Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλό Πάσχα από την Επιτροπή Αγώνα ΕΣΤΑΜΕΔΕ \ ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν ανεχόμαστε την κλοπή του ιδρώτα μας. 
Οι Συνταξιούχοι είμαστε εδώ… Ακούραστοι. 
Μαχητικά Παρόντες στην πρώτη γραμμή της λαϊκής πάλης.

Σας στέλνουμε την κάρτα μας για το Πάσχα 
Περάστε καλά.

Δίνου­με τη μάχη στις εκλο­γές του ΤΕΕ. Η Πανε­πι­στη­μο­νι­κή απέ­να­ντι στον πολυ­πλό­κα­μο κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό του 1,3 δις προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, δεκα­πλά­σιο σχε­δόν από πριν λίγα χρό­νια. Τα ΕΣΠΑ, τα αυθαί­ρε­τα, τα πολε­ο­δο­μι­κά σχέ­δια, η «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη», οι μεγά­λοι κατα­σκευα­στι­κοί όμι­λοι από τη μια και από την άλλη το δίκιο των μηχα­νι­κών που βγά­ζουν το ψωμί τους με την αγω­νία και τον ιδρώ­τα τους.

Ανα­σκου­μπω­νό­μα­στε όλοι. Η δυνα­μι­κή της αύξη­σης των δυνά­με­ών μας στους συλ­λό­γους να εκφρα­στεί και στο ΤΕΕ. Μπο­ρού­με να πεί­σου­με πολ­λούς για το δίκιο των αδι­κη­μέ­νων και τη λεβε­ντιά της αλλη­λέγ­γυας διεκδίκησης,

Πέρα­σε αγω­νι­στι­κά κι η φετι­νή Πρω­το­μα­γιά. Δεί­τε πως την τιμή­σα­με κι εδώ και σε κάθε γωνιά της Γης (σσ. προ­βάλ­λε­ται η ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ από τον Ριζοσπάστη).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΚΕ: Για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά του 2024

Δεί­τε πως παλεύ­ουν στα Πανε­πι­στή­μια της «δημο­κρα­τι­κής Αμε­ρι­κής» για την Παλαιστίνη

Συζή­τη­ση του 902.gr με πανε­πι­στη­μια­κό από το Πανε­πι­στή­μιο της Πεν­συλ­βά­νια – Πραγ­μα­τι­κή εικό­να για τις φοι­τη­τι­κές κινητοποίησεις

Είναι αξιό­λο­γη η επε­ξερ­γα­σία του σ.φου Τζ. για το δημο­γρα­φι­κό, τη «γήραν­ση» και τη δου­λειά ως τον τάφο. Υπάρ­χει και κάποια συζήτηση

Το είδα­με 30 4 2–24 _ .…και το βιο­λί τους, αυτοί, σα να μην τρέ­χει τίποτε!
Τώρα θα πρέ­πει να πάμε στα …70,5 χρό­νια το όριο ηλι­κί­ας, από το 68,5, που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για το 2030!
Αλλά, κι αυτά θα τα ξανα­δού­με το 2027 μήπως …τα ανε­βά­σου­με κι άλλο!
Κι έχου­με και …φρέ­σκες ιδέ­ες:  Οι γυναί­κες, επει­δή ως γνω­στόν είναι ευτά­ψυ­χες (!), μας χρω­στά­νε και …ένα εξά­μη­νο παρα­πά­νω δου­λειά!
Δηλα­δή αυτές θα πάνε στα 71 χρό­νια στρογγυλά!
Τσα­κλό­γλου έφα, το φιντά­νι μας…
Τα όρια συντα­ξιο­δό­τη­σης θα επα­νε­ξε­τα­στούν το 2027 – Οι δυσοί­ω­νες προ­βλέ­ψεις ΟΟΣΑ και Eurostat
Οι δημο­γρα­φι­κές προ­βο­λές δεί­χνουν ότι το 2050 το γενι­κό όριο ηλι­κί­ας στη χώρα μας θα πρέ­πει να φτά­σει στα 70,5 έτη _ …και μη μασά­τε! 
Ο ΟΟΣΑ μας προ­τεί­νει, να κυνη­γά­με, σαν τον σκύ­λο, την .…ουρά μας!
Κι αυτοί να κονο­μά­νε, κατα­στρέ­φο­ντας εργα­σία, κεφά­λαια και ζωές!
(…) __απτόητος, και σε εντα­τι­κούς ρυθμούς!
Κάτι ετοι­μά­ζουν με τέτοια ζέση και στο­χο­προ­σή­λω­ση…  μεγα­λο­βδο­μα­διά­τι­κα και παρα­μο­νή Πρωτομαγιάς!
Το φρέ­σκο εδώ:
Η ωρο­λο­για­κή βόμ­βα του δημο­γρα­φι­κού και το νέο τοπίο στο ασφαλιστικό
Και προ­σέξ­τε, από τις στή­λες του πρώ­ην “ΔΟΛ”, νυν …“ΔΟΜ”(Μαρινάκη), που υπο­τί­θε­ται υπο­σκά­πτει αυτή την επο­χή τον Μητσο­τά­κη.  Η ταξι­κή συνέ­πεια της αστι­κής τάξης, για όσους πολι­τι­κούς απα­τε­ώ­νες μας καλούν .…“να διώ­ξου­με τον Μητσο­τά­κη”!
Αν δε βρού­με έναν τρό­πο να τους κόψου­με αυτό το βήχα, θα συνε­χί­σου­με την μάχη οπι­σθο­φυ­λα­κών, που δίνου­με από το μακρι­νό πια 1989 στον τομέα του Ασφαλιστικού…

Για το ίδιο θέμα δεί­τε μια αξιό­λο­γη προ­σέγ­γι­ση ενός «γνώ­στη» κάπως «κι από μέσα», του Νότη του Μαριά Πανευ­ρω­παϊ­κό τσου­νά­μι αύξη­σης των ορί­ων ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης ακό­μη και στα 74 έτη ετοι­μά­ζε­ται αμέ­σως μετά τις ευρω­ε­κλο­γές   (902.gr)

Δεί­τε την επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη ενη­με­ρω­τι­κή ανα­κοί­νω­σή μας  ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ Ανα­κοί­νω­ση Επι­τρο­πής Αγώ­να _πρόγραμμα δράσης

Σας στέλ­νου­με το μηνιά­τι­κο δελ­τίο του Απρί­λη (7). Φρο­ντί­στε να συμ­με­τέ­χε­τε στις συζη­τή­σεις, να στέλ­νε­τε γνώ­μες, από­ψεις, αναρ­τή­σεις, που ανε­βά­ζουν το διά­λο­γο και τη συνει­δη­τό­τη­τά μας (σσ. είναι 20σέλιδο, κρα­τά­με το πρωταπριλιάτικο)

  • Στη στα­χυο­λό­γη­ση  θα βρείτε:
  • Τη στα­θε­ρή φρο­ντί­δα και αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­σή μας για κλη­ρο­δό­τη­μα Αξε­λού και την ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, σε αντί­θε­ση με τις κυβερ­νο­συν­δι­κα­λι­στι­κές ραδιουργίες.
  • Μια ευχη­τή­ρια κάρ­τα από τους συνά­δελ­φους δικηγόρους
  • Μια πρω­το­μα­γιά­τι­κη υπεν­θύ­μι­ση του Χαν­τζιά­ρα για την Κομμούνα
  • Μια κάρ­τα από το ΤΜΕΔΕ
  • Τις απο­στο­λές της κάρ­τας μας σε φορείς Μηχα­νι­κών, Υπη­ρε­σί­ες, Τύπο κλπ
  • Την απο­στο­λή ειδι­κής κάρ­τας μας σε πολι­τι­κούς υπεύθυνους
  • Ευχές από τη «Μού­σα Πολύτροπο»

Για την Επι­τρο­πή Αγώ­να των μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Κώστας Τζα­τζά­νης Πρό­ε­δρος 6909598530
Από­στο­λος Τσι­ρο­ζί­δης Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας 6984192466
Μάν­θος Ιμπριά­λος, Επι­κε­φα­λής της Ε.Α.
των μελών της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ 6977219710

Της Ανά­στα­σης κοντο­ζυ­γώ­νει ο δρόμος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο