Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλπάζουν οι τιμές στα τρόφιμα παρά την πτώση στην ενέργεια

Νέα απο­κλι­μά­κω­ση σημειώ­θη­κε τον Μάιο εφέ­τος στον ρυθ­μό ανό­δου του πλη­θω­ρι­σμού, με τα τρό­φι­μα ωστό­σο να κατα­γρά­φουν νέα άνο­δο 11,6% από 11,4% τον Απρίλιο.

Η απο­κλι­μά­κω­ση οφεί­λε­ται απο­κλει­στι­κά στη ραγδαία πτώ­ση στις τιμές σε πετρέ­λαιο, φυσι­κό αέριο και ηλε­κτρι­κή ενέργεια.

Ειδι­κό­τε­ρα, μέσα σε έναν χρό­νο κατα­γρά­φη­καν ανα­τι­μή­σεις σε: Ψωμί και δημη­τρια­κά (11,1%), Κρέ­α­τα- γενι­κά (11,9%), Ψάρια- γενι­κά (5,2%), Γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά (18%), Έλαια και λίπη (15,8%), Φρού­τα- γενι­κά (2,6%), Λαχα­νι­κά- γενι­κά (9,7%), Ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά (10,3%), Λοι­πά τρό­φι­μα (14,2%), Καφέ- κακάο- τσάι (13,2%), Μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρού­των (12,9%) και Αλκο­ο­λού­χα ποτά- ‑μη σερ­βι­ρι­ζό­με­να (8,3%).

Επί­σης, συνε­χί­στη­κε η άνο­δος των τιμών σε: Ένδυ­ση και υπό­δη­ση (11,8%), Ενοί­κια κατοι­κιών (4,1%), Επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας (5,5%), Υπη­ρε­σί­ες κοι­νο­χρή­στων (2,1%), Υγρα­έ­ριο (14,2%), Στε­ρεά καύ­σι­μα (28,9%), Έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη (6,5%), Οικια­κές συσκευ­ές και επι­σκευ­ές (6,1%), Υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης (7,6%), Είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού (13,9%), Οικια­κές υπη­ρε­σί­ες (7,6%), Φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα (18,6%), Ιατρι­κές- οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες (4,9%), Νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη (1,5%), Αυτο­κί­νη­τα και­νούρ­για (7,5%), Αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να (10,5%), Μοτο­πο­δή­λα­τα- μοτο­συ­κλέ­τες (7,5%), Ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του (11,9%), Συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς (4,9%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με ταξί (32,9%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (27,4%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με πλοίο (11,2%), Διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής και πολι­τι­σμού (3,2%), Μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα (6,6%), Κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα (5,6%), Πακέ­το δια­κο­πών (7,1%), Πρω­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (2,6%), Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (2,7%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία (7,4%), Ξενο­δο­χεία- μοτέλ- παν­δο­χεία (14,4%), Κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας (4,5%), Άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας (11,5%), Άλλα προ­σω­πι­κά είδη (5%), Ασφά­λι­στρα υγεί­ας (5,7%) και Ασφά­λι­στρα οχη­μά­των (2,1%).

Στον αντί­πο­δα, οι τιμές μειώ­θη­καν σε: Φυσι­κό αέριο (49,6%), Ηλε­κτρι­σμό (24,1%), Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (20,7%), Καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά (16,8%) και Τηλε­φω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες (2,2%).

Συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις ανάμεσα σε Απρίλιο — Μάιο

Ανά­με­σα σε Απρί­λιο και Μάιο, συνε­χί­στη­καν οι ανα­τι­μή­σεις σε: Ρύζι (5,4%), Αλεύ­ρι και άλλα δημη­τρια­κά (8%), Χοι­ρι­νό (3,4%), Που­λε­ρι­κά (1,4%), Αλλα­ντι­κά (3,1%), Ψάρια- γενι­κά (0,8%), Αυγά (4%), Ελαιό­λα­δο (4,4%), Φρού­τα νωπά (7,6%), Λαχα­νι­κά δια­τη­ρη­μέ­να ή επε­ξερ­γα­σμέ­να (3,4%), Πατά­τες (4,3%), Παγω­τά (5,3%), Σάλ­τσες- καρυ­κεύ­μα­τα (5,1%), Ανα­ψυ­κτι­κά (5,3%) και Οινο­πνευ­μα­τώ­δη ποτά (5%).

Επί­σης, σε: Ενοί­κια κατοι­κιών (0,4%), Φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα (4,1%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (9,2%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία (0,3%), Άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας (1,1%) και Ηλε­κτρι­σμό (3,3%).

Αντί­θε­τα, οι τιμές κινή­θη­καν πτω­τι­κά σε: Ένδυ­ση και υπό­δη­ση (1,4%), Φυσι­κό αέριο (13,5%), Καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά (4,4%), Τηλε­φω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες (0,3%) και Ασφά­λι­στρα οχη­μά­των (0,8%).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο