπλώ να κλεί­σεις μα… (στο Σύνταγ­μα ΟΛΙ ΑΙ ΑΙΛΗΝΕ ΜΑΖΟΙ ατα­ξι­κά, ρομα­ντι­κά, φύγα­νε οι Σύριοι και ο Μιχε­λο­γιαν­νά­κης) μα η αγά­πη μένει…

7 είναι και οι χορ­δές της λύρας του Απόλ­λω­να (όχι του Απόλ­λω­να Καλα­μα­ριάς, του άλλου).

7 είναι και τα βιβλία του Χάρι του Πότερ (πσό­φος στον Βόλντεμορτ).

7 είναι και οι Νάνοι της Χιο­νά­της (σόφτ πορνό).

7 είναι και οι επί Θήβας (του Αισχύ­λου, να ξηγιό­μα­στε, δεν τρα­γου­δά­ει στην παρα­λια­κή ― αυτόν τον λένε Πλούταρχο).

7 είναι και οι σοφοί της αρχαιό­τη­τας (Βίας, Θαλής, Χίλων, Κλε­ό­βου­λος, Περί­αν­δρος, Πιτ­τα­κός και Σόλων). Εξαι­ρεί­ται ο Ράμ­φος ο Στέ­λιος (του έπε­σε η ”φιλο­σο­φι­κή λίθος” του Χάρι στο κεφάλι).

7 ζωές έχουν και οι γάτες (αιλου­ροει­δή)… Ο Μητσο­τά­κης έχει παρα­πά­νω (βαμπι­ροει­δή). Μετα­φο­ρι­κώς ειπείν: Εμείς δεν θα πεθά­νου­με κου­φά­λα νεκροθάφτη.

7 είναι και οι πλη­γές του Φαραώ, βλ. ΕΕ (Καπι­τα­λι­σμός, Εκμε­τάλ­λευ­ση, Φτώ­χεια, Ανερ­γία, Αυταρ­χι­σμός, Φασι­σμός, Ιμπεριαλισμός).

7 μέτρα εξήγ­γει­λε ο Πρω­θυ­πουρ­γός στην ΔΕΘ για την κατα­πο­λέ­μη­ση της «ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης». Είναι υπό έκδο­ση το βιβλίο «Τα 7 μέτρα που συγκλό­νι­σαν τον κόζζ­μο και η ειρη­νι­κή μετά­βα­ση στον Σοσια­λιζζζζ­μό», του Τζων Δραγασάκης.

7 (51) Ο κατώ­τα­τος μισθός. Οι ιστο­ρι­κοί του μέλ­λο­ντος αιώ­νος καλού­νται να κατα­γρά­ψουν αν θα δοθεί μετά από γενε­ές 14… (Ζού­με ιστο­ρι­κές στιγ­μές ζού­με #πρώ­τη φορά αριστερά).

7 τα ψηφία του ονό­μα­τος του Πρω­θυ­πουρ­γού μας Τ Σ Ι Π Ρ Α Σ !

7 τα ψηφία της λέξης: Σ Ω Τ Η Ρ Α Σ (τα δύο παρα­πά­νω στοι­χεία μπο­ρούν να κοσμή­σουν το πρω­το­σέ­λι­δο της Ελεύ­θε­ρης Ώρας).

7 τα ψηφία και του ονό­μα­τος Γ Ι Α Ν Ν Η Σ (ρήξη και ανα­τρο­πή στην ορθο­γρα­φία. Δια­γρά­ψα­με το ένα ν, γρά­φου­με όλοι Γ Ι Α Ν Η Σ). Το δια­βό­η­το χρέ­ος δεν το δια­γρά­φου­με, είμα­στε συναι­σθη­μα­τι­κά δεμέ­νοι μαζί του.

7 είναι και τα πέπλα της Σαλώ­μης της γνω­στής για τον σαγη­νευ­τι­κό χορό της (στο ρόλο της Ρίτας της Χέϊ­γουορθ ο Γιά­νης ο Βαρου­φά­κης ο πεπλο­φό­ρος σαγη­νευ­τής, τα πέπλα αντι­κα­τα­στά­θη­καν με που­κά­μι­σα, μαγεύ­ει τις αγο­ρές, χορεύ­ου­με όλοι στο ταψί). One man show! show me the money κι εμέ­να μπάρμπα!

7 Εφτά. Σε παίρ­νει αρι­στε­ρά; μην το ζορί­ζεις (Νίκος Καβ­βα­δί­ας). Γιέ μου πού πας; Μάνα μου Ελλάς, θα πάω #Eurogroup, εσέ­να να τζο­γά­ρω (κού­κος μονός σε διπλό ταμπλό)…

Το 7 είναι παντού, και είναι πολύ μυστή­ριος αριθ­μός! Επα­να­λαμ­βά­νε­ται από την αρχαιό­τη­τα έως σήμε­ρα. Απο­μέ­νει να επα­να­λη­φθούν τα 7 χρό­νια φαγού­ρα, και προ­βλέ­πε­ται σύμ­φω­να με τα παρα­πά­νω το 7.777 με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΟΣ (πάντα) ο Καπι­τα­λι­σμός να έχει γίνει ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ!

Πάω τώρα να σηκώ­σω τα 7 ευρά μου από τον λογα­ρια­σμό, για να στεί­λει ο κυρ-Στέ­φα­νος 7 δρά­μια μαρ­γα­ρί­νη να φάει ο Γιαν(ν)άκης. 7 μέρες πριν την ψήφι­ση του Νέου Αβά­πτι­στου Μνη­μο­νί­ου, θα επα­νέλ­θω να ευχηθώ:

7 αγγε­λο­πέ­τριες στα σκέ­λια σας, αρχέ­κα­κοι όφι­δες και perpetual, αχόρ­τα­γες γαστέ­ρες (κατά­ρα σμυρ­ναί­ι­κη που έλε­γε η προ­για­γιά μου).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο