Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τις κυβερνητικές φιέστες με τα «Rafale»

Με μία ακό­μα φιέ­στα από την κυβέρ­νη­ση έγι­νε η άφι­ξη των πρώ­τα έξι μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών «Rafale» στην Τανά­γρα παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη. Η αρχι­κή σύμ­βα­ση προ­βλέ­πει για την αγο­ρά 18 μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών «Rafale», εκ των οποί­ων έξι και­νούρ­για και 12 μετα­χει­ρι­σμέ­να. Ωστό­σο συνο­λι­κά η χώρα θα προ­μη­θευ­τεί 24 μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη «Rafale» καθώς τις επό­με­νες επό­με­νες εβδο­μά­δες ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρα­φεί η πρό­σθε­τη σύμ­βα­ση για την αγο­ρά επι­πλέ­ον έξι και­νούρ­γιων μαχητικών.

Το συνο­λι­κό κόστος υπο­λο­γί­ζε­ται να ξεπε­ρά­σει τα 3 δισ. ευρώ και θα φορ­τω­θεί στις πλά­τες του λαού προ­κει­μέ­νου η αστι­κή τάξη της χώρας να «παί­ξει» στα παι­χνί­δια των αντα­γω­νι­σμών και της μοι­ρα­σιάς της πίτας στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Ο λαός καλεί­ται να επω­μι­στεί το υπέ­ρο­γκο κόστος των πολε­μι­κών αερο­σκα­φών που υπη­ρε­τούν κυρί­ως την εμπλο­κή της χώρας στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια των ευρω­α­τλα­ντι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών της άρχου­σας τάξης, σημειώ­νει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:

«Οι κυβερ­νη­τι­κές φιέ­στες με τα Rafale δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν ότι, στις τρα­γι­κές συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας και της ακρί­βειας, ο λαός καλεί­ται να επω­μι­στεί ‑με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και όλων των άλλων κομ­μά­των που τα ψήφι­σαν- το υπέ­ρο­γκο κόστος αυτών των πολε­μι­κών αερο­σκα­φών, που υπη­ρε­τούν κυρί­ως την εμπλο­κή της χώρας στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια των ευρω­α­τλα­ντι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών της άρχου­σας τάξης.

Κι όλα αυτά τη στιγ­μή που τα “βάθρα” της πολι­τι­κής της “γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης”, ως δήθεν ασπί­δας για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και την άμυ­να της χώρας, καταρ­ρέ­ουν το ένα μετά το άλλο, όπως συνέ­βη και με τη δια­φαι­νό­με­νη εγκα­τά­λει­ψη του σχε­δί­ου για τον αγω­γό East Med, που υπα­γο­ρεύ­ε­ται από τα συμ­φέ­ρο­ντα, αλλά και τις συμ­μα­χί­ες των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, στο πλαί­σιο του οξυ­μέ­νου αντα­γω­νι­σμού τους με Ρωσία — Κίνα.

Πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία για τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μπο­ρεί να υπάρ­ξει μόνο με την απε­μπλο­κή από τα επι­θε­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, την ορι­στι­κή απο­δέ­σμευ­ση, με τον ελλη­νι­κό λαό κυρί­αρ­χο στο “τιμό­νι” της εξου­σί­ας, με την οικο­δό­μη­ση διε­θνών πολύ­πλευ­ρων σχέ­σε­ων στη βάση του αμοι­βαί­ου οφέ­λους για τους λαούς.»

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο