Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιστοσελίδα MNIMIA.KKE.GR: Μια μοναδική ψηφιακή περιήγηση σε τόπους και μνημεία άφθαστου ηρωισμού

Με αφορ­μή την ημε­ρί­δα που διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ, ο «Ριζο­σπά­στης» συζή­τη­σε με τους Ηλία Δια­μα­ντά­κο, φωτο­γρά­φο, σχε­δια­στή εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων, μέλος του Τμή­μα­τος Προ­πα­γάν­δας της ΚΕ του ΚΚΕ, και τον Τάσο Αντω­νί­ου, μέλος του Τμή­μα­τος Προ­πα­γάν­δας, για τον νέο ιστό­το­πο mnimia.kke.gr, με εικο­νι­κές περι­η­γή­σεις από ιστο­ρι­κούς τόπους, μνη­μεία και μου­σεία του Κόμ­μα­τος από όλη την Ελλά­δα. Η ιστο­σε­λί­δα βγαί­νει στον «αέρα» την Πέμ­πτη 18 Απρίλη.

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με τη συνέντευξη:

Η νέα ιστο­σε­λί­δα θα φιλο­ξε­νεί μνη­μεία και μουσεία
που έχει δημιουρ­γή­σει το ΚΚΕ σε ιστο­ρι­κούς τόπους μαρτυρίων
και άφθα­στου ηρω­ι­σμού… Μπο­ρεί­τε να μας την περιγράψετε;

Τάσος Αντω­νί­ου: Ο νέος αυτός ιστό­το­πος κατα­γρά­φει, συγκε­ντρώ­νει και παρου­σιά­ζει τη δια­χρο­νι­κή προ­σπά­θεια του Κόμ­μα­τος να τιμή­σει την Ιστο­ρία των ταξι­κών αγώ­νων του ΚΚΕ δημιουρ­γώ­ντας μνη­μεία και μου­σεία σε όλη την Ελλά­δα. Αυτή η προ­σπά­θεια διά­σω­σης και ανά­δει­ξης ιστο­ρι­κών τόπων είναι μία ακό­μα πλευ­ρά της επα­φής με την Ιστο­ρία του ΚΚΕ, μια πλευ­ρά που παρα­κι­νεί για μελέ­τη και συμπεράσματα.

Το mnimia.kke.gr θα έχει τη δική του συμ­βο­λή σε αυτήν τη σύν­δε­ση με την Ιστο­ρία, καθώς ο κάθε χρή­στης θα έρθει σε επα­φή με το σύνο­λο των μνη­μεί­ων και μου­σεί­ων που έχει δημιουρ­γή­σει η ΚΕ του ΚΚΕ, ιδιαί­τε­ρα στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100χρονων του Κόμ­μα­τος. Με την ψηφια­κή απο­τύ­πω­ση και τις εικο­νι­κές τρισ­διά­στα­τες περι­η­γή­σεις αυτή η προ­σπά­θεια ολο­κλη­ρώ­νε­ται παίρ­νο­ντας νέα χαρα­κτη­ρι­στι­κά και δυνατότητες.

Αυτή η προ­σπά­θεια ψηφια­κής κατα­γρα­φής και περιήγησης
έχει πολ­λά στοι­χεία πρωτοτυπίας.
Εξή­γη­σέ μας τι θα δού­με στις εικο­νι­κές περιηγήσεις;

Ηλί­ας Δια­μα­ντά­κος: Είναι ίσως η μεγα­λύ­τε­ρη προ­σπά­θεια δημιουρ­γί­ας τόσων συγκε­ντρω­μέ­νων εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων που έχει γίνει έως σήμε­ρα στη χώρα μας. Με τον χρή­στη να μπο­ρεί να περι­πλα­νη­θεί στον εκά­στο­τε χώρο, σε δεκά­δες σημεία της Μακρο­νή­σου, στη Νοσο­κο­μειού­πο­λη του ΔΣΕ στον Γράμ­μο, να δει μου­σεία και εκθέ­σεις, να δει από κοντά τα μνη­μεία και ό,τι άλλο υπάρ­χει σε καθέ­ναν από αυτούς τους χώρους. Παράλ­λη­λα, να έχει τη δυνα­τό­τη­τα μέσα από την περι­ή­γη­ση να έρθει σε επα­φή με το ιστο­ρι­κό υλι­κό που συγκε­ντρώ­θη­κε από το Αρχείο του ΚΚΕ, φωτο­γρα­φί­ες από drone κ.ά.

Τ. Α.: Η αλή­θεια είναι πως από χρό­νια είχε εκφρα­στεί η διά­θε­ση να ανα­δεί­ξου­με καλύ­τε­ρα όλα αυτά τα μνη­μεία και μου­σεία, να τα συγκε­ντρώ­σου­με και να τα προ­βά­λου­με. Πολ­λά μέλη και φίλοι του Κόμ­μα­τος το ζητού­σαν, οι συγ­γε­νείς των νεκρών του αγώ­να το περί­με­ναν. Εγι­ναν αρκε­τές συζη­τή­σεις για τον τρό­πο και τη μορ­φή που θα μπο­ρού­σε να πάρει το εγχείρημα.

Οι τεχνο­λο­γί­ες που ανα­πτύ­χθη­καν τα τελευ­ταία χρό­νια, μας έδω­σαν νέες δυνα­τό­τη­τες να μετα­φέ­ρου­με όλους αυτούς τους ιστο­ρι­κούς τόπους, τα μνη­μεία, τις εκθέ­σεις στον ψηφια­κό κόσμο και να έχουν εύκο­λη πρό­σβα­ση σε αυτά όλοι: Από τον μαθη­τή που κάνει εργα­σία για το σχο­λείο έως τον συγ­γε­νή ενός εκτε­λε­σμέ­νου αγω­νι­στή από στρα­το­δι­κείο της Τρί­πο­λης ή ενός μαχη­τή του ΔΣΕ από τη Μάχη της Φλώρινας.

Αρκεί να σκε­φτού­με ότι αρκε­τοί από τους συγ­γε­νείς όσων «έπε­σαν για τη ζωή» βρί­σκο­νται σε διά­φο­ρα σημεία της υφη­λί­ου. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως κάθε νέα έκδο­ση του Κόμ­μα­τος για τόπους μαρ­τυ­ρί­ου και εκτε­λέ­σε­ων ζητιέ­ται και απο­στέλ­λε­ται σε δεκά­δες χώρες. Ειδι­κό­τε­ρα για όλους αυτούς που ζουν στο εξω­τε­ρι­κό και δεν έχουν άμε­ση πρό­σβα­ση στα μνη­μεία μας, οι εικο­νι­κές περι­η­γή­σεις είναι μια νέα πολύ­τι­μη δυνατότητα.

Ποιες είναι οι πιο δυνα­τές στιγ­μές που αποκομίσατε
φτιά­χνο­ντας τη σελί­δα; Πώς οργα­νώ­θη­κε η δουλειά;

Η. Δ.: Η επί­σκε­ψη σε έναν τόπο θυσί­ας ή τόπο μεγά­λων μαχών είναι από μόνη της μια δυνα­τή στιγ­μή, πόσο μάλ­λον το να περά­σεις ώρες ολό­κλη­ρες σε έναν τόπο εξο­ρί­ας, να τον περ­πα­τή­σεις απ’ άκρη σ’ άκρη και να τον κατα­γρά­ψεις φωτο­γρα­φι­κά είναι συγκλο­νι­στι­κό. Στο επάγ­γελ­μά μου δύσκο­λα δίνο­νται τέτοιες ευκαι­ρί­ες. Πολύ περισ­σό­τε­ρο που σε όλους αυτούς τους τόπους, από το Βίτσι μέχρι τη Γυά­ρο και τον Ταΰ­γε­το, δεν ήμουν μόνος. Ημουν μαζί με συντρό­φους που είχαν ζήσει τα γεγο­νό­τα ή τα είχαν μελε­τή­σει τόσο ανα­λυ­τι­κά που η δια­δι­κα­σία της κατα­γρα­φής ήταν ένα ζωντα­νό μάθη­μα Ιστο­ρί­ας για εμέ­να προ­σω­πι­κά. Και γενι­κό­τε­ρα, όμως, για όλους τους συντρό­φους που βοή­θη­σαν στη δημιουρ­γία των εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων και στη συλ­λο­γή των στοι­χεί­ων που τις εμπλου­τί­ζουν, η όλη δια­δι­κα­σία ήταν ένα μάθη­μα δύνα­μης, αντο­χής και πίστης. Όλοι μας νιώ­θου­με ένα μπόι πιο πάνω τώρα πια.

Η προ­σπά­θεια αυτή απο­κτά έναν ακό­μα πιο ιδιαί­τε­ρο ρόλο,
σε μια επο­χή που η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστορίας
και η από­πει­ρα ξανα­γρα­ψί­μα­τός της είναι «επί­ση­μη» πολι­τι­κή της ΕΕ…

Τ. Α.: Σε όλη την ΕΕ, στο όνο­μα της δια­μόρ­φω­σης «ευρω­παϊ­κής ιστο­ρι­κής συνεί­δη­σης» και αξιο­ποιώ­ντας το ανι­στό­ρη­το ιδε­ο­λό­γη­μα της εξί­σω­σης φασι­σμού και κομ­μου­νι­σμού, γκρε­μί­ζο­νται σοβιε­τι­κά και αντι­φα­σι­στι­κά μνη­μεία. Το Κόμ­μα μας έμπρα­κτα απά­ντη­σε σε αυτήν την προ­σπά­θεια πηγαί­νο­ντας κόντρα στο ρεύ­μα, δημιουρ­γώ­ντας πολ­λά νέα μνη­μεία και μου­σεία, παράλ­λη­λα με τη συλ­λο­γι­κή δου­λειά που ανα­πτύ­χθη­κε για την εξα­γω­γή ιστο­ρι­κών συμπερασμάτων.

Οι δεσμοί αίμα­τος του ΚΚΕ με τον ελλη­νι­κό λαό περι­φρου­ρούν αυτά τα μνη­μεία και η ψηφια­κή απο­τύ­πω­σή τους είναι μια ακό­μα δυνα­τό­τη­τα να γίνουν γνω­στά, ένα ακό­μα κίνη­τρο ειδι­κά για τους νεό­τε­ρους, να επι­σκε­φθούν αυτούς τους ιστο­ρι­κούς τόπους, να μελε­τή­σουν καλύ­τε­ρα και βαθύ­τε­ρα την Ιστο­ρία των αγώ­νων του λαού και του ΚΚΕ.

Εχο­ντας αυτές τις πλευ­ρές στο μυα­λό μας δομή­θη­κε το mnimia.kke.gr με τις εικο­νι­κές περι­η­γή­σεις σαν ένα ακό­μα μέσο ενά­ντια στην παρα­χά­ρα­ξη. Ο χρή­στης δεν θα δει μόνο ένα μνη­μείο αλλά και όλες τις απα­ραί­τη­τες γύρω από αυτό πλη­ρο­φο­ρί­ες, ενώ ταυ­τό­χρο­να θα έρθει σε επα­φή με προ­τά­σεις για μελέ­τη και εμβά­θυν­ση καθώς υπάρ­χει πλού­σιο υλι­κό από εκδό­σεις της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», καθώς και τα Δοκί­μια Ιστο­ρί­ας του Κόμματος.

Ημε­ρί­δα της ΚΕ του ΚΚΕ: “Μνη­μεία και μου­σεία αγώ­νων του λαού”

Η σελί­δα θα εμπλου­τί­ζε­ται και με νέα στοιχεία;
Πώς θα προ­χω­ρή­σε­τε από εδώ και πέρα;

Τ. Α.: Η Επι­τρο­πή Μνη­μεί­ων και Μου­σεί­ων της ΚΕ έχει οργα­νώ­σει μια σημα­ντι­κή δου­λειά συλ­λο­γής στοι­χεί­ων που το επό­με­νο διά­στη­μα θα εμπλου­τί­σουν τον ιστό­το­πο με μια μεγά­λη βάση δεδο­μέ­νων εκα­το­ντά­δων μνη­μεί­ων που έχουν δημιουρ­γή­σει το ΚΚΕ και η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ σε όλη την Ελλά­δα καθώς και επι­λεγ­μέ­να μνη­μεία που έγι­ναν σε συνερ­γα­σία με άλλους φορείς. Ταυ­τό­χρο­να θα συνε­χι­στεί η δημιουρ­γία εικο­νι­κών περιηγήσεων.

Αυτός ο όγκος περιε­χο­μέ­νου κάνει την ιστο­σε­λί­δα μονα­δι­κή στο αντι­κεί­με­νό της. Ευελ­πι­στού­με το mnimia.kke.gr να γίνει σημείο ανα­φο­ράς για τους ιστο­ρι­κούς, μελε­τη­τές, γλύ­πτες και γενι­κά εικα­στι­κούς, μαθη­τές και φοι­τη­τές. Για κάθε άνθρω­πο που θέλει να μάθει την Ιστο­ρία από την πλευ­ρά των πολ­λών, από την πλευ­ρά του λαού.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο