Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ — ΙΣΡΑΗΛ: Συνεχείς επιθέσεις σε πόλεις, προσφυγικούς καταυλισμούς, νοσοκομεία και κέντρα διανομής βοήθειας

Με νέους βομ­βαρ­δι­σμούς και επι­θέ­σεις του ισραη­λι­νού κατο­χι­κού στρα­τού σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, στη νότια πόλη Ράφα, όπου βρί­σκο­νται εγκλω­βι­σμέ­νοι πάνω από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο άμα­χοι και εκτο­πι­σμέ­νοι, σε άλλες πόλεις, σε προ­σφυ­γι­κούς καταυ­λι­σμούς, σε ήδη χτυ­πη­μέ­να νοσο­κο­μεία και σε σημεία δια­νο­μής της ελά­χι­στης ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που μπαί­νει στη Γάζα, συνε­χί­ζε­ται η γενο­κτο­νία σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

 

Στις 166 μέρες των ισραη­λι­νών επι­θέ­σε­ων οι νεκροί Παλαι­στί­νιοι έφτα­σαν τους 31.923 και άλλοι 74.096 έχουν τραυ­μα­τι­στεί, ανα­κοί­νω­σε χτες το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Γάζας.

Το τελευ­ταίο 24ωρο σκο­τώ­θη­καν 104 Παλαι­στί­νιοι και τραυ­μα­τί­στη­καν 162.

Μετα­ξύ άλλων, του­λά­χι­στον 14 άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων και παι­διά, σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις στη Ράφα. Του­λά­χι­στον 27 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό Νου­σέι­ρατ στην κεντρι­κή Γάζα και του­λά­χι­στον άλλοι 23 από επί­θε­ση σε κέντρο δια­νο­μής βοή­θειας στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραη­λι­νός κατο­χι­κός στρα­τός εξα­κο­λου­θεί να βάζει στα­θε­ρά στο στό­χα­στρο δεκά­δες εργά­τες που συνο­δεύ­ουν τις αυτο­κι­νη­το­πο­μπές και δου­λεύ­ουν στον τομέα δια­νο­μής ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας. Σύμ­φω­να με εκπρό­σω­πο της κυβέρ­νη­σης στη Γάζα, μόνο μέσα στην τελευ­ταία βδο­μά­δα σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νά πυρά πάνω από 100 εργά­τες σε απο­στο­λές δια­νο­μής βοή­θειας και δεκά­δες άλλοι τραυ­μα­τί­στη­καν! Μέσα σε αυτό το διά­στη­μα κατα­γρά­φη­καν του­λά­χι­στον 8 ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις σε αυτο­κι­νη­το­πο­μπές που μετέ­φε­ραν βοήθεια.

Το ίδιο διά­στη­μα ο ισραη­λι­νός στρα­τός κλι­μά­κω­σε τις αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές στην κεντρι­κή Γάζα και στη νότια πόλη Χαν Γιού­νις.

                     Σκη­νές κόλα­σης από την πολυ­ή­με­ρη επί­θε­ση στο Νοσο­κο­μείο Αλ Σίφα

Στο φόντο αυτό συνε­χί­στη­κε χτες για τρί­το 24ωρο η επί­θε­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού στο μεγα­λύ­τε­ρο νοσο­κο­μείο της οόλης της Γάζας, Αλ Σίφα.

Στον νεό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό του, ο κατο­χι­κός στρα­τός ανέ­φε­ρε χτες ότι στο νοσο­κο­μείο αυτό σκο­τώ­θη­καν συνο­λι­κά «90 τρο­μο­κρά­τες» και παρα­μέ­νουν υπό κρά­τη­ση για ανά­κρι­ση του­λά­χι­στον 160 Παλαι­στί­νιοι κρα­τού­με­νοι. Κάπου 300 άλλοι, που είχαν συλ­λη­φθεί τις προη­γού­με­νες μέρες, αφέ­θη­καν χτες ελεύ­θε­ροι μετά από ανα­κρί­σεις που συνο­δεύ­ο­νταν από άγριους ξυλο­δαρ­μούς, βασα­νι­στή­ρια και εξευτελισμούς.

Κάποιοι από τους χιλιά­δες εκτο­πι­σμέ­νους αμά­χους που παρα­μέ­νουν σε χώρους εντός και εκτός του νοσο­κο­μεί­ου, μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους του «Al Jazeera» περιέ­γρα­ψαν σκη­νές κόλα­σης. Κάποιοι είπαν πως είχαν να φάνε του­λά­χι­στον 3 μέρες, κάποιοι άλλοι ότι ανα­γκά­στη­καν να φύγουν από εκεί περ­νώ­ντας μέσα από δεκά­δες πτώ­μα­τα σε χώρους εντός και εκτός του νοσο­κο­μεί­ου ενώ τους σημά­δευαν Ισραη­λι­νοί στρατιώτες.

Τόνι­σαν ότι ο στρα­τός σκό­τω­νε, βασά­νι­ζε και ανέ­κρι­νε μέσα στο νοσο­κο­μείο δεκά­δες άτο­μα και ότι απο­μά­κρυ­ναν διά της βίας ακό­μη και ανή­μπο­ρους τραυ­μα­τί­ες, «ακό­μη και αυτούς που δεν μπο­ρού­σαν να περ­πα­τή­σουν ή να μετακινηθούν».

«Ορι­σμέ­νοι τραυ­μα­τί­ες επι­χεί­ρη­σαν να πάνε στο Νοσο­κο­μείο Αλ Αχλί που είναι τρία χιλιό­με­τρα πιο πέρα με πάρα πολύ μεγά­λη δυσκο­λία», είπαν κάποιοι σε δημο­σιο­γρά­φους, σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του CNN. Το αμε­ρι­κα­νι­κό δίκτυο σημεί­ω­σε ότι ο ισραη­λι­νός στρα­τός συνέ­χι­σε τις συλ­λή­ψεις δημο­σιο­γρά­φων (κυρί­ως του «Al Jazeera»), μετα­ξύ των οποί­ων ο Μαχ­μούντ Αλί­ουα, που υπέ­στη άγριο ξυλο­δαρ­μό, ταπει­νω­τι­κό ξεγύ­μνω­μα και πολύ­ω­ρη ανά­κρι­ση και αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος μετά από 12 εφιαλ­τι­κές ώρες.

Παράλ­λη­λα, το δίκτυο «Al Jazeera» μετέ­δω­σε χτες το μεση­μέ­ρι πως από το βρά­δυ της Τρί­της δεν είχε καμία επι­κοι­νω­νία με κανέ­ναν δημο­σιο­γρά­φο, από όσους βρί­σκο­νταν να καλύ­ψουν την εισβο­λή του ισραη­λι­νού στρα­τού στο Νοσο­κο­μείο Αλ Σίφα.

                                                 Πεθαί­νουν από πεί­να τα νεογέννητα

Στους θανά­τους λιπό­βα­ρων βρε­φών που γεν­νιού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας επα­νήλ­θε χτες η δρ. Μάρ­γκα­ρετ Χάρις, μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους στη Γενεύη εκ μέρους του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ). Τόνι­σε πως αυξά­νο­νται οι περι­πτώ­σεις βρε­φι­κής θνη­σι­μό­τη­τας επει­δή πολ­λά βρέ­φη γεν­νιού­νται με χαμη­λό­τε­ρο βάρος από το φυσιο­λο­γι­κό λόγω πείνας.

Τη Δευ­τέ­ρα ο επι­κε­φα­λής του Συμ­βου­λί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ, Φ. Τουρκ, είχε επι­ση­μά­νει ότι «η πεί­να είναι απο­τέ­λε­σμα των εκτε­τα­μέ­νων περιο­ρι­σμών που θέτει το Ισρα­ήλ στην προ­ώ­θη­ση και δια­νο­μή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας και κατα­να­λω­τι­κών ειδών προς τη Λωρί­δα της Γάζας».

Πρό­σθε­σε πως πλέ­ον πολ­λές οικο­γέ­νειες σε από­γνω­ση ανα­γκά­ζο­νται να στέλ­νουν τα παι­διά ασυ­νό­δευ­τα από τη βόρεια Γάζα στη νότια, με την ελπί­δα ότι θα βρουν φαγη­τό και υπο­στή­ρι­ξη μετα­ξύ των εκτο­πι­σμέ­νων Παλαι­στι­νί­ων εκεί.

Κάνο­ντας έναν απο­λο­γι­σμό των επι­θέ­σε­ων του ισραη­λι­νού στρα­τού σε νοσο­κο­μεία και άλλες δομές Υγεί­ας, εκπρό­σω­πος του ΠΟΥ ανέ­φε­ρε πως έχουν χτυ­πη­θεί μέσα σε περί­που ένα εξά­μη­νο πάνω από 410 νοσο­κο­μεία, κλι­νι­κές και Κέντρα Υγεί­ας, με απο­τέ­λε­σμα του­λά­χι­στον 685 νεκρούς και 902 τραυ­μα­τί­ες. Εχουν επί­σης κατα­στρα­φεί από ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις του­λά­χι­στον 104 ασθενοφόρα.

Επι­πλέ­ον, χτες, η εκπρό­σω­πος Τύπου της Διε­θνούς Οργά­νω­σης Εργα­σί­ας, Ζέι­να Αουάντ, ανα­κοί­νω­σε ότι εάν ο πόλε­μος στη Γάζα συνε­χι­στεί η ανερ­γία θα εκτο­ξευ­τεί πάνω από το 57%. Η ίδια τόνι­σε πως έχουν χάσει μόνι­μα τη δου­λειά τους πολ­λές εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες οικογένειες.

                       Δυτι­κή Όχθη: Νέες επι­θέ­σεις του κατο­χι­κού στρα­τού και εποίκων

Στο μετα­ξύ, στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Οχθη, παράλ­λη­λα με τις συνε­χείς επι­δρο­μές του ισραη­λι­νού στρα­τού, διαρ­κείς είναι και οι επι­θέ­σεις Εβραί­ων εποί­κων ενα­ντί­ον Παλαι­στι­νί­ων, με το κρά­τος — δολο­φό­νο να επε­κτεί­νει συνε­χώς τη δια­νο­μή όπλων σε εποίκους.

Το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών κατήγ­γει­λε χτες τη νέα, εν ψυχρώ δολο­φο­νία του 43χρονου Παλαι­στί­νιου Φακ­χίρ Μπα­σέμ Μπά­νι Τζά­μπερ στην κωμό­πο­λη Ακρα­μπα, που βρί­σκε­ται νότια της Ναμπλούς, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης για τον εξο­πλι­σμό των εποίκων.

Ωρες μετά την ανα­κοί­νω­ση αυτή, οι έποι­κοι συνέ­χι­σαν τις επι­θέ­σεις κατά Παλαι­στι­νί­ων στις κωμο­πό­λεις Μπούρ­κα και Μπέιτ Αμρίν, βάζο­ντας φωτιά σε αυτο­κί­νη­τα Παλαι­στι­νί­ων χωρι­κών και προ­ξε­νώ­ντας βλά­βες σε αγρο­τι­κά οχήματα.

Παράλ­λη­λα έποι­κοι επι­τέ­θη­καν σε δύο αδέλ­φια που έβο­σκαν πρό­βα­τα στο χωριό Μπου­ρίν, νότια της Ναμπλούς και τους ξυλο­κό­πη­σαν. Στη συνέ­χεια πήραν τους τραυ­μα­τί­ες και τους φυλά­κι­σαν στον πύρ­γο ενός παρα­κεί­με­νου στρα­τιω­τι­κού φυλακίου.

Αργό­τε­ρα, το από­γευ­μα, ισραη­λι­νό drone βομ­βάρ­δι­σε ΙΧ αυτο­κί­νη­το που κινού­νταν στα περί­χω­ρα της Τζε­νίν, σκο­τώ­νο­ντας 3 Παλαι­στί­νιους. Ο κατο­χι­κός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι ήταν μέλη της Ισλα­μι­κής Τζιχάντ.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο