Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ-ΚΝΕ: Υλικό που συνέβαλε για να νικήσει η αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο «Ριζο­σπά­στης», το 902.gr και ο «Οδη­γη­τής» συνέ­βα­λαν από τη πρώ­τη στιγ­μή στην απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας για το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Τα κεί­με­να και οι απο­κα­λύ­ψεις που δημο­σιεύ­τη­καν ήταν ένα πολύ­τι­μο υλι­κό για όλους αυτούς που ήθε­λαν με όπλο την αλή­θεια να αντι­με­τω­πί­σουν το ψέμα την υπο­κρι­σία και τον κυνι­σμό ενός ολό­κλη­ρου συστήματος.

Όσων από τη πρώ­τη στιγ­μή μιλού­σαν απλά για ένα «μοι­ραίο ανθρώ­πι­νο λάθος», για μια «κακιά στιγ­μή». Όσων τόλ­μη­σαν πριν στε­γνώ­σει το αίμα των νεκρών παι­διών να λένε για «θυσί­ες που δεν πήγαν χαμέ­νες» και για «ευκαι­ρί­ες» που εντό­πι­σαν στο να χρη­μα­το­δο­τη­θούν τα μονο­πώ­λια που σχε­τί­ζο­νται με το σιδη­ρο­δρο­μι­κό έργο. Όλων αυτών, δηλα­δή, που «κρύ­φτη­καν» πίσω από έναν σταθ­μάρ­χη για να να κρύ­ψουν ότι για το έγκλη­μα έφται­γε η δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή για την ενί­σχυ­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας των ομί­λων. Έφται­γε η ΕΕ,

Δεν έφται­γε η «κακιά η (χ)ώρα», έφται­γε το κέρ­δος, όσοι κυβέρ­νη­σαν και κυβερ­νούν τη χώρα. Σε αυτά τα πλαί­σια το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έδω­σαν στη δημο­σιό­τη­τα απο­κα­λυ­πτι­κά video και podcast.

Στις 7 Μάρ­τη το ΚΚΕ δημο­σιο­ποί­η­σε video για τις συνέ­πειες της πολι­τι­κής της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των μετα­φο­ρών, με βασι­κούς σταθ­μούς στην υλο­ποί­η­σή της από το 2009 έως σήμε­ρα, δια­δο­χι­κά από όλες τις κυβερ­νή­σεις. Επί­σης, το ΚΚΕ υπεν­θύ­μι­ζε τις δρα­μα­τι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις του Κόμ­μα­τος μέσα στη Βου­λή για την κατά­στα­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου, μόλις 45 ημέ­ρες πριν το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Το Podcast της ΚΝΕ ταξί­δε­ψε στα Τέμπη, στο σημείο της δολο­φο­νι­κής σύγκρου­σης των δύο τρέ­νων και στη συνέ­χεια στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό του ΟΣΕ, όπου συζή­τη­σε για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο αυτό έγκλη­μα με δύο εργα­ζό­με­νους της «Hellenic Train», που βρέ­θη­καν από την πρώ­τη στιγ­μή στο σημείο της τραγωδίας.

Ενώ η ΚΝΕ ετοί­μα­σε και ανα­λυ­τι­κό video essay με τίτλο: «Ποιος φταί­ει τελι­κά για το έγκλη­μα στα Τέμπη».

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο