Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινοβουλευτική ομάδα συγκρότησαν οι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Στη συγκρό­τη­ση κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα Τρί­τη οι βου­λευ­τές που πρό­σφα­τα απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πρό­κει­ται για τους βου­λευ­τές της ομά­δας «6+6» και της «Ομπρέ­λας»: Ανα­γνω­στό­που­λου Σία, Αχτσιό­γλου Έφη, Ζεϊ­μπέκ Χου­σε­ΐν, Ηλιό­που­λος Νάσος, Πέρ­κα Πέτη, Τζα­να­κό­που­λος Δημή­τρης, Τζού­φη Μερό­πη, Τσα­κα­λώ­τος Ευκλεί­δης, Φερ­χάτ Οζγκιουρ, Φωτί­ου Θεα­νώ, Χαρί­τσης Αλέξης.

Πρό­ε­δρος της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας ανα­λαμ­βά­νει ο Αλέ­ξης Χαρί­τσης και κοι­νο­βου­λευ­τι­κοί εκπρό­σω­ποι οι Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος και Νάσος Ηλιόπουλος.

Τη Δευ­τέ­ρα θα ανα­κοι­νω­θεί το όνο­μα της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δα, όπως έγι­νε γνωστό.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο