Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλιμάκιο του ΚΚΕ στη δομή προσφύγων στη Μαλακάσα: «Να δοθεί κάθε αναγκαία υποστήριξη στους διασωθέντες του πολύνεκρου ναυαγίου»

Επί­σκε­ψη στη δομή της Μαλα­κά­σας, όπου έχουν μετα­φερ­θεί οι δια­σω­θέ­ντες του τρα­γι­κού πολύ­νε­κρου ναυα­γί­ου της Πύλου, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα το πρωί αντι­προ­σω­πεία στε­λε­χών του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Στε­φα­νά­κη, υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ, και την Κατε­ρί­να Γερά­κη, υπο­ψή­φια βου­λευ­τή στην Α΄ Αθή­νας και υπεύ­θυ­νη της Δια­τμη­μα­τι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ για τα Δικαιώ­μα­τα των Μετα­να­στών και Προ­σφύ­γων, καθώς και τους Κώστα Γιαν­νό­που­λο, Γραμ­μα­τέα της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Βόρειου Τομέα Αττι­κής, και Μιχά­λη Χασιώ­τη, δημο­τι­κό σύμ­βου­λο Ωρω­πού με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Μετά από την επί­σκε­ψη, τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ έκα­ναν την ακό­λου­θη κοι­νή δήλω­ση: «Ενη­με­ρω­θή­κα­με από τους αρμό­διους της Διοί­κη­σης της δομής για τη δια­δι­κα­σία υπο­δο­χής και κατα­γρα­φής των δια­σω­θέ­ντων από το τρα­γι­κό πολύ­νε­κρο ναυά­γιο, άλλο ένα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα που συντε­λέ­στη­κε ανοι­χτά της Πύλου, με εκα­το­ντά­δες νεκρούς και αγνο­ού­με­νους. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σήμε­ρα στη δομή βρί­σκο­νται άνθρω­ποι όχι μόνο από το ναυά­γιο της Πύλου, αλλά και της Κρή­της και των Κυθή­ρων. Βρε­θή­κα­με με ορι­σμέ­νους από τους δια­σω­θέ­ντες, οι οποί­οι βρί­σκο­νται σε πολύ άσχη­μη ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση, όπως άλλω­στε επι­βε­βαιώ­νουν και οι γιατροί.

Εκφρά­σα­με την αλλη­λεγ­γύη μας, καταγ­γέλ­λο­ντας τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και την αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων. Απαι­τού­με να διε­ρευ­νη­θούν οι πραγ­μα­τι­κές συν­θή­κες και ευθύ­νες για την τραγωδία.

Απαι­τού­με να δοθεί κάθε ανα­γκαία υπο­στή­ρι­ξη στους δια­σω­θέ­ντες, όπως ψυχο­λο­γι­κή, υγειο­νο­μι­κή, διερ­μη­νεί­ας, νομι­κή, αξιο­πρε­πούς και ασφα­λούς δια­μο­νής κ.ά. Να ληφθούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για ζητή­μα­τα οικο­γε­νεια­κής επα­νέ­νω­σής τους, ιδιαί­τε­ρα για τα ασυ­νό­δευ­τα ανή­λι­κα παι­διά. Να δοθούν άσυ­λο και ταξι­διω­τι­κά έγγρα­φα ή άδειες δια­μο­νής για όσους επι­θυ­μούν να παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα. Αυτά είναι το ελά­χι­στο, αυτο­νό­η­το και αδια­πραγ­μά­τευ­το καθή­κον απέ­να­ντι σ’ αυτούς τους βασα­νι­σμέ­νους ανθρώπους».

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο