Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 3/12/2023: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 3/12/2023- Κλή­ρω­ση 2683:  €600.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Κυρια­κής 30/11/2023 δεδο­μέ­νου ότι κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2682ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ δεν είχα­με τζακ ποτ.

Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) κατά τη  δια­λο­γή της 2682ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ που κέρ­δι­σε­το ποσό των €7.116.585,95. Επί­σης, ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 2η κατη­γο­ρία (5) το οποίο κέρ­δι­σε το ποσό των €125.497,93.

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

42    30     40      39      35

 και αριθ­μός τζό­κερ:    18

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο