Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η AstraZeneca αποσύρει παγκοσμίως το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Η AstraZeneca ξεκί­νη­σε την από­συρ­ση των εμβο­λί­ων της για την Covid – 19 σε παγκό­σμια κλί­μα­κα λόγο του πλε­ο­νά­σμα­τος νεό­τε­ρων προ­ϊ­ό­ντων που στο­χεύ­ουν σε νέες παραλ­λα­γές του ιού.

Η ανα­κοί­νω­ση έρχε­ται σε συνέ­χεια των απο­φά­σε­ων (τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο) να απο­σύ­ρει εθε­λο­ντι­κά την άδεια κυκλο­φο­ρί­ας εντός της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, ενώ μόλις χθες ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση ενη­με­ρώ­νο­ντας ότι το εμβό­λιο δεν φέρει πλέ­ον άδεια χρήσης.

Σύμ­φω­να με την AstraZeneca η από­φα­ση ελή­φθη επει­δή πλέ­ον κυκλο­φο­ρεί μια ποι­κι­λία νεώ­τε­ρων εμβο­λί­ων που στο­χεύ­ουν στις και­νούρ­γιες παραλ­λα­γές του ιού, κάτι που έφε­ρε πτώ­ση της ζήτη­σης για το προ­ϊ­όν της, το οποίο δεν κατα­σκευά­ζε­ται πια.

«Σύμ­φω­να με ανε­ξάρ­τη­τες εκτι­μή­σεις περισ­σό­τε­ρες από 6,5 εκα­τομ­μύ­ρια ζωές σώθη­καν τον πρώ­το χρό­νο της χρή­σης, ενώ περισ­σό­τε­ρες από 3 δισ. δόσεις δια­νε­μή­θη­καν παγκο­σμί­ως. Οι προ­σπά­θειές μας ανα­γνω­ρί­στη­καν από κυβερ­νή­σεις ανά τον πλα­νή­τη και θεω­ρού­νται ως κομ­βι­κής σημα­σί­ας για το τέλος της παν­δη­μί­ας. Θα συνερ­γα­στού­με με τις ρυθ­μι­στι­κές αρχές και τους εταί­ρους μας ώστε να προ­χω­ρή­σου­με σε έναν νέο δρό­μο για να ολο­κλη­ρώ­σου­με αυτό το κεφά­λαιο» ανα­φέ­ρε­ται στην ανακοίνωση.

Αξί­ζει, πάντως, να σημειω­θεί πως οι ανα­κοι­νώ­σεις αυτές έρχο­νται λίγες μόλις ημέ­ρες μετά την απο­κά­λυ­ψη πως η AstraZeneca παρα­δέ­χθη­κε στο πλαί­σιο δικα­στι­κής δια­μά­χης πως το εμβό­λιό της για τον κορο­νο­ϊό μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει σπά­νιες παρενέργειες.

Σε νομι­κό έγγρα­φο που υπο­βλή­θη­κε στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Βρε­τα­νί­ας, μετά από ομα­δι­κή αγω­γή, η εται­ρεία ανα­φέ­ρει ότι το εμβό­λιό της μπο­ρεί «σε πολύ σπά­νιες περι­πτώ­σεις να προ­κα­λέ­σει TTS, δηλα­δή, θρόμ­βω­ση με σύν­δρο­μο θρομβοκυτταροπενίας».

Το εμβό­λιο της AstraZeneca ήταν σε δύο δόσεις, με τρεις μήνες από­στα­ση μετα­ξύ τους, ενώ σε αρκε­τές χώρες χορη­γή­θη­κε και ως τρί­τη ενδυ­να­μω­τι­κή δόση.

Πηγή: efsyn.gr

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο