Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Κοκονάς: Τα περιστατικά βίας να αντιμετωπιστούν με τους καταλλήλους επιστήμονες στα σχολεία

Τα περι­στα­τι­κά βίας και παρα­βα­τι­κό­τη­τας των ανη­λί­κων ολο­έ­να και πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται και δεν μπο­ρού­με να μένου­με θεα­τές, τόνι­σε ο Θανά­σης Κοκο­νάς, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μιλώ­ντας το πρωί του Σαβ­βά­του στην ΕΡΤ 1.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι τα περι­στα­τι­κά βίας πρέ­πει να αντι­με­τω­πι­στούν άμε­σα από το υπουρ­γείο με τους καταλ­λή­λους επι­στή­μο­νες και επι­σή­μα­νε ότι από την αρχή οι γονείς είχαν ζητή­σει να παρ­θούν άμε­σα μέτρα με ευθύ­νη του υπουρ­γεί­ου. Με ψυχο­λό­γους και παι­δο­ψυ­χο­λό­γους μέσα στα σχο­λεία, ώστε μαζί με τους εκπαι­δευ­τι­κούς να μπο­ρούν να εντο­πί­ζουν αυτές τις συμπε­ρι­φο­ρές, καθώς «σκο­πός είναι να υπάρ­χει πρό­λη­ψη για όλα αυτά τα περιστατικά».

Ο Θ. Κοκο­νάς τόνι­σε ότι «πρέ­πει εδώ και τώρα οι ψυχο­λό­γοι να είναι σε κάθε σχο­λείο», να έχουν επα­φή με τους μαθη­τές και όχι ένας ψυχο­λό­γος να βλέ­πει 4 και 5 σχο­λεία και πάνω από 2 χιλιά­δες μαθητές.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο