Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού: 17 και 172 μεμονωμένα τμήματα

Συνο­λι­κά δεκα­ε­πτά σχο­λεία έχουν ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γία τους εξ αιτί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, επτά εκ των οποί­ων στην Αττι­κή, σύμ­φω­να με τα σημε­ρι­νά δεδο­μέ­να του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Τέσ­σε­ρα σχο­λεία έχουν κλεί­σει στα Τρί­κα­λα, τρία στη Θήβα και δύο στη Χαλ­κί­δα. Σε ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας βρί­σκε­ται και ένα σχο­λείο της Καλαμπάκας.

Επι­πλέ­ον, 25 τάξεις έχουν ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γία τους, καθώς επί­σης και 172 μεμο­νω­μέ­να τμήματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο