Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιράν: Καταργήθηκε η αστυνομία ηθών — Επανεξετάζεται η υποχρεωτικότητα του χιτζάμπ

Ο γενι­κός εισαγ­γε­λέ­ας του Ιράν Μοχα­μάντ Τζα­φάρ Μοντα­ζε­ρί ανα­κοί­νω­σε την κατάρ­γη­ση της αστυ­νο­μί­ας ηθών από τις αρμό­διες αρχές, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το πρα­κτο­ρείο Isna.

“Η αστυ­νο­μία ηθών δεν έχει καμία σχέ­ση με τη δικα­στι­κή εξου­σία και καταρ­γή­θη­κε από τις αρχές που τη δημιούρ­γη­σαν”, δήλω­σε ο Μοντα­ζε­ρί χθες Σάβ­βα­το το βρά­δυ από την ιερή πόλη Κομ.

Η «αστυ­νο­μία ηθών», γνω­στή με το όνο­μα Γαστ – ε- Ερσάντ (περι­πο­λί­ες προ­σα­να­το­λι­σμού) ιδρύ­θη­κε υπό τον πρό­ε­δρο του Ιράν Μαχ­μούντ Αχμα­ντι­νε­τζάντ «για να δια­δώ­σει την κουλ­τού­ρα της σεμνό­τη­τας και του χιτζάμπ».

Απο­τε­λεί­ται από άνδρες με πρά­σι­νη στο­λή και γυναί­κες που φορούν μαύ­ρο τσα­ντόρ, ένα ένδυ­μα που καλύ­πτει το κεφά­λι και το πάνω μέρος του σώμα­τος. Η αστυ­νο­μία αυτή ξεκί­νη­σε τις περι­πο­λί­ες της το 2006.

Μετά τον θάνα­το της 22χρονης Μαχ­σά Αμι­νί, στις 16 Σεπτεμ­βρί­ου, τρεις ημέ­ρες μετά τη σύλ­λη­ψή της από την «αστυ­νο­μία ηθών» επει­δή δεν φορού­σε σωστά τη μαντί­λα της, ξέσπα­σαν στο Ιράν πρω­το­φα­νείς κινη­το­ποι­ή­σεις. Οι Ιρα­νές γυναί­κες άρχι­σαν να δημο­σιεύ­ουν μαζι­κά βίντεο στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα στα οποία έκο­βαν τα μαλ­λιά τους και έκαι­γαν το χιτζάμπ.

Εξάλ­λου χθες Σάβ­βα­το οι ιρα­νι­κές αρχές ζήτη­σαν από τη δικαιο­σύ­νη και το κοι­νο­βού­λιο να ανα­θε­ω­ρή­σουν νόμο του 1983 για την υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση της μαντί­λας προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί μια διέ­ξο­δος στο κίνη­μα διαμαρτυρίας.

Η μαντί­λα έγι­νε υπο­χρε­ω­τι­κή στο Ιράν τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά την ισλα­μι­κή επα­νά­στα­ση του 1979. Σύμ­φω­να με τον νόμο του 1983, οι γυναί­κες στο Ιράν, ανε­ξαρ­τή­τως θρη­σκεί­ας, θα πρέ­πει να φορούν δημο­σί­ως μαντί­λα και φαρ­διά ρούχα.

Από τις 5 Ιου­λί­ου ένας νέος νόμος «για τη μαντί­λα και τη σεμνό­τη­τα στη χώρα», τον οποίο προ­ώ­θη­σε ο Ιρα­νός πρό­ε­δρος Εμπρα­χίμ Ραϊ­σί, επέ­βα­λε νέους περιο­ρι­σμούς στις γυναί­κες: βάσει αυτού, η μαντί­λα πρέ­πει να καλύ­πτει όχι μόνο τα μαλ­λιά τους, αλλά και τον λαι­μό και τους ώμους.

Συνο­λι­κά 448 δια­δη­λω­τές έχουν σκο­τω­θεί από την έναρ­ξη των κινη­το­ποι­ή­σε­ων στο Ιράν, σύμ­φω­να με την μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία.

Το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφά­λειας του Ιράν ανα­κοί­νω­σε χθες ότι «περισ­σό­τε­ροι από 200 άνθρω­ποι», πολί­τες και μέλη των δυνά­με­ων της τάξης, έχουν σκο­τω­θεί, ενώ κρα­τι­κοί, δημό­σιοι και ιδιω­τι­κοί οργα­νι­σμοί υπέ­στη­σαν ζημιές άνω των 200 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων. Τη Δευ­τέ­ρα ο στρα­τη­γός Αμι­ρα­λί Χαζι­ζα­ντέχ των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης είχε κάνει λόγο για περισ­σό­τε­ρους από 300 νεκρούς.

Οι ιρα­νι­κές αρχές κατη­γο­ρούν τις δυτι­κές χώρες ότι υπο­στη­ρί­ζουν τους δια­δη­λω­τές, οι οποί­οι δια­δί­δουν ανα­τρε­πτι­κά, αντι­ι­ρα­νι­κά μηνύ­μα­τα στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης και καλούν τον ιρα­νι­κό πλη­θυ­σμό να λάβει επα­να­στα­τι­κά μέτρα και να ανα­τρέ­ψει την κυβέρ­νη­ση στη χώρα. Σύμ­φω­να με τις ιρα­νι­κές αρχές, οι υπη­ρε­σί­ες επι­βο­λής του νόμου πραγ­μα­το­ποιούν μαζι­κές συλ­λή­ψεις ατό­μων που στρα­το­λο­γού­νται από τις υπη­ρε­σί­ες των δυτι­κών χωρών, του Ισρα­ήλ και της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, και κατα­γρά­φη­καν μεγά­λες ποσό­τη­τες όπλων στα σύνο­ρα της χώρας που προ­ο­ρί­ζο­νται για ταρα­χο­ποιούς σχε­δόν καθημερινά.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο