Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάθειρξη 16,5 ετών στον οδηγό για τη θανατηφόρα παράσυρση της Έμμας

Συνο­λι­κή ποι­νή κάθειρ­ξης 16,5 ετών επέ­βα­λε το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης στον 27χρονο οδη­γό που παρέ­συ­ρε, τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα και εγκα­τέ­λει­ψε την 21 ετών Έμμα, πέρ­σι τον Νοέμ­βριο, στην Καμά­ρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η από­φα­ση για την ποι­νή ήταν ομό­φω­νη και το ίδιο κι η ετυ­μη­γο­ρία των δικα­στών ως προς την ενο­χή για τις πρά­ξεις της επι­κίν­δυ­νης οδή­γη­σης που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το, της εγκα­τά­λει­ψης τρο­χαί­ου ατυ­χή­μα­τος και της οδή­γη­σης χωρίς άδεια.

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση, η έφε­ση δεν έχει ανα­στέλ­λου­σα δύνα­μη στην εκτέ­λε­ση της ποι­νής, με συνέ­πεια ο 27χρονος κατα­δι­κα­σθείς να επι­στρέ­ψει στις φυλακές.

«Δικαίωση» αλλά το παιδί μας «δεν γυρίζει πίσω»

Για δικαί­ω­ση της Έμμας έκα­νε λόγο η μητέ­ρα της σχο­λιά­ζο­ντας την από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης που κατα­δί­κα­σε σε συνο­λι­κή ποι­νή καθείρ­ξε­ως 16,5 ετών τον 27χρονο οδη­γό, ο οποί­ος παρέ­συ­ρε, τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα και εγκα­τέ­λει­ψε την 21χρονη φοι­τή­τρια τα ξημε­ρώ­μα­τα της 22ας Νοεμ­βρί­ου 2022, στην Καμάρα.

«Η Δικαιο­σύ­νη έκα­νε αυτό που έπρε­πε» τόνι­σε σε δηλώ­σεις της η μητέ­ρα, ενώ ανέ­φε­ρε ότι η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου συμπί­πτει χρο­νι­κά με τη συμπλή­ρω­ση ενός χρό­νου από την ημέ­ρα της κηδεί­ας της κόρης της. Σχο­λιά­ζο­ντας την απο­λο­γία του 27χρονου είπε πως ήταν ένα ψέμα. «Σε λίγο θα μας ζητή­σει να του φτιά­ξου­με το αμά­ξι που του χαλά­σα­με, να μας στεί­λει τον λογα­ρια­σμό» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Πρό­σθε­σε, δε, ότι με την ολο­κλή­ρω­ση της δίκης «έκλει­σε ένα δύσκο­λο κομ­μά­τι» και αφού ηρε­μή­σει θα το συνειδητοποιήσει.

«Το παιδί μας δεν γυρίζει πίσω»

Από την πλευ­ρά του, ο πατέ­ρας της αδι­κο­χα­μέ­νης νεα­ρής φοι­τή­τριας υπο­γράμ­μι­σε ότι «η από­φα­ση δεν φέρ­νει πίσω το παι­δί μας», ενώ στά­θη­κε στο μήνυ­μα που στέλ­νει με την ετυ­μη­γο­ρία του το δικα­στή­ριο «σε όσους κυκλο­φο­ρούν εκεί έξω και νομί­ζουν ότι ο δρό­μος είναι πίστα».

«Το δικα­στή­ριο έκρι­νε, απο­φά­σι­σε και τιμώ­ρη­σε τον δολο­φό­νο του παι­διού μας» είπε, κρα­τώ­ντας στα χέρια του τα κερά­κια που είχε αγο­ρά­σει λίγη ώρα πριν τη φονι­κή παρά­συρ­ση η 21χρονη θέλο­ντας να κάνει έκπλη­ξη στην φίλη της, που εκεί­νη την ημέ­ρα είχε τα γενέ­θλιά της.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο