Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Όσο το εμβόλιο αποτελεί χρυσοφόρο εμπόρευμα τόσο θα συνεχίζεται η θανατηφόρα πορεία της πανδημίας

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας και τον κίν­δυ­νο νέων μεταλλάξεων:

«Ο κίν­δυ­νος για νέες μεταλ­λά­ξεις απο­δει­κνύ­ει ότι όσο το εμβό­λιο απο­τε­λεί χρυ­σο­φό­ρο εμπό­ρευ­μα που υπη­ρε­τεί τα κέρ­δη και τους αντα­γω­νι­σμούς μεγά­λων ομί­λων και καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών τόσο θα καθυ­στε­ρεί ο εμβο­λια­σμός και θα συνε­χί­ζε­ται η θανα­τη­φό­ρα πορεία της παν­δη­μί­ας. Θύμα αυτών των αντα­γω­νι­σμών είναι ιδιαί­τε­ρα οι λαοί των πιο φτω­χών χωρών, που αυτή τη στιγ­μή ο εμβο­λια­σμός δεν είναι πάνω από το ποσο­στό του 6% του πλη­θυ­σμού τους.

Γι’ αυτό, μαζί με την ανά­γκη λήψης όλων των απα­ραί­τη­των μέτρων προ­στα­σί­ας απ’ την παν­δη­μία, ιδιαί­τε­ρα της στή­ρι­ξης του δημο­σί­ου συστή­μα­τος υγεί­ας, γίνε­ται ακό­μα πιο επί­και­ρο το αίτη­μα κατάρ­γη­σης κάθε “πατέ­ντας” σε εμβό­λια και φάρ­μα­κα, η οποία συν­δέ­ε­ται άμε­σα με την παρα­σι­τι­κή κι επι­κίν­δυ­νη καπι­τα­λι­στι­κή ιδιοκτησία».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο