Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Ποια σχολεία είναι κλειστά

Την Παρα­σκευή 15 Οκτω­βρί­ου, κλει­στά θα παρα­μεί­νουν τα σχο­λεία σε πολ­λές περιο­χές της χώρας λόγω της κακο­και­ρί­ας «Μπάλ­λος». Ειδικότερα:

ΑΤΤΙΚΗ, ΕΥΒΟΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συν­θη­κών δεν θα λει­τουρ­γή­σουν τα σχο­λεία σε Αττι­κή, Εύβοια και Χαλκιδική.

ΣΗΤΕΙΑ

Με τηλεκ­παί­δευ­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τα μαθή­μα­τα στη Σητεία.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Στην Π.Ε. Ηρα­κλεί­ου δεν θα λει­τουρ­γή­σουν τα εξής σχολεία:

–Το 3ο Νηπια­γω­γείο Αρχα­νών, το Νηπια­γω­γείο Τεφε­λί­ου και το Γυμνά­σιο Τεφε­λί­ου στον δήμο Αρχα­νών – Αστερουσίων.
–Το 24ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο, το 31ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο, το 7ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο, το 4ο Νηπια­γω­γείο στον Δήμο Ηρακλείου.
–Το 1° Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αρκα­λο­χω­ρί­ου, το 2° Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αρκα­λο­χω­ρί­ου, το Ειδι­κό Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αρκα­λο­χω­ρί­ου, το Γυμνά­σιο Αρκα­λο­χω­ρί­ου, το Γυμνά­σιο Καστελ­λί­ου, το Γενι­κό Λύκειο Αρκα­λο­χω­ρί­ου, το 1° Επαγ­γελ­μα­τι­κό Λύκειο Αρκα­λο­χω­ρί­ου και το IX. Γενι­κό Λύκειο Καστελ­λί­ου στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
–Στον Δήμο Φαι­στού δεν θα λει­τουρ­γή­σουν το Δημο­τι­κό Σχο­λείο – Νηπια­γω­γείο Καμα­ρών, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ της Δημο­τι­κής Ενό­τη­τας Τυμπα­κί­ου και η ΔΟΜΗ ΚΔΑΠ Τυμπακίου.

ΛΑΚΩΝΙΑ

Ο Δήμος Ευρώ­τα ανα­κοί­νω­σε την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, καθώς και των παι­δι­κών σταθμών.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ

Κλει­στά όλα τα σχο­λεία σε δήμους των περι­φε­ρεια­κών ενο­τή­των Αργο­λί­δας, Λακω­νί­ας και Αρκα­δί­ας, λόγω των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών προ­γνώ­σε­ων για δυσμε­νείς και­ρι­κές συνθήκες.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Κλει­στές θα παρα­μεί­νουν όλες οι σχο­λι­κές βαθ­μί­δες της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης σε όλη την Επι­κρά­τεια της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κέρκυρας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ανα­στέλ­λε­ται η λει­τουρ­γία των σχο­λι­κών μονά­δων στη Ζάκυνθο.

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Δεν θα λει­τουρ­γή­σουν στο Ληξού­ρι τα σχο­λεία την Παρα­σκευή 15 Οκτωβρίου.

ΗΛΕΙΑ

Κλει­στές θα παρα­μεί­νουν αύριο όλες οι σχο­λι­κές μονά­δες πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ηλεί­ας, καθώς και οι παι­δι­κοί σταθμοί.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Κλει­στά για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα θα παρα­μεί­νουν αύριο στο Μεσο­λόγ­γι όλα τα σχο­λεία, οι παι­δι­κοί και τα ΚΔΑΠ του δήμου.

ΣΑΜΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες ανα­κοι­νώ­σεις, δεν θα λει­τουρ­γή­σουν τα σχο­λεία σε Σάμο και Ικαρία.

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν όλα τα σχο­λεία σε δήμους της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κοριν­θί­ας, για προ­λη­πτι­κούς λόγους, εξαι­τί­ας των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών προ­γνώ­σε­ων για δυσμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες. Ειδι­κό­τε­ρα, θα παρα­μεί­νουν κλει­στά τα σχο­λεία στους Δήμους Κοριν­θί­ων, Λου­τρα­κί­ου – Περα­χώ­ρας – Αγί­ων Θεο­δώ­ρων, Νεμέ­ας και Σικυωνίων.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο