Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κίνηση Τεχνικών Κινηματογράφου & Τηλεόρασης: Αποφασίστηκε η ίδρυση Σωματείου που θα καλύπτει όλες τις ειδικότητες ενός κινηματογραφικού συνεργείου

Ανοι­χτή συνέ­λευ­ση με μεγά­λη συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων όλων των ειδι­κο­τή­των, νεό­τε­ρων αλλά και εμπει­ρό­τε­ρων από τον χώρο της τηλε­ό­ρα­σης, του κινη­μα­το­γρά­φου και της δια­φή­μι­σης, πραγ­μα­το­ποί­η­σε την Κυρια­κή 11 Ιού­νη η Κίνη­ση Τεχνι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου και Τηλεόρασης.

Σε μια ζωντα­νή και μαζι­κή συνέ­λευ­ση συζη­τή­θη­καν εκτε­νώς τα προ­βλή­μα­τα που απα­σχο­λούν τους τεχνι­κούς όλων των ειδι­κο­τή­των: Η εντα­τι­κο­ποί­η­ση των συν­θη­κών εργα­σί­ας που φτά­νει στα όρια της εξό­ντω­σης, τα 10ωρα και 12ωρα γυρί­σμα­τα που έχουν γίνει κανο­νι­κό­τη­τα, οι απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, τα ανύ­παρ­κτα μέτρα ασφά­λειας και τα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα, οι χαμη­λοί μισθοί και η έλλει­ψη συλ­λο­γι­κής συμ­βά­σης εργα­σί­ας, την ίδια στιγ­μή που οι μεγά­λες εται­ρεί­ες παρα­γω­γής ζουν το «θαύ­μα της ανά­πτυ­ξης» και θησαυ­ρί­ζουν από τον μόχθο των εργαζομένων.

Κυριό­τε­ρα εκφρά­στη­κε η αγω­νία για το μέλ­λον του κλά­δου και η ανά­γκη ίδρυ­σης ενός σωμα­τεί­ου που θα λει­τουρ­γή­σει με συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες και που θα βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων, θα παλεύ­ει μαχη­τι­κά και οργα­νω­μέ­να για ουσια­στι­κή λύση στα προ­βλή­μα­τά τους.

Εκφράστηκε η αίσθηση του “Ως εδώ”

Ομό­φω­να απο­φα­σί­στη­κε η ίδρυ­ση του νέου Σωμα­τεί­ου που θα καλύ­πτει όλες τις ειδι­κό­τη­τες ενός κινη­μα­το­γρα­φι­κού συνερ­γεί­ου.

Από τη Συνέ­λευ­ση ορί­στη­κε 9μελης επι­τρο­πή Κατα­στα­τι­κού, με υπο­χρέ­ω­ση να συντά­ξει και να παρου­σιά­σει μέχρι το φθι­νό­πω­ρο στην επό­με­νη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση το κατα­στα­τι­κό του Σωματείου.

Επικοινωνία

Εmail: [email protected]

Fb page : Κίνη­ση Τεχνι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου — Τηλεόρασης

Θυμί­ζου­με πως η Κίνη­ση Τεχνι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου & Τηλε­ό­ρα­σης, μετά τη συνά­ντη­σή της στις 22 Απρί­λη και τη συγκρό­τη­ση επι­τρο­πής, προ­χώ­ρη­σε στην υλο­ποί­η­ση της από­φα­σης για ανοι­χτή συνέ­λευ­ση του κλά­δου καλώ­ντας την Κυρια­κή 11 Ιού­νη, στον χώρο του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας (Βαλ­τε­τσί­ου 42) 

Ανακοίνωση — κάλεσμα

«Συνά­δελ­φοι, δεν υπάρ­χει άλλος χρό­νος για άλλη καθυ­στέ­ρη­ση! Σε μια περί­ο­δο που οι παρα­γω­γές έχουν εκτο­ξευ­τεί, και αντί­στοι­χα και τα κέρ­δη των παρα­γω­γών, αντί οι συν­θή­κες εργα­σί­ες και οι μισθο­λο­γι­κές μας απο­λα­βές να βελ­τιώ­νο­νται, γίνο­νται χειρότερες.

Ήρθε λοι­πόν η ώρα να οργα­νώ­σου­με τον αγώ­να μας απέ­να­ντι στην εκμε­τάλ­λευ­ση που δεχό­μα­στε καθη­με­ρι­νά στους χώρους εργα­σί­ας μας. Οι παρα­γω­γοί θησαυ­ρί­ζουν από αυτή, ενώ εμείς δεν μπο­ρού­με να βγά­λου­με ούτε τον μήνα αφού το κόστος ζωής έχει εκτο­ξευ­τεί στα ύψη. Η ανα­γκαιό­τη­τα δημιουρ­γί­ας και υπο­γρα­φής συλ­λο­γι­κής σύμ­βα­σης στον κλά­δο, με βάση τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να, είναι πιο επι­τα­κτι­κή από πότε. Τώρα υπάρ­χει ανά­γκη, αλλά και η δυνα­τό­τη­τα για αξιο­πρε­πείς όρους και συν­θή­κες εργασίας.

Μόνο συλ­λο­γι­κά μπο­ρού­με να τα κατα­φέ­ρου­με! Η παρου­σία σου στη συνέ­λευ­ση είναι σημα­ντι­κή, για το μέλ­λον των εργα­σια­κών συν­θη­κών στον κλάδο!

Κυρια­κή 11 Ιού­νη στο Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας (Βαλ­τε­τσί­ου 42) στις 5 μ.μ.

Από το αδιέξοδο του “εγώ”, στη διέξοδο του “εμείς” !!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο