Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟΖΑΝΗ: Καταστολή με ΜΑΤ όπως 36 χρόνια πριν!

Ανά­με­σα στους ξυλο­φορ­τω­μέ­νους είναι και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, πρό­ε­δρος, τότε, του Εργα­τι­κού Κέντρου Κοζά­νης και πρό­ε­δρος, σήμε­ρα, του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Αλλη­λεγ­γύ­ης Συντα­ξιού­χων της ΔΕΗ

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς //

Άγριο ξύλο, επί­θε­ση των ΜΑΤ και συλ­λή­ψεις δέχτη­καν (26.5.2023) οι κάτοι­κοι στην Καλα­μιά Κοζά­νης, που αντι­τάσ­σο­νται στις «πρά­σι­νες μπίζ­νες» στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία τις οποί­ες κατευ­θύ­νει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και έχουν τη συνυ­πο­γρα­φή των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Η βάρ­βα­ρη επι­χεί­ρη­ση των ΜΑΤ είχε ανά­λο­γα χαρα­κτη­ρι­στι­κά με την κρα­τι­κή κατα­στο­λή που έγι­νε το Μάη του 1987 σε βάρος των απερ­γών εργα­τών της ΔΕΗ στο εργο­στά­σιο του Αγί­ου Δημη­τρί­ου Κοζάνης.

Ανά­με­σα στους ξυλο­φορ­τω­μέ­νους είναι και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, πρό­ε­δρος, τότε, του Εργα­τι­κού Κέντρου Κοζά­νης και πρό­ε­δρος, σήμε­ρα, του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Αλλη­λεγ­γύ­ης Συντα­ξιού­χων της ΔΕΗ. «Φαί­νε­ται πως μου χρω­στά­νε ακό­μα ξύλο» είπε στο «Ατέ­χνως» ο Χρή­στος Ψαλλ­δας σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία, για να προ­σθέ­σει: «Μετά από 36 χρό­νια τρώω ξανά ξύλο απο τα ΜΑΤ. Τότε ήμου­να 36 χρο­νών. Σήμε­ρα είμαι 72 χρονών!».

Ο Χρ. Ψαλ­λί­δας κρα­τού­με­νος στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Κοζά­νης προ­σπα­θεί να βγεί στο μπαλ­κό­νι για να εμψυ­χώ­σει τους απερ­γούς εργά­τες της ΔΕΗ.

Ο Χρ. Ψαλ­λί­δας, συντα­ξιού­χος πιά, ξυλο­φορ­τω­μέ­νος από τα ΜΑΤ στην Καλα­μιά Κοζάνης.

 

Το 1987 οι εργά­τες της ΔΕΗ έκα­ναν πολυ­ή­με­ρη απερ­γία για οικο­νο­μι­κά αιτή­μα­τα και για την αθέ­τη­ση απ’ τη μεριά της διοί­κη­ση της επι­χεί­ρη­σης συμ­φω­νη­μέ­νων ασφα­λι­στι­κών θεμά­των. Οι εργά­τες στο εργο­στά­σιο του Αγί­ου Δημη­τρί­ου δέχτη­καν την πιο βάρ­βα­ρη επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας και των ΜΑΤ, ενώ ήταν αντι­μέ­τω­ποι και με τους απερ­γο­σπα­στι­κούς μηχα­νι­σμούς της, τότε, κυβέρ­νη­σης του ΠΑΣΟΚ. Απ’ τις άγριες επι­θέ­σεις των δυνά­με­ων κατα­στο­λής δυό απερ­γοί τραυ­μα­τί­στη­καν και μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο ενώ έγι­ναν απα­νω­τές συλ­λή­ψεις μετα­ξύ των οποί­ων και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, που κλεί­στη­κε στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της Κοζάνης.

Ο γρά­φων έζη­σε τη μαχη­τι­κή στά­ση των εργα­τών στο εργο­στά­σιο του Αγί­ου Δημη­τρί­ου ως απε­σταλ­μέ­νος του «Ριζο­σπά­στη». Ήταν κάποιες νύχτες έξω απ’ το εργο­στά­σιο που ένοιω­θες πραγ­μα­τι­κά πως «δενό­τα­νε τ’ ατσά­λι». Ιδιαί­τε­ρα όταν οι εργά­τες έδιω­ξαν, περα­σμέ­να μεσά­νυ­χτα, το πούλ­μαν με τους απερ­γο­σπά­στες. Ξέσπα­σαν σε χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και άρχι­σαν να τρα­γου­δά­νε προ­σθέ­το­ντας λόγια στους στί­χους του Φώντα Λάδη: «Κανείς δεν θα περά­σει απ’ τον Άγιο Δημή­τριο». Αμέ­σως μετά συγκρο­τή­θη­κε Απερ­για­κή Επι­τρο­πή που μπή­κε μέσα στο εργοστάσιο.

Δυό απο­κα­λυ­πτι­κά δημο­σιεύ­μα­τα του «Ριζο­σπά­στη» με δια­φο­ρά 36 χρό­νων: Το πρώ­το στις 19.5.1987 και το δεύ­τε­ρο στις 27.5.2023.

Όταν η Απερ­για­κή Επι­τρο­πή έφτα­σε στην πύλη του εργο­στα­σί­ου, ένας αξιω­μα­τι­κός επι­κοι­νώ­νη­σε με το υπουρ­γείο Βόρειας Ελλά­δας, μπο­ρεί να ήταν και ο ίδιος ο υπουρ­γός. Το υπουρ­γείο έδι­νε εντο­λή στον αξιω­μα­τι­κό να μην επι­τρέ­ψει στην Απερ­για­κή Επι­τρο­πή να μπεί μέσα στο εργοστάσιο.

Ο αξιω­μα­τι­κός έλε­γε: «Η Απερ­για­κή Επι­τρο­πή τηρεί όλους τους όρους που θέτει ο νόμος (σ.σ.: 1264/1982). Εκτός απ’ τα συν­δι­κα­λι­στι­κά, ζητούν να κάνουν έλεγ­χο για την ασφά­λεια του εργοστασίου».

Ο συνο­μι­λη­τής του αξιω­μα­τι­κού ωρυό­ταν, και ακου­γό­ταν κιό­λας απ’ το ακου­στι­κό του τηλε­φώ­νου: «Άσε το νόμο να λέει ό,τι θέλει! Θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ!».

Ο αξιω­μα­τι­κός αντι­με­τώ­πι­ζε με ψυχραι­μία τις αντερ­γα­τι­κές υπο­δεί­ξεις του υπουρ­γεί­ου επι­μέ­νο­ντας στη σύν­νο­μη στά­ση των απερ­γών και λέγο­ντας μονό­το­να: «Μα πρέ­πει να πει­χαρ­χή­σω στο νόμο». Κι ο άλλος ξελα­ρυγ­γι­ζό­ταν: «Θα πει­θαρ­χή­σεις σε αυτό που σου λέω εγώ!»

Στο τέλος και με από­λυ­τη αυτο­κυ­ριαρ­χία ο αξιω­μα­τι­κός είπε: «Εγώ θα πει­θαρ­χή­σω στο νόμο», έκλει­σε το τηλέ­φω­νο και επέ­τρε­ψε στην Απερ­για­κή Επι­τρο­πή να μπεί στο εργο­στά­σιο. Η Απερ­για­κή Επι­τρο­πή βρή­κε –και ξεγύ­μνω­σε- τον απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό και οι εργά­τες ξέσπα­σαν σε και­νούρ­για χειροκροτήματα.

Ο, τότε, αντι­πρό­ε­δρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Μανώ­λης Πανα­γιω­τά­κης, μιλά, μεσά­νυ­χτα και ώρα 1:30, στους απερ­γούς εργά­τες της ΔΕΗ στο εργο­στά­σιο του Αγί­ου Δημη­τρί­ου της Κοζά­νης . (Ο Μ. Πανα­γιω­τά­κης διε­τέ­λε­σε Διοι­κη­τής της ΔΕΗ επί κυβερ­νή­σε­ως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).

Γυρ­νώ­ντας στην Αθή­να έγρα­ψα ένα κει­με­νά­κι με τίτλο «Για­τί με συνέ­λα­βες στην απερ­γία» που δημο­σιεύ­τη­κε στο «Ριζο­σπά­στη».  Το θέμα ήταν το εξής: Σε μία από τις νυχτε­ρι­νές επι­θέ­σεις της Αστυ­νο­μί­ας συνε­λή­φθη ένας νεα­ρός εργά­της από ένα χωριό της Κοζά­νης. Μετα­φέρ­θη­κε με περι­πο­λι­κό στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα με τη συνο­δεία ενός, επί­σης, νεα­ρού αστυ­νο­μι­κού, στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα.

Σε μια στιγ­μή ο νεα­ρός εργά­της γύρι­σε και μίλη­σε στον αστυ­νο­μι­κό με το μικρό του όνο­μα. Ο αστυ­νο­μι­κός ταρά­χτη­κε καθώς ανα­γνώ­ρι­σε το συγ­χω­ρια­νό του, που δού­λευαν μαζί στα χωρά­φια από μικρά παι­διά. Μέσα στην έντα­ση και στη νύχτα ο αστυ­νο­μι­κός δεν γνώ­ρι­σε το συνο­μή­λι­κό συγ­χω­ρια­νό του.

Ο αστυ­νο­μι­κός στε­νο­χω­ρή­θη­κε πολύ και ήθε­λε να απε­λευ­θε­ρώ­σει το συγ­χω­ρια­νό του. «Είδε κι έπα­θε» ο εργά­της να πεί­σει τον αστυ­νο­μι­κό ότι δεν πρέ­πει να τον αφή­σει ελεύ­θε­ρο για­τί θα κατη­γο­ρη­θεί για από­δρα­ση κρα­τού­με­νου. «Εμέ­να θα με απε­λευ­θε­ρώ­σουν, όπως και έγι­νε, οι συνά­δελ­φοί μου» του έλε­γε ο εργά­της για τον πείσει.

Θα πέρα­σε ένας μήνας μετά τη δημο­σί­ευ­ση του κει­μέ­νου. Κι ένα από­γευ­μα ο, τότε, Αστυ­νο­μι­κός Συντά­κτης, Μανώ­λης Σταυ­ρα­κά­κης μου πέτα­ξε στο γρα­φείο μου μερι­κές φωτο­τυ­πί­ες, λέγο­ντας: «Πάρε και την αμοι­βή σου!».

Ήταν το κεί­με­νο «Για­τί με συνέ­λα­βες στην απερ­γία». Έδει­ξα απο­ρη­μέ­νος. Και ο Μανώ­λης μου είπε: «Μερι­κοί προ­ο­δευ­τι­κοί αστυ­νο­μι­κοί έκα­ναν φέϊγ-βολάν το κεί­με­νό σου και το μοι­ρά­ζουν μέσα στην Αστυ­νο­μία. Είναι το πρώ­το κεί­με­νο με παρό­μοιο περιε­χό­με­νο που μοι­ρά­ζε­ται μέσα στην Αστυνομία».

Ήταν, τότε, που απα­γο­ρευό­ταν κάθε συν­δι­κα­λι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα μέσα στην Αστυνομία.

Η επίθεση στην Καλαμιά Κοζάνης

Στην Κατο­χή και στη μάχη της Καλα­μιάς στην Κοζά­νη τραυ­μα­τί­στη­κε η μάνα του ιστο­ρι­κού στε­λέ­χους του ΚΚΕ Σπύ­ρου Χαλ­βα­τζή που πολέ­μη­σε ως μαχή­τρια του ΕΛΑΣ κατά των κατα­κτη­τών. «Εκεί τώρα πάνε να στή­σου­νε τα φωτο­βολ­ταϊ­κά» είπε στο «Ατέ­χνως» ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής την επο­μέ­νη της επίθεσης.

Τα ΜΑΤ ακρο­βο­λι­σμέ­να στην Καλα­μιά Κοζάνης.

Οι κάτοι­κοι της Καλα­μιάς και όσοι βρέ­θη­καν στο πλευ­ρό τους το πρωί της 26.5.2023 στην πλα­γιά του βου­νού, στον χώρο που επι­χει­ρή­θη­κε να ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες που είχαν στα­μα­τή­σει κάτω από τη δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση, δέχθη­καν την άγρια επί­θε­ση των δυνά­με­ων των ΜΑΤ.

Στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης τρο­μο­κρά­τη­σης και κατα­στο­λής, η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε έξι συλ­λή­ψεις κατοί­κων και στε­λε­χών της ΚΝΕ. Μετά από πολύ­ω­ρη δυνα­μι­κή και απο­φα­σι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση κατοί­κων, σωμα­τεί­ων και φορέ­ων, έξω από το αστυ­νο­μι­κό μέγα­ρο Κοζά­νης, τελι­κά οι συλ­λη­φθέ­ντες αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι. Σε βάρος τους κατέ­θε­σε μήνυ­ση η εται­ρεία. Κατη­γο­ρού­νται για παρά­νο­μη βία, παρα­κώ­λυ­ση έργου και αντί­στα­ση κατά της αρχής.

Από τη βίαιη επέμ­βα­ση των ΜΑΤ, με χημι­κά, κρό­του — λάμ­ψης, αλλά και με την αγριό­τη­τα που επι­τέ­θη­καν για να κάνουν τις συλ­λή­ψεις, τραυ­μα­τί­στη­κε ένας συντα­ξιού­χος, ο οποί­ος νοση­λεύ­ε­ται στο Νοσο­κο­μείο Κοζά­νης με εξάρ­θρω­ση ώμου και κάταγ­μα στο χέρι.

Μάλι­στα οι δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας, στην προ­σπά­θειά τους να απο­μα­κρύ­νουν τους συγκε­ντρω­μέ­νους, απο­μό­νω­σαν ορι­σμέ­νους και τους οδη­γού­σαν στο χεί­λος της πλα­γιάς, στον γκρε­μό! Και μόνο μετά από παρέμ­βα­ση και τις έντο­νες δια­μαρ­τυ­ρί­ες των υπό­λοι­πων συγκε­ντρω­μέ­νων κατά­φε­ραν να γλι­τώ­σουν τα χει­ρό­τε­ρα. Ανά­με­σα σε αυτούς ήταν και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, καθώς επί­σης δημο­τι­κοί και περι­φε­ρεια­κοί σύμβουλοι.

Οι αθλιό­τη­τες της αστυ­νο­μί­ας δεν είχαν τέλος: Σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες κατοί­κων, η αστυ­νο­μία φέρε­ται να ζήτη­σε από τον χει­ρι­στή του εκσκα­φέα να κατα­θέ­σει μήνυ­ση ότι δήθεν τον χτύ­πη­σαν και πήγαν να προ­κα­λέ­σουν ζημιά στο μηχά­νη­μά του. Απαι­τού­σαν από μανά­δες που ήταν εκεί με τα παι­διά τους να απο­μα­κρυν­θούν και τις απει­λού­σαν ότι αν δεν φύγουν θα τις συλ­λά­βουν και θα ασκή­σουν δίω­ξη σε βάρος τους για έκθε­ση ανη­λί­κων σε κίνδυνο.

Από την πρώ­τη στιγ­μή, αντι­προ­σω­πεία της ΚΟ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με επι­κε­φα­λής την βου­λευ­τή του ΚΚΕ Τίνα Κου­ζιά­κη έκα­νε παρέμ­βα­ση στην Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Κοζά­νης, αντι­δρώ­ντας στις άδι­κες και αναί­τιες συλ­λή­ψεις, και απαί­τη­σε να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι οι συλ­λη­φθέ­ντες και να μην απαγ­γελ­θούν κατη­γο­ρί­ες σε βάρος τους. Κάλε­σε παράλ­λη­λα τους κατοί­κους της Καλα­μιάς να συνε­χί­σουν και να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους και τον λαό της Κοζά­νης να εκφρά­σει μαχη­τι­κά και μαζι­κά την αλλη­λεγ­γύη του.

Από την πρώ­τη στιγ­μή άλλω­στε ο λαός της περιο­χής άρχι­σε να συγκε­ντρώ­νε­ται έξω από το αστυ­νο­μι­κό μέγα­ρο Κοζά­νης, δίνο­ντας μαζι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην κινη­το­ποί­η­ση. «Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει, του λαού η πάλη θα τη σπά­σει», δια­δή­λω­σαν μαχητικά.

Στη διάρ­κεια της πολύ­ω­ρης κρά­τη­σής τους, δύο από τους συλ­λη­φθέ­ντες μετά από κάποια ώρα αισθάν­θη­καν αδια­θε­σία και αδυ­να­μία, μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο όπου τους παρα­σχέ­θη­καν οι πρώ­τες βοήθειες.

Στο πλευ­ρό των κατοί­κων, στη διάρ­κεια της άγριας επί­θε­σης αλλά και στη συνέ­χεια έξω από το αστυ­νο­μι­κό μέγα­ρο, βρέ­θη­κε και ο Μ. Καρα­μπα­τζιάς, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος δήμου Βοΐ­ου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και συντο­νι­στής της Επι­τρο­πής Αγώ­να Σιά­τι­στας, που δίνει μάχη ενά­ντια στα σχέ­δια για εγκα­τά­στα­ση αιο­λι­κού πάρ­κου στο όρος Μπού­ρι­νος και της Επι­τρο­πής Αγώ­να Γαλα­τι­νής ενά­ντια στα φωτοβολταϊκά.

Την άγρια επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής κατήγ­γει­λαν με ανα­κοι­νώ­σεις τους το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ν. Κοζά­νης όπως και οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Κοζά­νης, καταγ­γέλ­λο­ντας και τη σύλ­λη­ψη του προ­έ­δρου του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Σχε­δί­α­σης Προ­ϊ­ό­ντων και ενός ακό­μα φοι­τη­τή. Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε και το Τομε­α­κό Συμ­βού­λιο Κοζά­νης της ΚΝΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο