Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κι εσύ μου έλεγες: Καλά, καλά…

Γρά­φει η Μαρία του 19ου //

Έτσι σου αρέ­σει κι έχει πλάκα
του μυα­λού σου το πολύ το
τίκι τάκα.
Στην ατά­κα δεν μπο­ρείς να μου τη βγεις,
ούτε και να μου κρυφτείς
και παί­ζεις πάλι το χαρ­τί της προσβολής
ευγε­νι­κά , ευγε­νι­κά μπο­ρείς να πας να
@@@@@θεις
είμαι εμπα­θής…
ΤΟΤΕΜ

Και είπεν ο Λένιν: «η πολι­τι­κή είναι συμπυ­κνω­μέ­νη έκφρα­ση της οικονομίας».
Δλδ: «Σε μια κοι­νω­νία που βασί­ζε­ται στο χωρι­σμό σε τάξεις, η πάλη ανά­με­σα στις εχθρι­κές τάξεις, ανα­πό­φευ­κτα, σε ορι­σμέ­νη βαθ­μί­δα της ανά­πτυ­ξής της, γίνε­ται πολι­τι­κή πάλη. Η πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη, πλή­ρης και δια­μορ­φω­μέ­νη έκφρα­ση της πολι­τι­κής πάλης των τάξε­ων είναι η πάλη των κομμάτων.

Κι εσύ μου έλε­γες: Καλά, καλά, εγώ είμαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, είμαι αριστερός…

Και είπε ο Λένιν: «Για να μπού­με στο νόη­μά της πάλης των κομ­μά­των, δεν πρέ­πει να πιστεύ­ου­με τα λόγια, μα να μελε­τά­με την πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία των κομ­μά­των, να εξε­τά­ζου­με όχι τόσο εκεί­να που λένε τα κόμ­μα­τα για τον εαυ­τό τους, αλλά εκεί­νο που κάνουν, να εξε­τά­ζου­με πώς ενερ­γούν κατά τη λύση των διά­φο­ρων πολι­τι­κών ζητη­μά­των που θίγουν τα ζωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των διά­φο­ρων τάξε­ων της κοινωνίας».

Κι εσύ μου έλε­γες καλά, καλά εγώ είμαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, είμαι αριστερός…

Κι εγώ σου έλε­γα τι είπαν οι Μαρξ και Ένγκελς: Οι κομ­μου­νι­στές θεω­ρούν ανά­ξιό τους να κρύ­βουν τις από­ψεις και τις προ­θέ­σεις τους. Δηλώ­νουν ανοι­χτά ότι οι σκο­ποί τους μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μονά­χα με τη βίαιη ανα­τρο­πή όλου του σημε­ρι­νού κοι­νω­νι­κού καθε­στώ­τος. Ας τρέ­μουν οι κυρί­αρ­χες τάξεις μπρος σε μια κομ­μου­νι­στι­κή επανάσταση».

Κι εσύ μου έλε­γες: Καλά, καλά όταν τα έλε­γαν αυτά ήταν άλλα χρό­νια, ο κόσμος έχει αλλά­ξει πια, εγώ είμαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, είμαι αριστερός…

Και τότε σου είπα: Στα 1924 ο Ριζο­σπά­στης δημο­σιεύ­ει την έκκλη­ση του ΚΚΕ για πάλη κατά της φορο­λη­στεί­ας: «Κάτω οι φόροι των φτω­χών! Κάτω το νέο δασμο­λό­γιο! Όλα τα βάρη στους πλου­το­κρά­τες!», έλε­γε το πρω­το­σέ­λι­δο του Ρίζου. Εσέ­να στα 2015 δε σε ληστεύ­ουν ακόμα;

Κι εσύ μου έλε­γες: Καλά, καλά, έχε­τε πεθά­νει και δεν το πήρα­τε χαμπά­ρι, το είπε και ο Ζιζέκ. Είναι κι αυτός ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, αριστερός…

Προ­σπά­θη­σα να σου εξη­γή­σω πως αυτό που σε καθο­ρί­ζει στην κοι­νω­νία, ανά­με­σα στ’ άλλα είναι, η τάξη που ανή­κεις τα συμ­φέ­ρο­ντά σου δεν γίνε­ται να ταυ­τί­ζο­νται με αυτών που σ’εκμεταλλεύονται.

Κι εσύ μου έλε­γες: Καλά, καλά. Μιλάς ξύλι­να, απο­κρου­στι­κά, δογ­μα­τι­κά. Να ενω­θού­με όλοι όπως τότε στο ΕΑΜ. Εγώ είμαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, είμαι αρι­στε­ρός… και ηθικός.

Σου είπα λοι­πόν, ο Λένιν απέρ­ρι­ψε «τη μικρο­α­στι­κή και ανό­η­τη πρό­λη­ψη ότι τάχα είναι δυνα­τό να ξεχω­ρί­σου­με τον πόλε­μο από την πολι­τι­κή των αντί­στοι­χων κυβερ­νή­σε­ων, των αντί­στοι­χων τάξε­ων, ότι τάχα είναι ποτέ δυνα­τό να βλέ­που­με τον πόλε­μο σαν απλή επί­θε­ση που παρα­βιά­ζει την ειρή­νη και σαν απο­κα­τά­στα­ση ύστε­ρα αυτής της παρα­βια­σμέ­νης ειρή­νης. Τσα­κώ­θη­καν και συμ­φι­λιώ­θη­καν!». Και υπο­στή­ρι­ξε ότι«ο πόλε­μος συν­δέ­ε­ται αδιάρ­ρη­κτα μ’ εκεί­νο το πολι­τι­κό καθε­στώς από το οποίο πηγά­ζει. Την ίδια πολι­τι­κή, που ένα ορι­σμέ­νο κρά­τος, μια ορι­σμέ­νη τάξη στα πλαί­σια αυτού του κρά­τους, εφαρ­μό­ζει σε μια μακρο­χρό­νια περί­ο­δο πριν από τον πόλε­μο, η ίδια αυτή τάξη τη συνε­χί­ζει και στη διάρ­κεια του πολέ­μου, αλλά­ζο­ντας μόνο τη μορ­φή δράσης».

Το ΕΑΜ ήταν εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό μέτω­πο και είχε πρό­γραμ­μα λαο­κρα­τία, ήταν λαο­γέν­νη­το, η αστι­κή τάξη πρό­δω­σε τον Λαό, εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε το λάθος του ιστο­ρι­κού συμ­βι­βα­σμού έπε­σε με λύσ­σα πάνω στους πρω­το­πό­ρους λαϊ­κους αγω­νι­στές, κομ­μου­νι­στές. Η Αστι­κή τάξη έχει ταξι­κά δια­μορ­φω­μέ­νη συνεί­δη­ση, και ανα­γνω­ρί­ζει τον ταξι­κό εχθρό της, σε αντί­θε­ση με σένα, που είσαι: ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, αρι­στε­ρός… και ηθικός.

Κι εσύ μου έλε­γες: Καλά , καλά…

Ανα­γνώ­ρι­ζες τον ξενό­δου­λο αντι­κομ­μου­νι­στή Γ. Παπαν­δρέ­ου ως τον Γέρο της Δημο­κρα­τί­ας, στοι­χι­σμέ­νος κάτω από ξένη σημαία, μπο­λια­σμέ­νος με την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή και αντιΚ­ΚΕ προ­πα­γάν­δα 70 και πλέ­ον χρό­νων, από τους ”ακομ­μά­τι­στους, ανέ­ντα­χτους, ενω­τι­κούς, αρι­στε­ρούς “ηθι­κούς”.

Κι εσύ μου έλε­γες: Καλά, καλά, τα μηδε­νί­ζε­τε όλα, ο κόσμος έχει αλλά­ξει έχουν γεφυ­ρω­θεί οι αντι­θέ­σεις… Εγώ είμαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, αρι­στε­ρός… και ηθικός.

Άκου­σε σε παρα­κα­λώ συνέ­χι­σα: Πάντα και παντού όπου τα ΚΚ συνερ­γά­στη­καν με αστι­κές κυβερ­νή­σεις απε­δεί­χθη πως ήταν σε βάρος του Λαού, σου έφε­ρα το παρά­δειγ­μα της Χιλής. Σου είπα για την Γαλ­λία, για την Ιτα­λία και τον καπι­τα­λι­στή Ανιέ­λι: “Το προ­σόν της Αρι­στε­ράς είναι ότι πολύ συχνά κάνει αυτό που δεν είχε πετύ­χει πριν απ’ αυτή η Δεξιά”.

Κι εσύ μου έλε­γες : Καλά , καλά… Αφή­στε πια τις ιδε­ο­λο­γι­κές καθα­ρό­τη­τες και βάλ­τε μπρος για να βγού­με από την κρί­ση, συνερ­γα­στεί­τε επι­τέ­λους, μην κάνε­τε χωρι­στές συγκε­ντρώ­σεις, εγώ είμαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, είμαι αρι­στε­ρός… και ηθικός.

Σου θύμι­σα τι έλε­γε το ΚΚΕ το 1981 για την ΕΟΚ, για την ΚΑΠ (θα σας βάλουν να κόψε­τε τα λιό­δε­ντρα και να φυτέ­ψε­τε του­λί­πες, θα σας βάλουν να κάνε­τε καυ­σό­ξυ­λα τα καΐ­κια σας, να βγουν οι Ισπα­νοί και οι μεγα­λό­τρα­τες των μονο­πω­λί­ων στη Μεσό­γειο) και τότε καλά, καλά έλε­γες και ψήφι­ζες ΠΑΣΟΚ…

Σου θύμι­σα την καπη­λεία των συν­θη­μά­των του ΚΚΕ (ΕΟΚ και ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ) και τι ακο­λού­θη­σε τα επό­με­να χρό­νια, κι εσύ ψήφι­ζες ΠΑΣΟΚ για­τί είσαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, αρι­στε­ρός… και ηθικός.

markar1Καλά , καλά μου έλε­γες και μου πέτα­ξες στα μού­τρα το ‘’βρώ­μι­κο ’89″ και την στά­ση του ΚΚΕ, την κυβέρ­νη­ση ειδι­κού σκο­πού για­τί εσύ είσαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, αρι­στε­ρός… και ηθι­κός. Και τιμη­τής βεβαί­ως του ΚΚΕ, του κόμ­μα­τος που δεν ψήφι­ζες και δεν θέλεις να ψηφί­σεις. Σου απά­ντη­σα όπως σου αξί­ζει, με την ρήση του Χαρί­λα­ου: ” η αρι­στε­ρά ξεβρώ­μι­σε το 89’, δεν το βρώ­μι­σε.” Και τέλος πάντων επει­δή ο Μαρ­ξι­σμός — Λενι­νι­σμός είναι επι­στή­μη, οι κομ­μου­νι­στές την αυτο­κρι­τι­κή δεν την τρέ­μουν, ούτε την ασκούν για να σταυ­ρο­κο­πιού­νται μετα­νιω­μέ­νοι, αλλά για να βγά­ζουν συμπε­ρά­σμα­τα και να καθο­δη­γούν την ταξι­κή πάλη απο­τε­λε­σμα­τι­κά και διαρ­κώς. Ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νο είναι το συμπέ­ρα­σμα που βγά­ζουν από το ΄89, πως δλδ δεν θα γίνουν ξανά η κολυ­μπή­θρα του Σιλω­άμ, για να ξεπλύ­νει την σαπί­λα του το αστι­κό πολι­τι­κό κατε­στη­μέ­νο. Πως δεν θα είναι το δεκα­νί­κι κανε­νός αρι­βί­στα πολι­τι­κού υπη­ρέ­τη της αστι­κής τάξης, για να διαιω­νί­ζε­ται η μισθω­τή σκλα­βιά. Απο­φά­σι­σε λοι­πόν κι εσύ που είσαι ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, αρι­στε­ρός… και ηθι­κός, σύμ­φω­να με το ταξι­κό σου συμφέρον.

Κι εσύ μου έλε­γες: Καλά, καλά αν περι­μέ­νου­με εσάς ούτε στην Δευ­τέ­ρα Παρου­σία δεν θα δού­με άσπρη μέρα. Συνε­χί­στε εσείς με χωρι­στές συγκε­ντρώ­σεις , συλ­λα­λη­τή­ρια και απερ­γί­ες, σωμα­τεία, κι επα­να­στα­τι­κή γυμναστική…

Κι εγώ σου είπα καλά! Αλή­θεια προσ­δο­κείς να δεις άσπρη μέρα, ενώ η ακομ­μά­τι­στη, ανέ­ντα­χτη αρι­στε­ρή και ηθι­κή Δήμαρ­χος (ΣΥΡΙΖΑ) της Λει­βα­διάς διορ­γα­νώ­νει Λευ­κή Νύχτα με τους εργα­ζό­με­νους να δου­λεύ­ουν ως τις τρεις τη νύχτα; Όταν η πολυ­συλ­λε­κτι­κή υπερ­κομ­μα­τι­κή και ”ηθι­κή” ”αρι­στε­ρά” σου με επι­κε­φα­λής τη Δού­ρου συνερ­γά­ζε­ται με τον Τζή­με­ρο και τον Μαντού­βα­λο, συντρώ­γει με τον Μαρι­νά­κη τον φασί­στα; Όταν οι αρι­στε­ροί και ηθι­κοί συν­δι­κα­λι­στές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ συνερ­γά­ζο­νται με τους ναζί στα σωμα­τεία ενα­ντί­ον των ταξι­κών συν­δι­κά­των του ΠΑΜΕ; Όταν ο αρι­στε­ρός, αντι­μνη­μο­νια­κός και ηθι­κός Θ. Βασι­λό­που­λος (ΣΥΡΙΖΑ) υπέ­γρα­ψε νύχτα στην ΟΙΥΕ την μνη­μο­νια­κή μεί­ω­ση του μισθών, όταν απο­λύ­ο­νται συν­δι­κα­λι­στές αγω­νι­στές, όταν κατα­δι­κά­ζο­νται σε φυλά­κι­ση απερ­γοί. Όταν υπο­νο­μεύ­ουν τους αγώ­νες, συκο­φα­ντώ­ντας τη δρά­ση των ταξι­κών σωμα­τεί­ων και συνερ­γά­ζο­νται με τους κυβερ­νη­τι­κούς και εργο­δο­τι­κούς συν­δι­κα­λι­στές σε κάθε Ομο­σπον­δία και Εργα­τι­κά Κέντρα… Είναι ”αρι­στε­ροί” ”ακομ­μά­τι­στοι” και ”ηθι­κοί” σαν εσέ­να κι αυτοί; Όπως και η Τζά­κρη, όπως και η σφισ­σα Γιάν­να; Καλο­πο­τι­σμέ­νη με το αίμα χιλιά­δων εργα­τών, δολο­φο­νη­μέ­νων στα κρε­μα­τό­ρια των επι­χει­ρή­σε­ων της.

Κι εσύ μου έλε­γες καλά καλά…

Θέλεις να θυμη­θού­με και την συν­θή­κη του Μαά­στριχτ; Τότε στις γει­το­νιές υπήρ­χαν πανό που έλε­γαν ότι θα καταρ­γη­θεί το 8ωρο. Καλά, καλά έλε­γες και τότε και λοι­δο­ρού­σες το παρω­χη­μέ­νο και παλαιο­λι­θι­κό ΚΚΕ, το κόμ­μα που σήμε­ρα ζητάς να σε προ­δώ­σει. Ζητάς από το κόμ­μα που ποτέ σου δεν άκου­σες, να συμ­με­τέ­χει στο πάρ­τυ που στή­νουν στην πλά­τη σου τα κόμ­μα­τα της Ε.Ε. των μονο­πω­λί­ων, της αστι­κής εξου­σί­ας. Ασκείς κρι­τι­κή σε μένα που δεν γλύ­φω αυτούς που φτύ­νω και θέλεις να συμπο­ρεύ­ο­μαι μαζί τους στο δρό­μο των αγώ­νων. Και να φωνά­ζω τι μαζί τους; ΕΓΩ ΔΕΝ ΖΩ ΜΕ 400 ΕΥΡΩ… Αυτοί λοι­πόν ζουν με πακτω­λό ”βρώ­μι­κων μισθών”, συμ­φω­νη­μέ­νων πίσω από την πλά­τη σου.

Αλή­θεια πες μου πού ήσουν την 1η του Νοέμ­βρη στο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΠΑΜΕ εσύ ο ακομ­μά­τι­στος ανέ­ντα­χτος κι αρι­στε­ρός, το απαύ­γα­σμα της ηθικής!

Μένεις μακριά; Και ο Παύ­λος ταξί­δε­ψε όλη τη νύχτα για να έρθει και η Ελέ­νη και ο Βαγ­γέ­λης. Εσύ απλά κάθε­σαι ανα­παυ­τι­κά βολε­μέ­νος στην συνεί­δη­σή σου, ηθι­κο­λο­γείς, κάνεις χαβα­λέ, περι­μέ­νεις τον Σωτή­ρα να σε σώσει από τα δει­νά που σου προ­κα­λεί η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση. Και αυτό που απο­λαμ­βά­νεις περισ­σό­τε­ρο απ΄ όλα είναι να αυτο­προ­βάλ­λε­σαι σαν η ελπί­δα αυτού του τόπου: Ακομ­μά­τι­στος, ανέ­ντα­χτος, αρι­στε­ρός και ηθικός!

Ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είσαι: Απο­λι­τίκ, υπο­ταγ­μέ­νος, υπο­χεί­ριο, απο­προ­σα­να­το­λι­σμέ­νος, και με την ηθι­κή αυτή: «Την “ηθι­κή” των αφε­ντι­κών” την αντι­πά­θη­σα όσο και την “ηθι­κή” των δούλων».
Μαξίμ Γκόρκι

Καλά, καλά σου λέω εγώ τώρα, περί­με­νε εσύ να γίνει ο Καπι­τα­λι­σμός ανθρώ­πι­νος στη Δευ­τέ­ρα Παρου­σία, μιας και δεν κατα­λα­βαί­νεις πώς είναι ο Καπι­τα­λι­σμός, ηλίθιε!

Όσο για μένα μια τρί­τη ηθι­κή βλέ­πω να δια­μορ­φώ­νε­ται μέσα μου:
«Δίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται».

Όσο είσαι αμέ­το­χος στην ταξι­κή πάλη, ανέ­ντα­χτος στα ταξι­κά σωμα­τεία, απα­θής στην ταξι­κή επί­θε­ση που δέχε­σαι, καθη­λω­μέ­νος και απών από τους Λαϊ­κούς κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες δεν δικαιού­σαι να καθο­ρί­ζεις την πολι­τι­κή, και την τακτι­κή του ΚΚΕ , μεί­νε σ΄αυτούς που εκπόρ­νευ­σαν την αρι­στε­ρο­σύ­νη του κόσμου, τους ”ηθι­κούς” ΠΑΣΟΚΟΣΥΡΙΖΟΔΗΜΑΡΙΤΕΣ.

Να γνω­ρί­ζεις όμως πως ο κόσμος της αρι­στε­ράς έχει συν­δε­θεί μέσα από αγώ­νες και διεκ­δι­κή­σεις με ισχυ­ρούς δεσμούς με το ΚΚΕ.

Εύχο­μαι δε ολο­ψύ­χως στις επι­κεί­με­νες εκλο­γές, να πέσουν οι κακοί και να΄ρθουν οι εντά­ξει, ν’ αυξη­θούν και οι μισθοί των Υπουρ­γών της καρ­διάς σου! Των πολυ­κομ­μα­τι­κών, πολι­τι­κών υπη­ρε­τών, των αστών που σου ρου­φά­νε το αίμα με το μπου­ρί της σόμπας (σβη­στής λόγω έλλει­ψης καυ­σί­μου). Καλή ”επα­να­στα­τι­κή συγκυ­βέρ­νη­ση”, θα βγού­νε τα κου­κιά, χωρίς εμάς τους, ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νους και στρα­τευ­μέ­νους στο όρα­μα της Εργα­τι­κής Τάξης!

Να καρ­πώ­νε­ται τον πλού­το που παρά­γει, αυτός που μοχθεί..

Κι εσύ μου έλε­γες καλά, καλά… Άσε με τώρα να κάνω μια ανά­λυ­ση για την ενό­τη­τα της αρι­στε­ράς, ελεύ­θε­ρα να τους κρι­τι­κά­ρω όλους, εκ του ασφα­λούς, αφού εγώ είμαι ακομ­μά­τι­στος ανέ­ντα­χτος, αρι­στε­ρός και ηθι­κός, μικρο­α­στός, κατά συνείδηση!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο