Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Artemis “έπιασε” Σελήνη και ο Ωρίωνας επέστρεψε στη Γη

Το δια­στη­μό­πλοιο Artemis 1 της NASA, έφτα­σε πολύ κοντά στη Σελή­νη τη Δευ­τέ­ρα 21-Νοε, με την κάψου­λα Orion να βρί­σκε­ται σε από­στα­ση “ανα­πνο­ής” 130 χιλιό­με­τρα πάνω από την επι­φά­νεια του Φεγ­γα­ριού και στη συνέ­χεια σε μεγα­λύ­τε­ρη τροχιά.

Το δια­στη­μι­κό όχη­μα κοψο­χώ­λια­σε τους επι­στή­μο­νες καθώς έμει­νε εκτός επα­φής με τη Γη και τα κεντρι­κά της NASA για 34 λεπτά καθώς βρέ­θη­κε στην μακρι­νή πλευ­ρά της Σελή­νης, αλλά όταν το σήμα επέ­στρε­ψε, τους απο­ζη­μί­ω­σε στέλ­νο­ντας πίσω μια εικό­να της Γης.

Καθώς πλη­σί­α­ζε το δια­στη­μό­πλοιο έκα­νε ζου­μά­ρι­σμα πάνω από τις τοπο­θε­σί­ες προ­σγεί­ω­σης του Apollo 11, 12 και 14.

Οι επι­κε­φα­λής της Nasa δηλώ­νουν ενθου­σια­σμέ­νοι και υπο­γραμ­μί­ζουν ότι μέχρι στιγ­μής η απο­στο­λή έχει «ξεπε­ρά­σει τις προσ­δο­κί­ες» …«Αυτή είναι μια από εκεί­νες τις μέρες που σκέ­φτε­σαι και ονει­ρεύ­ε­σαι για πολύ, πολύ και­ρό», είπε ο διευ­θυ­ντής πτή­σε­ων της Nasa, Zebulon Scoville.

Στη δοκι­μα­στι­κή πτή­ση δεν υπάρ­χουν αστρο­ναύ­τες, αλλά τρία ανδρεί­κε­λα, καλυμ­μέ­να με χιλιά­δες αισθη­τή­ρες -«αυτοί οι αισθη­τή­ρες μας δίνουν μια αίσθη­ση για το εάν το περι­βάλ­λον θα είναι εντά­ξει για τους ανθρώ­πους», εξή­γη­σε η αστρο­ναύ­της της NASA, Ζένα Κάρ­ντμαν, ενώ έσπα­σε το ρεκόρ από­στα­σης του Apollo 13 (400.171 χλμ) από τη Γη στο πιο μεγά­λο ταξί­δι που έχει κάνει ποτέ ένα δια­στη­μι­κό σκά­φος, κατα­σκευα­σμέ­νο για ανθρώπους.

Μετά από αυτό, η κάψου­λα ξεκί­νη­σε το ταξί­δι επι­στρο­φής στη Γη με προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη πτώ­ση στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό αφού πέρα­σε περισ­σό­τε­ρες από 25 ημέ­ρες στο διά­στη­μα και ταξί­δε­ψε γύρω από τη Σελή­νη, με στό­χο να προ­ε­τοι­μά­σει την επι­στρο­φή του ανθρώ­που στη Σελή­νη τα επό­με­να χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο