Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ: Διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν χθες Σάβ­βα­το στο Ισρα­ήλ ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων που κρα­τά η Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας, ενώ ορι­σμέ­νοι ζητού­σαν την παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­ση Νετανιάχου.

Συγ­γε­νείς ομή­ρων κατη­γό­ρη­σαν τον πρω­θυ­πουρ­γό Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου ότι τορ­πι­λί­ζει τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας, η οποία θα μπο­ρού­σε «αύριο κιό­λας» να φέρει πίσω τους ομή­ρους, όπως είπε σε ομι­λία της η μητέ­ρα ενός νεα­ρού Ισραη­λι­νού που κρα­τεί­ται αιχ­μά­λω­τος στη Λωρί­δα της Γάζας.

Σε συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στο Τελ Αβίβ, πολ­λοί δια­δη­λω­τές ζήτη­σαν την παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­σης και την προ­κή­ρυ­ξη εκλο­γών. Εκα­το­ντά­δες δια­δη­λω­τές απέ­κλει­σαν κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης και του­λά­χι­στον επτά συνε­λή­φθη­σαν από αστυνομικούς.

Κινη­το­ποι­ή­σεις υπέρ της απε­λευ­θέ­ρω­σης των ομή­ρων έγι­ναν επί­σης σε Ιερου­σα­λήμ και Χάι­φα 127 ημέ­ρες μετά την έναρ­ξη του πολέμου.

Κατά τη διάρ­κεια ολι­γο­ή­με­ρης εκε­χει­ρί­ας τον Νοέμ­βριο, απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν 105 όμη­ροι σε αντάλ­λαγ­μα για 240 Παλαι­στί­νιους που κρα­τού­νταν σε ισραη­λι­νές φυλα­κές. Έκτο­τε, όμως, δεν έχουν προ­κύ­ψει αχτί­δες ελπί­δας για τις οικο­γέ­νειες των υπο­λοί­πων ομή­ρων, οι οποί­ες αγω­νιούν για την τύχη των αγα­πη­μέ­νων τους προ­σώ­πων. Οι ισραη­λι­νές αρχές εκτι­μούν ότι του­λά­χι­στον 30 εκ των υπο­λοί­πων 136 απα­χθέ­ντων είναι νεκροί.

Η Ράφα υπό την απειλή ισραηλινής επίθεσης

Υπό την απει­λή ισραη­λι­νής επί­θε­σης συνε­χί­ζει να βρί­σκε­ται σήμε­ρα η Ράφα, στο νότιο τμή­μα της Γάζας, όπου η Χαμάς εκφρά­ζει φόβους για «δεκά­δες χιλιά­δες νεκρούς» μετα­ξύ των αμά­χων, στους οποί­ους θα δοθεί η δυνα­τό­τη­τα ενός «ασφα­λούς περά­σμα­τος» για να φύγουν από εκεί, σύμ­φω­να με τον Ισραη­λι­νό πρωθυπουργό.

Πάνω από 1,3 εκατ. Παλαι­στί­νιοι ζουν στη Ράφα, σύμ­φω­να με τον Οργα­νι­σμό Ηνω­μέ­νων Εθνών, η μεγά­λη πλειο­νό­τη­τα των οποί­ων είναι άμα­χοι που διέ­φυ­γαν από τις συγκρού­σεις που μαί­νο­νται εδώ και τέσ­σε­ρις μήνες μετα­ξύ του Ισρα­ήλ και της Χαμάς. Ο Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου έδω­σε εντο­λή την Τετάρ­τη να εκπο­νη­θούν σχέ­δια για στρα­τιω­τι­κή επιχείρηση.

«Η νίκη είναι κοντά. Θα τα κατα­φέ­ρου­με. Θα πιά­σου­με τα τελευ­ταία τρο­μο­κρα­τι­κά τάγ­μα­τα της Χαμάς στη Ράφα, που είναι το τελευ­ταίο προ­πύρ­γιο», δήλω­σε ο Νετα­νιά­χου σε συνέ­ντευ­ξή του στο δίκτυο ABC News, η οποία θα μετα­δο­θεί σήμε­ρα και απο­σπά­σμα­τα της οποί­ας δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα αργά χθες.

Η Χαμάς προει­δο­ποί­η­σε για «κατα­στρο­φή και μακε­λειό που μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε δεκά­δες χιλιά­δες μάρ­τυ­ρες και τραυματίες».

Η ισραη­λι­νή επι­χεί­ρη­ση προ­κα­λεί ανη­συ­χία στο εξω­τε­ρι­κό και κυρί­ως στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, της οποί­ας η διπλω­μα­τία προει­δο­ποί­η­σε χθες για «πολύ σοβα­ρές συνέ­πειες» για τον άμα­χο πλη­θυ­σμό από μια επί­θε­ση στη Ράφα.

«Η συνε­χής παρα­βί­α­ση του διε­θνούς δικαί­ου και του διε­θνούς ανθρω­πι­στι­κού δικαί­ου υπο­γραμ­μί­ζει την ανά­γκη για έκτα­κτη σύγκλη­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ για να εμπο­δι­στεί το Ισρα­ήλ να προ­κα­λέ­σει ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή», σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Ριάντ.

Χθες, εξα­πο­λύ­θη­καν νέα ισραη­λι­νά πλήγ­μα­τα με στό­χο τη Ράφα, με απο­τέ­λε­σμα πέντε αστυ­νο­μι­κοί να χάσουν τη ζωή τους, σύμ­φω­να με πηγές από τις παλαι­στι­νια­κές υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας. Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις ανέ­φε­ραν ότι δύο υψη­λό­βαθ­μοι στρα­τιω­τι­κοί της ισλα­μι­στι­κής παλαι­στι­νια­κής οργά­νω­σης σκο­τώ­θη­καν σε ένα από τα πλήγ­μα­τα αυτά.

Από την πλευ­ρά του, ο επι­κε­φα­λής της ευρω­παϊ­κής διπλω­μα­τί­ας Ζοζέπ Μπο­ρέλ προει­δο­ποί­η­σε αργά χθες ανα­φο­ρι­κά με μια πιθα­νή επί­θε­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού στη Ράφα, που θα ισο­δυ­να­μού­σε με «αδια­νό­η­τη ανθρω­πι­στι­κή καταστροφή».

«Επα­να­λαμ­βά­νω την προει­δο­ποί­η­ση που απηύ­θυ­ναν αρκε­τά κρά­τη-μέλη της ΕΕ σύμ­φω­να με την οποία μια ισραη­λι­νή επί­θε­ση στη Ράφα θα προ­κα­λού­σε μια αδια­νό­η­τη ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή και σοβα­ρές εντά­σεις με την Αίγυ­πτο», ανέ­φε­ρε ο Μπο­ρέλ σε ανάρ­τη­σή του στην πλατ­φόρ­μα Χ (πρώ­ην Twitter). «Η επα­νά­λη­ψη των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για την απε­λευ­θέ­ρω­ση τω ομή­ρων και η δια­κο­πή των εχθρο­πρα­ξιών είναι ο μονα­δι­κός τρό­πος για να απο­φευ­χθεί το αιμα­το­κύ­λι­σμα», πρόσθεσε.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο