Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Συγκινητική εκδήλωση για το Μάνο Λοΐζο στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας

Μέρα γιορ­τής για το Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ που γιόρ­τα­σε από­ψε τα 5 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας του με μια ανε­κτί­μη­τη προ­σφο­ρά. Η κόρη του αξέ­χα­στου Μάνου Λοΐ­ζου, Μυρ­σί­νη, πρό­σφε­ρε το πιά­νο του αγα­πη­μέ­νου μας συν­θέ­τη στο Στέ­κι. Παράλ­λη­λα εκθέ­το­νταν και άλλα μου­σι­κά του όργα­να, όπως το βιο­λί, το λαού­το και δύο κιθά­ρες του, που τον συντρό­φευαν στο δημιουρ­γι­κό του έργο.

Στην εκδή­λω­ση παρευ­ρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Παρευ­ρέ­θη­κε ακό­μα η κόρη του Μάνου Λοΐ­ζου, Μυρ­σί­νη και η εγγο­νή του Εμμανουέλα.

Μπο­ρεί να έχουν περά­σει σχε­δόν 38 χρό­νια από τον πρό­ω­ρο χαμό του όμως τα τρα­γού­δια του μας συντρο­φεύ­ουν, παρα­μέ­νουν ζωντα­νά στην καρ­διά και το νου, στα όνει­ρα και τους αγώ­νες. «Αυτό το πιά­νο θα είναι για όσους νέους επι­σκέ­πτο­νται το Στέ­κι της ΚΝΕ μια συνέ­χεια του Μάνου…», , είχε ανα­φέ­ρει συγκι­νη­μέ­νη η Μυρ­σί­νη Λοΐ­ζου, όταν έκα­νε την προ­σφο­ρά, καθώς πέντε χρό­νια τώρα το Στε­κι στε­γά­ζει δρα­στη­ριό­τη­τες που εμπνέ­ουν, που δίνουν στίγ­μα κόντρα στην υπο­κουλ­τού­ρα, που συμ­βάλ­λουν στην ανά­τα­ση της αγω­νι­στι­κής στά­σης στη νεολαία.

Σε δήλω­σή του ο Δ. Κου­τσού­μπας ανέ­φε­ρε: «Η σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση συμπί­πτει με τα 5 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας και δρά­σης του Πολι­τι­στι­κού Στε­κιού της ΚΝΕ εδώ στην Τροί­ας. Η μεγά­λη, σημα­ντι­κή προ­σφο­ρά της Μυρ­σί­νης στο Πολι­τι­στι­κό αυτό Κέντρο με τα μου­σι­κά όργα­να του μεγά­λου μας Μάνου Λοΐ­ζου, που τον συντρό­φευαν όλα τα χρό­νια της δημιουρ­γί­ας του, θα συμ­βά­λει στην ανα­βάθ­μι­ση της δου­λειάς του Πολι­τι­στι­κού Στε­κιού. Εδώ, σήμε­ρα συνα­ντώ­νται η μεγά­λη πολι­τι­στι­κή μας κλη­ρο­νο­μιά, η ιστο­ρι­κή μνή­μη, η παρα­κα­τα­θή­κη με τους σύγ­χρο­νους προ­βλη­μα­τι­σμούς, τις πολι­τι­στι­κές ανα­ζη­τή­σεις της νέας γενιάς, που βεβαί­ως στη­ρί­ζο­νται στο παρελ­θόν, γειώ­νο­νται στο παρόν και ατε­νί­ζουν το μέλ­λον» (δια­βά­στε εδώ και δεί­τε το video)

Myrsini Loizou Koutsoumbas

Είναι σαν να είναι μαζί μας…

Στην εκδή­λω­ση μίλη­σε ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, που αφού ευχα­ρί­στη­σε την Μυρ­σί­νη Λοΐ­ζου για την προ­σφο­ρά της, σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων: «Είναι μεγά­λη μας τιμή και χαρά να ακού­γο­νται ξανά οι μελω­δί­ες του Μάνου από το πιά­νο (που έχει ακό­μη σημά­δι από το τσι­γά­ρο που κρα­τού­σε όσο έπαι­ζε). Και είναι διπλή χαρά να ζωντα­νεύ­ουν πάλι, καθώς νέοι, μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, μέσα απ’ τις δρα­στη­ριό­τη­τες του Στε­κιού, συνο­δεία των μου­σι­κών του οργά­νων, θα τρα­γου­δά­νε όσα έγρα­ψε. Από γενιά σε γενιά θα μένει άσβε­στο το έργο του» (δια­βά­στε παρα­κά­τω ολό­κλη­ρη την ομι­λία του). 

Η εκδή­λω­ση άνοι­ξε με ένα σύντο­μο βίντεο που είχε επι­με­λη­θεί η Οργά­νω­ση. Μέσα από τα λόγια του Λοΐ­ζου οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι «περι­η­γή­θη­καν» σε στιγ­μές της ζωής του, στο πώς έγρα­ψε ορι­σμέ­να έργα, στην αντί­λη­ψή του για την Τέχνη. Τα οπτι­κο­α­κου­στι­κά ντο­κου­μέ­ντα ήταν από τα αρχεία της ΕΡΤ, του ΡΙΚ και του Κόμματος.
Ξεχω­ρι­στό στιγ­μιό­τυ­πο του βίντεο ήταν τα συγκλο­νι­στι­κά οπτι­κο­α­κου­στι­κά ντο­κου­μέ­ντα από το 2ο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στην Και­σα­ρια­νή, όπου μέσα σε μια πραγ­μα­τι­κή λαο­πλημ­μύ­ρα, όλοι οι καλ­λι­τέ­χνες που συμ­με­τεί­χαν, ανά­με­σά τους και ο Μάνος Λοΐ­ζος, πήραν τη θέση τους στη σκη­νή και έγι­ναν μια φωνή με τον κόσμο τρα­γου­δώ­ντας το «Πότε θα κάνει ξαστεριά».

KNE Loizos 2

Το πρό­γραμ­μα ολο­κλη­ρώ­θη­κε με ένα σύντο­μο αφιέ­ρω­μα στο έργο του συν­θέ­τη. Οι νέοι καλ­λι­τέ­χνες που επι­με­λή­θη­καν το πρό­γραμ­μα έκα­ναν ένα όμορ­φο «πέρα­σμα» σε αγα­πη­μέ­να και χιλιο­τρα­γου­δι­σμέ­να κομ­μά­τια του συν­θέ­τη από όλη τη δημιουρ­γι­κή του πορεία. Μάλι­στα, το πιά­νο που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για τη συναυ­λία ήταν του Μ. Λοΐζου…

Έπαι­ξαν οι μου­σι­κοί Δημή­τρης Ανδρο­νιά­δης (πιά­νο, ακορ­ντε­όν, ενορ­χη­στρώ­σεις), Ζαχα­ρί­ας Γερα­σκλής (μπου­ζού­κι), Περι­κλής Μαλα­κα­τές (μπά­σο, κιθά­ρα), Παύ­λος Παπα­να­στα­σά­τος (κιθά­ρα). Τρα­γού­δη­σαν οι: Δημή­τρης Κανέλ­λος, Φωτει­νή Παπα­δο­πού­λου και Κώστας Τριανταφυλλίδης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο