Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Χαμάς έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο με ισραηλινό όμηρο να καταγγέλλει τον ισραηλινό στρατό

Η Χαμάς έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα ένα βίντεο που δεί­χνει τον Ισραη­λι­νό όμη­ρο Χερς Γκόλντ­μπεργκ — Πόλιν, 24 ετών, ο οποί­ος απή­χθη κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης της Χαμάς στις 7 Οκτώ­βρη, ενώ βρι­σκό­ταν στο υπαί­θριο ρέιβ πάρ­τι κοντά στο Re’im στο νότιο Ισραήλ.

Ο Γκόλντ­μπεργκ — Πόλιν γεν­νή­θη­κε στην Καλι­φόρ­νια και μετα­κό­μι­σε στο Ισρα­ήλ το 2008. Τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά την 7η Οκτώ­βρη και εμφα­νί­ζε­ται στο βίντεο με ακρω­τη­ρια­σμέ­νο χέρι.

«Κάνε αυτό που περι­μέ­νου­με από σένα και φέρε μας αμέ­σως στο σπί­τι, ή μήπως αυτό έχει γίνει πολύ μεγά­λο για σένα;», λέει απευ­θυ­νό­με­νος στον Νετανιάχου.

«Πρέ­πει να ντρέ­πε­σαι και εσύ και η κυβέρ­νη­σή σου, για­τί δεν μας προ­στα­τέ­ψα­τε και μας αγνο­εί­τε για 200 μέρες», ανα­φέ­ρει ενώ κατη­γο­ρεί επί­σης τον στρα­τό και την πολε­μι­κή αερο­πο­ρία πως όχι μόνο δεν κατά­φε­ρε να τους σώσει αλλά σκό­τω­σε και 70 ομήρους.

Στο μήνυ­μά του ανα­φέ­ρει ακό­μα ότι η κυβέρ­νη­ση δεν δέχε­ται καμία από τις συμ­φω­νί­ες που της έχουν προ­τα­θεί και ζητά από την οικο­γέ­νειά του να παρα­μεί­νει δυνα­τή και να συνε­χί­ζει να πιέ­ζει την κυβέρ­νη­ση για την επι­στρο­φή όλων.

Να θυμί­σου­με ότι έχει απο­δει­χθεί με ατρά­ντα­χτα στοι­χεία ότι ισραη­λι­νά ελι­κό­πτε­ρα άνοι­ξαν πυρ στο υπαί­θριο ρέιβ πάρ­τι, σκο­τώ­νο­ντας και δεκά­δες ισραη­λι­νούς, με θύμα­τα να ασκούν μηνύ­σεις κατά του ισραη­λι­νού στρα­τού. Επί­σης δεν είναι ο πρώ­τος όμη­ρος που καταγ­γέλ­λει τον ισραη­λι­νό στρα­το ότι σκό­τω­σε ομή­ρους στις επι­χει­ρή­σεις του.

Πηγή: 902.gr — Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: «Al Jazeera»

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο