Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη‑Δ. Κουτσούμπας: Ο λαός μπορεί να ψηλώσει το μπόι του με ένα ΚΚΕ πολύ πιο ισχυρό

Την από­φα­σή τους για ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ στις εκλο­γές στις 25 Ιού­νη εξέ­φρα­σαν χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας μέσα από την κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, στον πεζό­δρο­μο της Αγί­ας Σοφί­ας, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

«Μόνο με κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές η ψήφος σου εγγυ­η­μέ­να δεν θα αθροι­στεί με όλες αυτές τις πολι­τι­κές που θες να κατα­δι­κά­σεις», τόνι­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος απεύ­θυ­νε κάλε­σμα «η Θεσ­σα­λο­νί­κη να έχει τρί­το κόμ­μα το ΚΚΕ! Οπως έγι­νε στην Τού­μπα, όπως στην Ανω Πόλη, όπως στον Αγιο Παύ­λο, στο κέντρο της Καλα­μα­ριάς, στον Χορ­τιά­τη, τώρα να γίνει παντού! Και στον Εύο­σμο, και σε όλη την Καλα­μα­ριά, στην Πολί­χνη, στη Σταυ­ρού­πο­λη, παντού! Σε κάθε συνοι­κία που χτυ­πά η καρ­διά του λαού και της εργα­τι­κής τάξης, να γεμί­σουν οι κάλ­πες κόκ­κι­να ψηφοδέλτια!».

Ο μεγά­λος πεζό­δρο­μος πλημ­μύ­ρι­σε από χιλιά­δες, απο­φα­σι­σμέ­νους να δώσουν τη μάχη μέχρι την τελευ­ταία ώρα, ώστε να απο­τυ­πω­θούν και στην κάλ­πη τα αισιό­δο­ξα μηνύ­μα­τα που έρχο­νται από κάθε γει­το­νιά και χώρο δου­λειάς, χώρους μόρ­φω­σης και στέ­κια νεο­λαί­ας, όπου δηλα­δή βρέ­θη­καν οι κομ­μου­νι­στές και τις τελευ­ταί­ες μέρες, μετα­φέ­ρο­ντας το κάλε­σμα για δυνα­τό ΚΚΕ — δυνα­τό λαό!

Από νωρίς έφτα­σαν στον χώρο της συγκέ­ντρω­σης οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις που ξεκί­νη­σαν από τη συμ­βο­λή των οδών Μητρο­πό­λε­ως και Αρι­στο­τέ­λους, όπου συγκε­ντρώ­θη­καν οι κλα­δι­κές Οργα­νώ­σεις και οι Οργα­νώ­σεις της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης και Γού­να­ρη με Τσι­μι­σκή, όπου είχε δοθεί το ραντε­βού για τις Οργα­νώ­σεις Δήμου και Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης και τις Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ. Με τον παλ­μό και τα συν­θή­μα­τά τους ξεσή­κω­σαν το κέντρο της πόλης, δημιούρ­γη­σαν δύο μεγά­λα ορμη­τι­κά κόκ­κι­να ποτάμια.

Στον πεζό­δρο­μο αντά­μω­σαν άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας, μαχη­τές της ζωής, της δου­λειάς και του αγώ­να, αλλά και πολ­λοί άνθρω­ποι που για πρώ­τη φορά προ­σεγ­γί­ζουν το ΚΚΕ και ανα­γνω­ρί­ζουν ότι μόνο αυτό είναι και θα συνε­χί­σει να είναι 100% λαϊ­κή μαχη­τι­κή αντιπολίτευση.

Ολοι μαζί, με τα κόκ­κι­να λάβα­ρα να ανε­μί­ζουν και τα συν­θή­μα­τα να δίνουν το στίγ­μα, μέσα από αυτό το μεγά­λο, λαϊ­κό, αγω­νι­στι­κό ραντε­βού δια­μή­νυ­σαν την από­φα­σή τους για πιο δυνα­τό ΚΚΕ! Για τους αγώ­νες που έρχο­νται, γι’ αυτά που ονει­ρεύ­ο­νται, δικαιού­νται και μπο­ρούν να κατακτήσουν!

Τα συν­θή­μα­τα από τις μεγά­λες παρα­στά­σεις πλαι­σί­ω­ναν το αισιό­δο­ξο μαχη­τι­κό κλί­μα: «Στις 25 Ιού­νη να κοκ­κι­νί­σουν ξανά οι λαϊ­κές γει­το­νιές της Θεσ­σα­λο­νί­κης», «πιο ψηλά πιο απο­φα­σι­στι­κά — ΚΚΕ πολύ πιο ΔΥΝΑΤΟ», «Τώρα πιο δυνα­τό ΚΚΕ — μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή όλων των άλλων». Αλλά και ταυ­τό­χρο­να με αφορ­μή το πολύ­νε­κρο ναυά­γιο στην Πύλο ανα­δεί­κνυαν τον ένο­χο για τα δει­νά των λαών όπου Γης, των ξερι­ζω­μέ­νων, των κατα­τρεγ­μέ­νων: «Κάναν τη Μεσό­γειο θάλασ­σα νεκρών — ναυά­γη­σε το σύστη­μα της φτώ­χειας, των κερδών!».

Χαι­ρε­τι­σμό στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­νε ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Αμέ­σως μετά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μαθη­τές ανέ­βη­καν στην εξέ­δρα και άρχι­σαν να σκορ­πί­ζουν στον κόσμο κόκ­κι­να γαρύ­φαλ­λα, σημα­το­δο­τώ­ντας πως αυτό το κόκ­κι­νο της ελπί­δας, της ομορ­φιάς του αγώ­να, το δικό τους κόκ­κι­νο, μπο­ρεί και πρέ­πει να πλημ­μυ­ρί­σει τις κάλπες.

Και την ίδια στιγ­μή, όλος ο χώρος φωτί­στη­κε από το κόκ­κι­νο χρώ­μα που απλώ­θη­κε παντού, από τους πυρ­σούς, τη «φωτιά» που άνα­ψε η νεολαία.

Ο λαός της Θεσσαλονίκης να κάνει το βήμα

Παρα­θέ­του­με την ομι­λία του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στη συγκέντρωση:

Σε λίγες ώρες από τώρα ο λαός έχει μια μεγά­λη ευκαι­ρία μπρο­στά του. Ολα τα σημά­δια, όλα τα μηνύ­μα­τα που έχου­με, η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας, πριν της Πάτρας, χτες της Λαμί­ας, σήμε­ρα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, δεί­χνουν ότι τώρα ο λαός μας μπο­ρεί να ανε­βά­σει ακό­μα πιο ψηλά το ΚΚΕ. Να ψηλώ­σει το μπόι του στην κάλ­πη, με ένα ΚΚΕ πολύ πιο ισχυ­ρό. Με μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό, με πιο πολ­λούς βου­λευ­τές παντού.

Και εδώ, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο λαός της πόλης να κάνει το βήμα και να εκλέ­ξει ξανά μετά από 15 χρό­νια δεύ­τε­ρο βου­λευ­τή στην α’ εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της πόλης, να στεί­λει στον αγύ­ρι­στο το ακρο­δε­ξιό μόρ­φω­μα του Βελό­που­λου, να είναι το ΚΚΕ 3ο κόμ­μα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Θα είναι μια μεγά­λη κατά­κτη­ση για τον λαό και παρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες που έχου­με μπρο­στά μας.

Η μόνη 100% μαχη­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη

Η προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος που προη­γή­θη­κε απέ­δει­ξε πανη­γυ­ρι­κά όλα όσα ξέρα­με. Λίγες μόνο μέρες μετά τις προη­γού­με­νες εκλο­γές, με τον πιο επί­ση­μο τρό­πο απο­κα­λύ­φθη­κε το κοι­νό πρό­γραμ­μα των ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, μέσα από την έκθε­ση της Κομι­σιόν. Πρό­γραμ­μα που επι­βε­βαί­ω­σε ότι μαζί με τη «στα­θε­ρή» κυβέρ­νη­ση, θα υπάρ­χει και μια «συμπο­λι­τευό­με­νη αντιπολίτευση».

Απο­δεί­χθη­κε επί­σης με τον πιο ξεκά­θα­ρο τρό­πο ότι έχουν δημιουρ­γη­θεί μια σει­ρά από κόμ­μα­τα κυριο­λε­κτι­κά της «μίας χρή­σης», που σήμε­ρα υπάρ­χουν και αύριο δεν ξέρεις πού θα βρί­σκο­νται. Μαζι­κές απο­χω­ρή­σεις από την Πλεύ­ση της Κων­στα­ντο­πού­λου, άλλη μία από το ΜέΡΑ του Βαρου­φά­κη, άλλοι ένας-δυο από την Ελλη­νι­κή Λύση του Βελό­που­λου, κόμ­μα­τα που δεν ξέρεις ούτε τι υπο­ψη­φί­ους έχουν, ούτε τι πρό­γραμ­μα πολ­λές φορές!

Κυρί­ως, όμως, ήδη από την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών επι­βε­βαιώ­θη­κε αυτό που ήξε­ρε ο λαός. Οτι το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή θα είναι εκεί.

Και ήμα­σταν εκεί, δίπλα στους κατοί­κους της Καλα­μιάς Κοζά­νης, μαζί με τους εργά­τες της Ζώνης όταν έχα­σαν τον συνά­δελ­φό τους, μπρο­στά στα λαϊ­κά σπί­τια για να μη χαθεί κανέ­να σε πλει­στη­ρια­σμό, έξω από το υπουρ­γείο Υγεί­ας για να μη χαθούν άλλες ανθρώ­πι­νες ζωές από τις ελλεί­ψεις στην Υγεία, αλλά και στα πλημ­μυ­ρι­σμέ­να σπί­τια της Πολί­χνης. Παντού. Το ΚΚΕ ήταν εκεί.

Η μόνη 100% μαχη­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, όχι στα λόγια αλλά στην πρά­ξη! Το ΚΚΕ απέ­δει­ξε και σ’ αυτήν την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο ότι είναι η μόνη ελπί­δα για τον λαό.

Με το ΚΚΕ μπροστά, ο λαός έχει τη δύναμη να τους σαρώσει

Την ώρα που αμέ­σως μετά τις προη­γού­με­νες εκλο­γές ο ΣΥΡΙΖΑ έσπερ­νε ξανά την απο­γο­ή­τευ­ση, την ώρα που είχαν ξαμο­λη­θεί τα μέλη και στε­λέ­χη του βρί­ζο­ντας τον κόσμο και λέγο­ντας ότι «τίπο­τα δεν μπο­ρεί να αλλάξει»!

Το ΚΚΕ είπε στον λαό από την πρώ­τη στιγ­μή ότι το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα γεν­νά νέες δυσκο­λί­ες, αλλά υπάρ­χει ελπί­δα. Μπο­ρού­με να είμα­στε αισιό­δο­ξοι, για­τί μπο­ρεί να ισχυ­ρο­ποι­η­θεί το ΚΚΕ και να τους αντι­με­τω­πί­σει. Απο­δεί­ξα­με ξανά ότι είμα­στε οι μόνοι που μπρο­στά στον αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό δεν τρο­μά­ζου­με! Και αυτό είναι εγγύ­η­ση για τον λαό για την επό­με­νη, δύσκο­λη μέρα, με την αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Για­τί γνω­ρί­ζου­με ότι με το ΚΚΕ μπρο­στά, ο λαός έχει τη δύνα­μη να τους σαρώσει.

Για­τί θα ηγη­θού­με της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πάλης απέ­να­ντι στη νέα αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή της ΕΕ, γι’ αυτά που έχει ανά­γκη και διεκ­δι­κεί ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι στη χώρα μας.

Πει­σμώ­νου­με. Για­τί έχου­με εμπι­στο­σύ­νη στον λαό. Για­τί ξέρου­με ότι τίπο­τα δεν είναι ανί­κη­το, αμε­τα­κί­νη­το. Για­τί οι μόνες στιγ­μές που πραγ­μα­τι­κά στρι­μώ­χτη­κε, δυσκο­λεύ­τη­κε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία, ήταν όταν ο λαός βγή­κε μπρο­στά με τους κομμουνιστές.

Στην παν­δη­μία, στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην κατα­στο­λή, στις μεγά­λες απερ­γί­ες, στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στην πολε­μι­κή εμπλο­κή, στις μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις για τα Τέμπη.

Κι ας μην έχουν σιγου­ριά και ύφος «χιλί­ων καρ­δι­να­λί­ων» στη ΝΔ ότι κάνουν αντι­λαϊ­κό περί­πα­το. Τέτοιο είχαν και οι ΔΑΠί­τες και είδα­με τι έπα­θαν, από τους κομ­μου­νι­στές και την «Παν­σπου­δα­στι­κή». Εδώ υπάρ­χει ΚΚΕ!

Μπορεί να γεννηθεί ένα νέο ρεύμα ριζοσπαστισμού, χωρίς νέες αυταπάτες

Είμα­στε επί­σης αυτοί που δεν προ­σπα­θού­με να κρυ­φτού­με γύρω από γενι­κά τσου­βα­λιά­σμα­τα περί «συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­σης».

Δεν είναι λίγο αργά για δάκρυα από όσους τα λένε αυτά, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν έπρε­πε να τα έχει σκε­φτεί πριν βαφτί­σει τους φασί­στες, υπο­στη­ρι­κτές των δολο­φό­νων χρυ­σαυ­γι­τών, «παρα­πλα­νη­μέ­νους»; Δεν έπρε­πε να το έχει σκε­φτεί πριν συντρί­ψει τις ελπί­δες πολ­λών, με ένα 3ο και χει­ρό­τε­ρο μνημόνιο;

Δηλα­δή τι περί­με­νε, με σύμ­βου­λο τον Μαραν­τζί­δη και πρω­το­πα­λί­κα­ρο τον δεξιό Αντώ­να­ρο, μετά μάλι­στα από μια τετρα­ε­τή αγκα­λί­τσα στην κυβέρ­νη­ση με τον ακρο­δε­ξιό Καμ­μέ­νο; Να γίνουν πιο προ­ο­δευ­τι­κοί οι ψηφο­φό­ροι του ΣΥΡΙΖΑ;

Εμείς όμως δεν απο­δε­χό­μα­στε ότι ο ελλη­νι­κός λαός γενι­κά κι αόρι­στα συντη­ρη­τι­κο­ποιεί­ται και ότι αυτό είναι ντε φάκτο, πάει και τέλειωσε.

Εμείς πιστεύ­ου­με ότι μπο­ρεί να γεν­νη­θεί ένα νέο ρεύ­μα προ­ο­δευ­τι­σμού, ριζο­σπα­στι­σμού, που θα αγκα­λιά­σει μεγά­λες μάζες του λαού και της νεο­λαί­ας της χώρας μας. Χωρίς νέες αυτα­πά­τες, για νέους σωτή­ρες. Και το ΚΚΕ θα ηγεί­ται αυτού του ρεύματος.

Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από την άνο­δο της ταξι­κής πάλης, μέσα από την άνο­δο των εργα­τι­κών, λαϊ­κών, νεο­λαι­ί­στι­κων αγώ­νων. Εκεί ανοί­γει ο δρό­μος σε νέες συνει­δή­σεις, που τώρα μπο­ρεί να μη βλέ­πουν άλλη εναλ­λα­κτι­κή. Εκεί αλλά­ζουν οι πραγ­μα­τι­κοί συσχε­τι­σμοί. Μέσα στους χώρους δου­λειάς, μέσα στα σωμα­τεία, μέσα στην ταξι­κή πάλη. Εκεί συνει­δη­το­ποιεί­ται πλή­ρως η δύνα­μη που έχει ο καθέ­νας από εμάς και μετά όλοι μαζί, χέρι χέρι, οργα­νω­μέ­νοι. Εκεί κόβε­ται ο ομφά­λιος λώρος με τα κόμ­μα­τα της αστι­κής εξου­σί­ας, με τα ρου­σφέ­τια, με τους μηχα­νι­σμούς ενσω­μά­τω­σης. Εκεί είναι η ελπί­δα. Στον αγώ­να! Με ΚΚΕ πιο δυνατό.

Κάθε αριστερός να κάνει την Κυριακή το μεγάλο βήμα!

Αλλά πού να τα ξέρουν αυτά όλοι όσοι έχουν κόψει τους όποιους δεσμούς είχαν με το κίνη­μα εδώ και χρό­νια; Πού να τα ξέρουν αυτοί που κυβέρ­νη­σαν με σκο­πό να κατα­στεί­λουν το κίνη­μα, να το ενσω­μα­τώ­σουν, να μετα­τρέ­ψουν την ελπί­δα αγνών, προ­ο­δευ­τι­κών ανθρώ­πων σε μαξι­λα­ρά­κι ασφα­λεί­ας για τις πιο χυδαί­ες, αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές που εφαρμόστηκαν;

Αυτές τις ώρες που απο­μέ­νουν, ξέρου­με ότι η καρ­διά πολ­λών αρι­στε­ρών ανθρώ­πων, που πίστε­ψαν κάποια στιγ­μή στον ΣΥΡΙΖΑ, βρά­ζει. Ξέρου­με ότι πολ­λοί από αυτούς ένιω­σαν ένα δεύ­τε­ρο κύμα απο­γο­ή­τευ­σης αυτά τα χρό­νια, βλέ­πο­ντας τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό που θεω­ρού­σαν κάπο­τε αδια­νό­η­το. Να μετα­τρέ­πε­ται ως αντι­πο­λί­τευ­ση στον καλύ­τε­ρο συνε­ταί­ρο της ΝΔ σε όλες τις κρί­σι­μες στιγ­μές. Να προ­σφέ­ρει το απα­ραί­τη­το χέρι βοή­θειας, στην παν­δη­μία, στην κατάρ­γη­ση του 8ωρου, στην κατα­στο­λή των νεα­νι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, στη συμ­με­το­χή της χώρας στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας και στην απο­δο­χή των ναζί του Αζόφ ακό­μα και μέσα στην ελλη­νι­κή Βουλή.

Σε όλους εσάς το ΚΚΕ απλώ­νει ξανά το χέρι. Την Κυρια­κή κάντε επι­τέ­λους το μεγά­λο βήμα!

Να συνα­ντη­θού­με μαζί στην κάλ­πη. Για να συνα­ντη­θού­με ξανά στους αγώ­νες την επό­με­νη μέρα. Για­τί κάθε αρι­στε­ρός μπο­ρεί τώρα να ψηφί­σει, ξέρο­ντας ότι δεν θα το μετα­νιώ­σει, ΚΚΕ.

Να αναλογιστούμε με καθαρό μυαλό όσα ζήσαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια

Ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, όμως, αυτές τις τελευ­ταί­ες ώρες απευ­θυ­νό­μα­στε στην πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού, στους νέους ανθρώ­πους. Ξέρου­με ότι όλοι είμα­στε, όλοι είστε προ­βλη­μα­τι­σμέ­νοι. Ολοι γνω­ρί­ζου­με τι έχου­με μπρο­στά μας. Εχου­με μια δύσκο­λη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα να αντι­με­τω­πί­σου­με. Με αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να, με την ακρί­βεια να φου­ντώ­νει, με μια νέα ύφε­ση να είναι πιθα­νώς προ των πυλών, με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο να μαίνεται.

Τώρα όμως είναι ώρες ευθύ­νης και πρέ­πει να ανα­λο­γι­στού­με με καθα­ρό μυα­λό όσα ζήσα­με αυτά τα τέσ­σε­ρα χρό­νια, κάνο­ντας έναν απο­λο­γι­σμό πριν φτά­σου­με στην κάλπη.

Ζήσα­με γεγο­νό­τα πρω­τό­γνω­ρα, τρα­γω­δί­ες να έρχο­νται η μία πίσω από την άλλη. Από τις εκα­τόμ­βες νεκρών της παν­δη­μί­ας, στη φρί­κη του πολέ­μου… Από τις τερά­στιες καμέ­νες εκτά­σεις σε όλη την Ελλά­δα, στις πλημ­μύ­ρες και στις οικο­λο­γι­κές κατα­στρο­φές… Και από τους 57 νεκρούς των Τεμπών, στους εκα­το­ντά­δες πνιγ­μέ­νους και αγνο­ού­με­νους της Πύλου.

Βιώ­σα­με να μεγα­λώ­νει μια τερά­στια ψαλί­δα ανά­με­σα στο πώς ζού­με εμείς, πώς πασχί­ζου­με να τα κατα­φέ­ρου­με στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας, και πώς πλου­τί­ζει μια χού­φτα ανθρώπων.

Να πού­με μόνο ένα στοι­χείο από την τελευ­ταία διε­τία; Την ώρα που το κόστος των εξό­δων για τρό­φι­μα ανέ­βαι­νε κατά 25%, τα κέρ­δη μιας χού­φτας επι­χει­ρή­σε­ων στο Χρη­μα­τι­στή­ριο σκαρ­φά­λω­ναν στο 300 και τοις εκατό.

Ας ανα­λο­γι­στεί ο καθέ­νας από εμάς όλες αυτές τις στιγ­μές τα προη­γού­με­να χρό­νια που οργί­στη­κε, που ένιω­σε αδι­κία, που ένιω­σε να μην τον χωρά αυτό το σύστη­μα και είδε αδιέ­ξο­δα να υψώ­νο­νται μπρο­στά του.

Για­τί ποιος δεν οργί­στη­κε με τις εικό­νες της κατα­στο­λής; Ποια γει­το­νιά δεν ξεση­κώ­θη­κε όταν πήγαν να αρπά­ξουν τα «κορά­κια» φτω­χά λαϊ­κά σπί­τια; Ποιος κατά­φε­ρε να κοι­μη­θεί τις μέρες μετά τα Τέμπη; Ποιος μπο­ρεί να ανε­χθεί να πλη­ρώ­νε­ται με 700, 800, 900 ευρώ όταν οι ικα­νό­τη­τές του και οι γνώ­σεις του είναι για πολύ παρα­πά­νω; Ας σκε­φτούν ειδι­κά οι νέοι τη δική τους πείρα.

Οι μαθη­τές, που μόλις τελεί­ω­σαν το βάσα­νο των πανελ­λη­νί­ων, κι αυτοί που το έχουν μπρο­στά τους, είναι φυσιο­λο­γι­κό να μορ­φώ­νο­νται σε ένα σχο­λείο που είναι απο­κλει­στι­κά εξε­τα­στι­κό κέντρο;

Οι φοι­τη­τές, που εδώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη έζη­σαν μέχρι και ρίψη χημι­κών σε αμφι­θέ­α­τρο, είναι ευχα­ρι­στη­μέ­νοι με ένα πανε­πι­στή­μιο με υπο­βαθ­μι­σμέ­νες υπο­δο­μές, εστί­ες, με πανά­κρι­βα μεταπτυχιακά;

Καλύ­πτο­νται οι προσ­δο­κί­ες των νέων με δου­λειές με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, σε θέσεις που δεν έχουν σχέ­ση με το πτυ­χίο τους, με μισθούς που ίσα ίσα καλύ­πτουν το πανά­κρι­βο ενοίκιο;

Μπο­ρεί να σχε­διά­σει ένα νέο ζευ­γά­ρι τη ζωή του με εισό­δη­μα που τελειώ­νει στις πρώ­τες 15 μέρες του μήνα;

Το ΚΚΕ λέει ότι μπορούμε να πάμε αλλιώς!

Ας τα βάλει ο καθέ­νας, λοι­πόν, όλα αυτά σε μια ζυγα­ριά και ας σκε­φτεί από την άλλη μεριά τις ανά­γκες του, τα όνει­ρά του, τα «θέλω» του. Ολα αυτά, δηλα­δή, που πιστεύ­ει ότι του αξί­ζουν τον 21ο αιώ­να και ας ανα­ρω­τη­θεί: Μπο­ρού­με να συνε­χί­σου­με έτσι;

Εμείς λέμε όχι! Η επο­χή μας, οι δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν είναι για πολ­λά παρα­πά­νω! Το ΚΚΕ λέει ότι μπο­ρού­με να πάμε αλλιώς! Με τόλ­μη παλεύ­ου­με για­τί πιστεύ­ου­με ότι δεν είναι μονό­δρο­μος να ζού­με διαρ­κώς νέες τραγωδίες.

Δεν είναι μονό­δρο­μος οι ζωές των ανθρώ­πων να μετριού­νται με βάση το κέρ­δος. Δεν μπο­ρεί να θεω­ρεί­ται ρεα­λι­σμός ένα μεγά­λο κομ­μά­τι των νέων ανθρώ­πων να εγκλω­βί­ζε­ται στις «ελα­στι­κές» σχέ­σεις εργα­σί­ας, στις γαλέ­ρες της καλο­και­ρι­νής σεζόν, στον αγώ­να για το μερο­κά­μα­το. Δεν είναι φυσιο­λο­γι­κό το 2023 να μη βρί­σκεις ούτε ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ. Δεν γίνε­ται να σκο­τώ­νο­νται εργά­τες στους χώρους δου­λειάς, για­τί η προ­στα­σία της ζωής τους είναι κόστος.

Δεν είναι μονό­δρο­μος να οργί­ζε­σαι, να αγα­να­κτείς και να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις ποιος φταί­ει και εντέ­λει να νιώ­θεις ανήμπορος.

Εμείς λέμε σε όλους μέσα από την καρ­διά μας: Ενι­σχύ­στε το ΚΚΕ τώρα και το ξέρε­τε από την επό­με­νη μέρα αυτή την ενί­σχυ­ση θα τη βρεί­τε δίπλα σας.

Θα είναι το μόνο που από την πρώ­τη μέρα θα απο­τε­λέ­σει την 100% μαχη­τι­κή, λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, τη μόνη που πραγ­μα­τι­κά χρειά­ζε­ται ο λαός.

Θα πρω­το­στα­τεί στους χώρους δου­λειάς μαζί με τους εργα­ζό­με­νους που διεκ­δι­κούν αυξή­σεις μισθών, αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δου­λειάς, συν­θή­κες υγιει­νής και ασφά­λειας, ΣΣΕ.

Θα είναι σε κάθε λαϊ­κό σπί­τι που κιν­δυ­νεύ­ει από τους πλει­στη­ρια­σμούς και τα funds.

Θα είναι στον δρό­μο για να μην περά­σουν τα 350 προ­α­παι­τού­με­να του νέου δανεί­ου που μας φόρ­τω­σαν με το νέο υπερ­μνη­μό­νιο, το Ταμείο Ανάκαμψης.

Θα είναι μπρο­στά, με τους υγειο­νο­μι­κούς και όλο τον λαό, στις διεκ­δι­κή­σεις η Υγεία να είναι κοι­νω­νι­κό αγα­θό, δωρε­άν για όλο τον λαό, με υπο­δο­μές και μόνι­μο προσωπικό.

Θα είναι στα πανε­πι­στή­μια μαζί με τους φοι­τη­τές για να μην περά­σουν οι αντι­δρα­στι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις που σχε­διά­ζουν με τα ιδιω­τι­κά πανεπιστήμια.

Θα είναι μαζί με τους συντα­ξιού­χους στη διεκ­δί­κη­ση όσων τους έχουν κλέ­ψει εδώ και τόσα χρόνια.

Θα είναι, κυρί­ως, εκεί­νο που κρα­τά τη σπί­θα αναμ­μέ­νη για να γίνουν τα σκο­τά­δια φως, με την κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, τον σοσιαλισμό.

Την κοι­νω­νία που θα τη ζήσου­με! Με την πρό­τα­ση εξου­σί­ας, δια­κυ­βέρ­νη­σης του ΚΚΕ για κοι­νω­νι­κο­ποι­η­μέ­να μέσα παρα­γω­γής, με κεντρι­κό επι­στη­μο­νι­κό σχε­δια­σμό, χωρίς να είναι το κρι­τή­ριο του κέρ­δους εμπό­διο πλέ­ον για την κάλυ­ψη των αναγκών.

Ολα αυτά και πολύ περισ­σό­τε­ρα μπο­ρού­με να τα πετύ­χου­με με πιο δυνα­τό λαό και ισχυ­ρό ΚΚΕ στο πλάι του.

Δώσαμε όρκο και θα το κάνουμε πράξη ότι τα εγκλήματα δεν θα ξεχαστούν

Νομί­ζου­με ότι οι χαμέ­νες ζωές δεκά­δων συναν­θρώ­πων μας ξανά στα νερά του Αιγαί­ου και της Μεσο­γεί­ου απο­κά­λυ­ψαν με τον πιο ωμό τρό­πο το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο αυτής της συμ­μα­χί­ας των ληστών, της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης. Και είναι η ώρα να βγουν ευρύ­τε­ρα συμπε­ρά­σμα­τα από τον λαό μας για­τί η υπο­γρα­φή της ΕΕ είναι σε κάθε μικρό και μεγά­λο ναυά­γιο που βιώ­σα­με και βιώνουμε.

Η υπο­γρα­φή της ΕΕ, όμως, είναι αυτή που οδή­γη­σε στον πάτο του Αιγαί­ου τους κολα­σμέ­νους αυτής της Γης. Με την πολι­τι­κή της κατα­στο­λής και του εγκλω­βι­σμού, με το Δου­βλί­νο, με τη Συμ­φω­νία με την Τουρ­κία και επί της ουσί­ας τη «νομι­μο­ποί­η­ση» των push-backs, με τις Μόριες και τα καμπ — κολα­στή­ρια. Η υπο­γρα­φή της ΕΕ είναι αυτή που έφτια­ξε τους σιδη­ρό­δρο­μους των Τεμπών, με τους 57 νεκρούς να είναι εδώ.

Και από εδώ, από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, θέλου­με να πού­με ξανά:

Το ΚΚΕ δεν θα επι­τρέ­ψει να ξεχα­στούν! Ο λαός μας δεν θα αφή­σει να ξεχα­στεί αυτό το έγκλη­μα. Το λέμε πρώ­τα από όλα στις οικο­γέ­νειες, ότι δεν θα ααφή­σου­με να παρα­γρα­φούν οι πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύνες.

Εχου­με προ­τεί­νει την κατάρ­γη­ση του νόμου περί ευθύ­νης υπουρ­γών, πράγ­μα που όλα τα άλλα κόμ­μα­τα απέρ­ρι­ψαν. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με νέα Τέμπη. Το χρω­στά­με σε αυτά τα παι­διά. Δώσα­με όρκο και θα το κάνου­με πράξη.

Μόνο το ΚΚΕ αντιπαρατίθεται συνολικά και κατά μέτωπο με την ΕΕ

Η υπο­γρα­φή της ΕΕ δεν είναι μόνο σε όλα αυτά. Η ΕΕ με έκθε­ση της Κομι­σιόν είναι που ζητά την επι­τά­χυν­ση των πλει­στη­ρια­σμών, για να μειω­θεί το «ιδιω­τι­κό χρέ­ος». Αυτή είναι που ζητά 350 αντι­λαϊ­κούς νόμους για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τη δικιά της υπο­γρα­φή έχει η πολι­τι­κή κόστους — οφέ­λους και στα νοσο­κο­μεία, όπως πρό­σφα­τα το βιώ­σα­με με τις τρα­γω­δί­ες του ΕΚΑΒ. Οπως το βιώ­νει και η περιο­χή της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Με ανυ­παρ­ξία κλι­νών ΜΕΘ παί­δων, με μόνο 10 για όλη τη Βόρεια Ελλά­δα. Με κενά στο προ­σω­πι­κό που αγγί­ζουν ακό­μα και το 30% των ανα­γκών, ειδι­κά στα περι­φε­ρεια­κά νοσο­κο­μεία της Κεντρι­κής Μακεδονίας.

Με αναι­σθη­σιο­λό­γους που καλύ­πτουν μόνο το 25% των απαι­τού­με­νων θέσε­ων σε νοσο­κο­μεία όπως το Ιππο­κρά­τειο και το «Παπα­νι­κο­λά­ου». Με την έλλει­ψη φαρ­μά­κων που αντι­με­τω­πί­ζουν ειδι­κά ευπα­θείς ομά­δες, όπως οι συνταξιούχοι.

Αυτή είναι η πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ στην Υγεία!

Το ΚΚΕ είναι το μόνο που αντι­πα­ρα­τί­θε­ται συνο­λι­κά και κατά μέτω­πο με την ΕΕ, όταν άλλοι, όπως η «Πλεύ­ση», έχουν ξεχά­σει και πώς γράφεται.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο που λέει στον λαό ότι αυτή η αντι­δρα­στι­κή συμ­μα­χία δεν διορ­θώ­νε­ται από τα μέσα, όπως τα φού­μα­ρα που που­λά ο Βαρουφάκης.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο που μπο­ρεί να το εμπι­στευ­θεί ο ελλη­νι­κός λαός ότι θα τα βάλει με την πολι­τι­κή της ΕΕ, που έχει συν­δια­μορ­φώ­σει και είναι έτοι­μη να εφαρ­μό­σει η ΝΔ και από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ απέ­δει­ξε για άλλη μια φορά και μπρο­στά στο τρα­γι­κό ναυά­γιο ότι είναι τόσο δεσμευ­μέ­νος με την πολι­τι­κή της ΕΕ, που δεν βρή­κε μια λέξη για τις ευθύ­νες της. Και πώς, αλή­θεια, να το κάνει; Οταν υπέ­γρα­ψε τη Συμ­φω­νία με την Τουρ­κία; Οταν γιγά­ντω­σε το σύγ­χρο­νο κολα­στή­ριο της Μόριας; Οταν έφε­ρε τη Frontex μέσα στο σπί­τι μας για να ενι­σχύ­σει την πολι­τι­κή της κατα­στο­λής και το ΝΑΤΟ να κατσι­κω­θεί στο Αιγαίο;

Γι’ αυτό λέμε ότι χρειά­ζε­ται σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή της ΕΕ, πάλη για απε­λευ­θέ­ρω­ση από τα δεσμά της, όπως αντί­στοι­χα και από την πολε­μι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ.

Η αύξηση του ΚΚΕ, ακόμα και η πιο μικρή, έχει μεγάλη σημασία για τον λαό

Θέλου­με επί­σης να απευ­θυν­θού­με προς τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες που αυτές τις τελευ­ταί­ες ώρες δεν έχουν πάρει ακό­μα την από­φα­σή τους και πιθα­νόν να κατα­λή­ξουν ακό­μα και πάνω από την κάλ­πη τι θα ψηφί­σουν. Τους λέμε: Εχε­τε μια μεγά­λη ευκαι­ρία. Η δική σας ψήφος μπο­ρεί τώρα να μετρή­σει πολ­λα­πλα­σια­στι­κά. Είναι αυτή που μπο­ρεί να παί­ξει τον καθο­ρι­στι­κό ρόλο για το αν το ΚΚΕ θα κερ­δί­σει έναν, δύο, τρεις μέχρι και 5 ή 6 βου­λευ­τές παρα­πά­νω, ανά­λο­γα με το ποσο­στό του. Για­τί πραγ­μα­τι­κά θα κρι­θεί στην ψήφο το αν θα κατα­φέ­ρει το ΚΚΕ να δια­τη­ρή­σει όλους τους βου­λευ­τές. Για­τί μόνο η αύξη­ση του ΚΚΕ, ακό­μα και η πιο μικρή, έχει τόση μεγά­λη σημα­σία για τον λαό.

Συμ­φω­νού­με πράγ­μα­τι με τον κ. Τσί­πρα σε αυτό. Είναι πραγ­μα­τι­κά πλή­ρως αδιά­φο­ρο αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο 19 ή 18 ή 17%, αν το ΠΑΣΟΚ χάσει 1 ή 2 μονά­δες, αν η ΝΔ θα είναι αυτο­δύ­να­μη με 1 ή 2 μονά­δες λιγότερο.

Είναι όμως πολύ σημα­ντι­κό το ΚΚΕ να είναι πιο ψηλά. Για να έχει πιο πολ­λούς βου­λευ­τές. Για να είναι πιο πολ­λοί αυτοί που θα βρε­θούν αύριο κιό­λας σε πλει­στη­ρια­σμούς λαϊ­κών σπι­τιών, σε χώρους δου­λειάς, εκεί που τους χρειά­ζε­ται ο λαός.

Για­τί αν στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα της ΝΔ υπήρ­χαν οι ιδιο­κτή­τες των εισπρα­κτι­κών εται­ρειών… Αν στα ψηφο­δέλ­τια του ΣΥΡΙΖΑ υπάρ­χουν όσοι ψήφι­σαν την παρά­δο­ση των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων στα funds… Αν στα ψηφο­δέλ­τια του ΠΑΣΟΚ υπάρ­χουν οι δικη­γό­ροι των funds…

Στα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ υπάρ­χουν όσοι σέρ­νο­νται στα δικα­στή­ρια από τα funds επει­δή υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα σπί­τια του λαού μαζί με τον λαό… Τόσο απλά είναι τα πράγ­μα­τα μερι­κές φορές… Αυτοί είστε και αυτοί είμα­στε και ο καθέ­νας δια­λέ­γει και παίρνει!

Ο λαός χρειάζεται κομμουνιστές βουλευτές

Είναι σημα­ντι­κό να είναι πιο ψηλά το ΚΚΕ για­τί μόνο με κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές η ψήφος σου εγγυ­η­μέ­να δεν θα αθροι­στεί με όλες αυτές τις πολι­τι­κές που θες να καταδικάσεις.

Είναι σίγου­ρο ότι το ΚΚΕ δεν θα ψηφί­σει την ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16 του Συντάγ­μα­τος και θα οργα­νώ­σει και τον αγώ­να των φοι­τη­τών, όταν όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μέχρι Πλεύ­ση και ΜέΡΑ25, είναι έτοι­μα να το συζητήσουν.

Ο λαός χρειά­ζε­ται βου­λευ­τές που ξέρει ότι θα είναι εκεί. Οχι κόμ­μα­τα που εμφα­νί­ζο­νται και εξα­φα­νί­ζο­νται σε μια νύχτα. Βου­λευ­τές που δεν ξέρεις από πού κρα­τά η σκού­φια τους: Και­ρο­σκό­πους, καριε­ρί­στες που βρί­σκουν κατα­φύ­γιο σε σχη­μα­τι­σμούς που αύριο δεν θα υπάρχουν.

Ασε που όταν κοι­τάς και πιο προ­σε­κτι­κά σε τέτοια κόμ­μα­τα και ψάχνεις λίγο καλύ­τε­ρα, βλέ­πεις ότι τελι­κά οι αρχη­γοί τους έχουν και βρώ­μι­κο παρελ­θόν και σίγου­ρο αντι­λαϊ­κό μέλ­λον. Είναι γέν­νη­μα — θρέμ­μα υπη­ρέ­τες αυτού του βάρ­βα­ρου συστή­μα­τος. Δεν χρειά­ζε­ται τέτοιους ανθρώ­πους ο λαός μας στη Βουλή.

Είναι πολύ σημα­ντι­κό όμως για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, για παρά­δειγ­μα, μια πόλη 1 εκα­τομ­μυ­ρί­ου, να έχει 3 βου­λευ­τές το ΚΚΕ. Σκε­φτεί­τε πόσες φορές θα χρεια­στεί ο λαός της πόλης τα επό­με­να χρό­νια την παρου­σία των βου­λευ­τών του ΚΚΕ. Πόσο περισ­σό­τε­ρες παρεμ­βά­σεις θα γίνουν, αν κατά­φε­ραν 2 μόνο βου­λευ­τές να κάνουν πάνω από 600 τα προη­γού­με­να 4 χρόνια.

Αλλά και πόση σημα­σία θα έχει να στεί­λουν επι­τέ­λους οι Θεσ­σα­λο­νι­κείς στα σκου­πί­δια το ακρο­δε­ξιό μόρ­φω­μα του Βελό­που­λου, με τον συνε­χή ρατσι­στι­κό οχε­τό, μαζί με τις υπό­λοι­πες αντι­δρα­στι­κές γκρού­πες που εμφα­νί­ζο­νται να λει­τουρ­γούν σαν αίρε­ση, όπως η Νίκη, αλλά και τους φιλο­να­ζί υπο­στη­ρι­κτές των κατα­δι­κα­σμέ­νων δολοφόνων.

Κόμ­μα­τα που δεν είναι απλά γρα­φι­κά, όπως άλλα, αλλά και επι­κίν­δυ­να. Γεμά­τα από αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεω­ρί­ες, με ανα­τρι­χια­στι­κές θέσεις για «κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία όσων χρω­στούν», που κατα­λή­γουν στην κρί­σι­μη στή­ρι­ξη αντι­λαϊ­κών μέτρων και πλή­ρη υπο­στή­ρι­ξη της εργο­δο­σί­ας. Αυτά είναι τα ακρο­δε­ξιά και φιλο­να­ζι­στι­κά κόμ­μα­τα. Να τα στεί­λου­με όλα στον Θερ­μαϊ­κό, να πνι­γούν εκεί!

Η Θεσ­σα­λο­νί­κη λοι­πόν να έχει 3ο κόμ­μα το ΚΚΕ! Οπως έγι­νε στην Τού­μπα, όπως στην Ανω Πόλη, όπως στον Αγιο Παύ­λο, στο κέντρο της Καλα­μα­ριάς, στον Χορ­τιά­τη, τώρα να γίνει παντού! Και στον Εύο­σμο, και σε όλη την Καλα­μα­ριά, στην Πολί­χνη, στη Σταυ­ρού­πο­λη, παντού!

Σε κάθε συνοι­κία που χτυ­πά η καρ­διά του λαού και της εργα­τι­κής τάξης να γεμί­σουν οι κάλ­πες κόκ­κι­να ψηφοδέλτια!

Η ελπίδα είναι εδώ! Τώρα ΚΚΕ πιο δυνατό

Από την τελευ­ταία μας συγκέ­ντρω­ση, εδώ από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στέλ­νου­με μήνυ­μα σε όλη την Ελλά­δα γι’ αυτές τις τελευ­ταί­ες ώρες. Η ελπί­δα είναι εδώ! Τώρα ΚΚΕ πιο δυνα­τό γιατί:

- Θα το χρεια­στεί ο λαός άμε­σα μαζί του στους αγώ­νες, με τους κομ­μου­νι­στές στην πρώ­τη γραμμή!

- Θα δώσει όλες του τις δυνά­μεις ώστε να συνε­νω­θούν οι εστί­ες αντί­στα­σης σε ένα ορμη­τι­κό πανελ­λα­δι­κό ποτά­μι διεκδίκησης.

- Θα είναι εκεί για να απο­κα­λύ­πτει όσα κρύ­βουν από τον λαό. Για να ξεσκε­πά­ζει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και την ουσια­στι­κή σύμπλευ­ση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ.

- Θα είναι το μόνο που τους χαλά την αντι­λαϊ­κή συναί­νε­ση και συμ­φω­νία σε όλα τα κρί­σι­μα θέμα­τα μέσα στη Βουλή.

- Θα είναι το μόνο που δεν θα έχει καμία δέσμευ­ση από μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα, το μόνο που δεν θα το βάλουν ποτέ στο χέρι. Που θα συγκρου­στεί με τα μεγά­λα αφε­ντι­κά και τη μεγά­λη εργοδοσία.

- Θα είναι το μόνο που θα τα βάλει με την πολι­τι­κή της ΕΕ, αλλά και με την πολε­μι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ, και με τα πολύ επι­κίν­δυ­να σχέ­δια στην περιο­χή μας και ειδι­κά στο Αιγαίο και στα Ελληνοτουρκικά.

Αυτήν την ψήφο φοβά­ται το σύστη­μά τους, γι’ αυτό και φορ­τώ­νει με υπέ­ρο­γκα πρό­στι­μα το ΚΚΕ, όπως στην Αττι­κή. Γι’ αυτό δεν εξα­σφα­λί­ζουν ούτε την ελά­χι­στη προ­βο­λή του ΚΚΕ στα κανά­λια και τα μέσα τους. Σε πεί­σμα όλων αυτών, τώρα ΚΚΕ!

Για­τί είναι η μόνη ψήφος που σε γεμί­ζει με υπε­ρη­φά­νεια, είναι η μόνη ψήφος που δεν τη ρίχνεις με μισή καρ­διά, είναι η μόνη ψήφος που δεν τη δίνεις σαν το «λιγό­τε­ρο κακό».

Τώρα ΚΚΕ για να γεμί­σουν χαμό­γε­λα οι εργά­τες και οι εργά­τριες όλης της Ευρώ­πης, όλοι αυτοί που η καρ­διά τους χτυ­πά αρι­στε­ρά, κατα­κόκ­κι­να. Ολοι αυτοί που αντι­κρί­ζουν το κόκ­κι­νο, παναν­θρώ­πι­νο σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και η ψυχή τους φλέ­γε­ται. Τώρα, από εδώ, από τη μικρή μας χώρα, που έχει όμως πολύ μεγά­λο λαό, να τους δώσου­με πιο πολ­λούς λόγους να αισιοδοξούν.

Τώρα ΚΚΕ για όλους αυτούς που επει­δή θέλουν να λέγο­νται άνθρω­ποι δεν έχουν πάψει ούτε στιγ­μή να αγω­νί­ζο­νται για το δίκιο, για τον άνθρω­πο, για την ειρή­νη, για όλα αυτά που θα έπρε­πε να είναι αυτο­νό­η­τα στον αιώ­να μας.

Τώρα ΚΚΕ για τη νεο­λαία αυτού του τόπου που βγή­κε ορμη­τι­κά στους δρό­μους, που φώνα­ξε, που πάλε­ψε και που έχει μπρο­στά της να περ­πα­τή­σει τις λεω­φό­ρους του πιο όμορ­φου μέλλοντος.

Πάμε όλοι μαζί λοι­πόν! Να σηκώ­σου­με τη γρο­θιά μας και το μπόι μας λίγο ψηλό­τε­ρα την Κυριακή.

Και από τη Δευ­τέ­ρα ξανά στους αγώ­νες, με νέες δυνά­μεις, με αισιο­δο­ξία, με χαμό­γε­λο, με τη σιγου­ριά μας ότι ο λαός μας τελι­κά θα νικήσει.

Τώρα πιο ψηλά το ΚΚΕ!

Για­τί ΚΚΕ δυνα­τό, η ελπί­δα είναι εδώ!

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο