Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία:

«30 χρό­νια μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, για την οποία πανη­γύ­ρι­σαν πολ­λοί, επει­δή υπο­τί­θε­ται θα έκα­νε τον κόσμο πιο “ειρη­νι­κό” και “ασφα­λή”, ένας ακό­μη ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος ξεσπά σε ευρω­παϊ­κό έδα­φος, μετά τον πόλε­μο στη Γιου­γκο­σλα­βία και αλλού.

Η τυπι­κή έναρ­ξη του πολέ­μου είναι η απα­ρά­δε­κτη στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση και εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, ωστό­σο το εύφλε­κτο υλι­κό συσ­σω­ρευό­ταν στα­δια­κά εδώ και χρό­νια στην περιοχή.

Ανε­ξάρ­τη­τα από τα προ­σχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­νται εκα­τέ­ρω­θεν, η πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία είναι το απο­τέ­λε­σμα της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στα δύο αντι­μα­χό­με­να στρα­τό­πε­δα, με επί­κε­ντρο πρώ­τα απ’ όλα τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής, τα μερί­δια των αγο­ρών, τις πρώ­τες ύλες, τα ενερ­γεια­κά σχέ­δια και τους δρό­μους μετα­φο­ράς, αντα­γω­νι­σμοί που δεν μπο­ρούν να επι­λυ­θούν πλέ­ον με διπλω­μα­τι­κά-πολι­τι­κά μέσα κι εύθραυ­στους συμβιβασμούς.

Από τη μία βρί­σκο­νται οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, που στη­ρί­ζουν την αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Κιέ­βου, τους παρα­στρα­τιω­τι­κούς μηχα­νι­σμούς και τις φασι­στι­κές ομά­δες της Ουκρα­νί­ας και που εδώ και χρό­νια προ­ω­θούν τις θέσεις τους (διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, αντι­πυ­ραυ­λι­κή ασπί­δα κλπ), με στό­χο την οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή περι­κύ­κλω­ση της Ρωσίας.

Από την άλλη βρί­σκε­ται η καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία, που προ­ω­θεί τα δικά της σχέ­δια καπι­τα­λι­στι­κής ενο­ποί­η­σης χωρών της πρώ­ην ΕΣΣΔ και που τα τελευ­ταία χρό­νια προ­χώ­ρη­σε στην έντα­ξη της Κρι­μαί­ας στη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία και πρό­σφα­τα στην ανα­γνώ­ρι­ση της «ανε­ξαρ­τη­σί­ας» των λεγό­με­νων «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών» του Ντο­νιέ­τσκ και του Λουγκάνσκ.

Είναι η επι­βε­βαί­ω­ση ότι ο πόλε­μος απο­τε­λεί τη συνέ­χι­ση της ίδιας πολι­τι­κής με άλλα βίαια μέσα. Είναι η από­δει­ξη ότι ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, ο θάνα­τος και η κατα­στρο­φή που προ­κα­λεί, ξεπη­δά ανα­πό­φευ­κτα μέσα από τον καπι­τα­λι­στι­κό ανταγωνισμό.

Η πολε­μι­κή σύγκρου­ση γίνε­ται ανά­με­σα σε δύο χώρες, τη Ρωσία και την Ουκρα­νία, των οποί­ων οι λαοί ζού­σαν για δεκα­ε­τί­ες αδελ­φω­μέ­νοι και προ­ό­δευαν ειρη­νι­κά στις συν­θή­κες του σοσια­λι­σμού. Αυτή την ιστο­ρι­κή μνή­μη των δύο λαών προ­σπα­θούν να δια­γρά­ψουν και οι δύο πλευ­ρές, επι­στρα­τεύ­ο­ντας τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και τον αντι­σο­βιε­τι­σμό. Η ιστο­ρία, όμως, δε δια­γρά­φε­ται, αντί­θε­τα απο­δει­κνύ­ει ότι η διέ­ξο­δος βρί­σκε­ται στη σύγκρου­ση με το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που γεν­νά τη φτώ­χεια και τον πόλε­μο. Αυτό τον άλλο δρό­μο πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν αυτοί οι λαοί, όλοι οι λαοί, σήμερα.

Η σημε­ρι­νή πολε­μι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση οδη­γεί, πλέ­ον, σε μια πολε­μι­κή σύγκρου­ση απρό­βλε­πτων δια­στά­σε­ων, πολύ περισ­σό­τε­ρο που συν­δέ­ε­ται με τη γενι­κό­τε­ρη αντι­πα­ρά­θε­ση (ΗΠΑ — ΕΕ — Κίνας — Ρωσί­ας κλπ) για την πρω­το­κα­θε­δρία στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα. Θύμα­τα για μια ακό­μη φορά οι λαοί των εμπλε­κό­με­νων χωρών και όχι μόνο, αφού οι οικο­νο­μι­κές και γεω­πο­λι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις αυτής της σύγκρου­σης επη­ρε­ά­ζουν τους λαούς όλου του κόσμου.

Η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει ενερ­γά σ’ αυτούς τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, με στό­χο τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης, που δεν είναι τίπο­τε άλλο από τη συμ­με­το­χή της στο πλιά­τσι­κο και την ανα­δια­νο­μή της “πίτας”, που γίνε­ται με νέα εγκλή­μα­τα σε βάρος των λαών.

Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν στη­ρί­ξει όλες τις ΝΑΤΟϊ­κές απο­φά­σεις και τα σχέ­δια που αφο­ρούν τη διεύ­ρυν­ση αυτού του δολο­φο­νι­κού οργα­νι­σμού και την περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας. Δρο­μο­λό­γη­σαν την εγκα­τά­στα­ση νέων αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών βάσε­ων στη χώρα, όπως αυτή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης που έχει μετα­τρα­πεί σε κόμ­βο μετα­φο­ράς και προ­ώ­θη­σης στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων προς την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη. Η χώρα μας γίνε­ται έτσι “θύτης” άλλων λαών, όμως την ίδια στιγ­μή μπο­ρεί να γίνει και “θύμα”, αφού αυτό­μα­τα γίνε­ται στό­χος πιθα­νών αντι­ποί­νων, όπως ήδη έχει προει­δο­ποι­ή­σει η Ρωσία για την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και τις άλλες στρα­τιω­τι­κές βάσεις, ενώ ήδη πλη­ρώ­νει βαρύ οικο­νο­μι­κό φόρο με την ακρί­βεια, την αύξη­ση της τιμής των καυ­σί­μων, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, τους εξο­πλι­σμούς. Εκτός των άλλων ανοί­γει και η όρε­ξη της τούρ­κι­κης αστι­κής τάξης με τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της στο Αιγαίο και στο Κυπριακό.

Η απά­ντη­ση υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων του λαού μας δε βρί­σκε­ται στο να συστρα­τευ­θού­με σαν λαός και χώρα με τον ένα ή τον άλλο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλο. Το δίλημ­μα δεν είναι ΗΠΑ ή Ρωσία, ΝΑΤΟ ή Ρωσία. Η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη πρέ­πει να χαρά­ξει αυτο­τε­λή γραμ­μή μακριά από όλα τα αστι­κά και ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Μπρο­στά στο νέο έγκλη­μα η απά­ντη­ση μπο­ρεί να είναι μόνο μία: Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Κυρί­αρ­χοι είναι μόνο οι λαοί που πρέ­πει να κατα­δι­κά­σουν τις αστι­κές τάξεις και κυβερ­νή­σεις των χωρών τους, οι οποί­ες τους οδη­γούν στη σφα­γή, τόσο στην Ουκρα­νία, όσο και στη Ρωσία, παντού. Να στα­μα­τή­σει αμέ­σως η συμ­με­το­χή και εμπλο­κή της Ελλά­δας. Να κλεί­σουν τώρα οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις στη χώρα μας. Να δυνα­μώ­σει η πάλη για απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο