Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Αυτοί θα κάνουν αντιπολίτευση στη ΝΔ; Σοβαρά τώρα…;

Το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα είναι ορι­στι­κό και είναι δεδο­μέ­νο ότι από τις εκλο­γές της 25ης Ιού­νη θα προ­κύ­ψει μία αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Βασι­κό ζητού­με­νο λοι­πόν για τον λαό είναι ποιος θα αντι­πα­λεύ­ει τη νέα κυβέρ­νη­ση από τη σκο­πιά των συμ­φε­ρό­ντων των πολ­λών, των εργα­ζο­μέ­νων, της νεο­λαί­ας, μέσα και κυρί­ως έξω από τη Βουλή.

Δια­βά­ζο­ντας το σημε­ρι­νό εξώ­φυλ­λο της «Αυγής» που καλεί σε ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ για «ισχυ­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση», τα βάλα­με κάτω και είδα­με ποιοι έχουν εκλε­γεί βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ…

Αυτοί δηλα­δή που θα συγκρο­τή­σουν τάχα την «ισχυ­ρή αντιπολίτευση».

Ας δού­με λοι­πόν με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ποιοι ακρι­βώς είναι αυτοί και από που κρα­τά η πολι­τι­κή τους σκούφια…

Απο­στο­λά­κης Ευάγ­γε­λος: Πρώ­ην υπουρ­γός Άμυ­νας της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγ­γε­λος Απο­στο­λά­κης, σε ανα­σχη­μα­τι­σμό της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη ύστε­ρα από τις πυρ­κα­γιές στην Εύβοια, βρέ­θη­κε με το ένα πόδι σε υπουρ­γείο αλλά η μετα­γρα­φή χάλα­σε τελευ­ταία στιγ­μή. Πιο πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα για το ποιόν της αντι­πο­λί­τευ­σης που μπο­ρεί να ασκή­σει απο­τε­λεί αναμ­φί­βο­λα η απά­ντη­σή του πως «όλα είναι πιθα­νά» όταν ρωτή­θη­κε συγκε­κρι­μέ­να από δημο­σιο­γρά­φο αν βλέ­πει ενδε­χό­με­νο συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας…

Κεδί­κο­γλου Συμε­ών: Υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας στη συγκυ­βέρ­νη­ση Σαμα­ρά — Βενι­ζέ­λου, ο οποί­ος με την υπο­γρα­φή του το 2013, έθε­σε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα χιλιά­δες εκπαι­δευ­τι­κούς των ΕΠΑΛ…

Τσα­πα­νί­δου Πόπη: «Μαρ­τυ­ριά­ρα» αφού ήρθε με φόρα και σε μία από τις πρώ­τες της παρεμ­βά­σεις δια­βε­βαί­ω­σε πως ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ «δεν έχου­με καμία δια­φο­ρά μετα­ξύ μας, κυρί­ως σε σοβα­ρά ζητή­μα­τα»…

Μαμου­λά­κης Χάρης: Ειση­γη­τής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο νομο­σχέ­διο του Αδ. Γεωρ­γιά­δη για τη μετα­τρο­πή των Ναυ­πη­γεί­ων Ελευ­σί­νας σε Ειδι­κή Οικο­νο­μι­κή Ζώνη, χωρίς εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα. Εννο­εί­ται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερ­ψή­φι­σε το νομο­σχέ­διο. Χαριε­ντί­ζο­νταν μάλι­στα για το ποιος έχει την πατρό­τη­τα του αντερ­γα­τι­κού σχεδίου.

Λινού Αθη­νά: Είναι το «πρό­σω­πο» που πρό­τει­νε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας στον Μητσο­τά­κη για υπουρ­γό Υγεί­ας κοι­νής απο­δο­χής την περί­ο­δο που πέθαι­ναν έξω από τις ΜΕΘ ασθε­νείς. Πιο πρό­σφα­το highlight απο­τε­λεί η απά­ντη­σή της στην ερώ­τη­ση τι στά­ση θα κρα­τή­σει ο ΣΥΡΙΖΑ αν έρθει η ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 16 από την ΝΔ. Ήταν απο­στο­μω­τι­κή, απα­ντώ­ντας «εξαρ­τά­ται»… Λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα ο Αλ. Τσί­πρας επι­βε­βαί­ω­σε ο ίδιος πως αυτή είναι η γραμ­μή του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μία παρα­ξε­νιά της εκλεγ­μέ­νης του ΣΥΡΙΖΑ…

Σπίρ­τζης Χρή­στος: Υπουρ­γός Μετα­φο­ρών της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ που το μεγα­λύ­τε­ρο έργο του ήταν η ολο­κλή­ρω­ση της εξα­γο­ράς της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» από την ιτα­λι­κή κρα­τι­κή εται­ρεία. Έκο­βε κορ­δέ­λες σε «σύγ­χρο­να τρέ­να» χωρίς όμως μέτρα ασφα­λεί­ας, πολι­τι­κή που συνε­χί­στη­κε από τη ΝΔ με τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα. Γι’ αυτό ο Χρή­στος Σπίρ­τζης είναι ανά­με­σα στα πρό­σω­πα τα οποία οι συγ­γε­νείς των θυμά­των έχουν μηνύ­σει. Πρό­κει­ται επί­σης για τον υπουρ­γό του ΣΥΡΙΖΑ, που συνε­χί­ζο­ντας το έργο των προ­κα­τό­χων του, έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα στους ομί­λους να σπεί­ρουν δεκά­δες σταθ­μούς διο­δί­ων στους αυτοκινητοδρόμους…

Πέρ­κα Θεο­πί­στη (Πέτη): Ειση­γή­τρια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της Νέας Δημο­κρα­τί­ας για την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του Ελλη­νι­κού. Είχε την τιμή να ήταν μάλι­στα επί­ση­μη καλε­σμέ­νη στα εγκαί­νια του «έργου» απο­λαμ­βά­νο­ντας από τις πρώ­τες θέσεις της τελε­τής τα ευχα­ρι­στή­ρια του Λάτση στον Σαμα­ρά, τον Μητσο­τά­κη και τον Τσίπρα…

Ξενο­γιαν­να­κο­πού­λου Μαρι­λί­ζα: Υπουρ­γός στην κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ στο 1ο μνή­μο­νιο, υφυ­πουρ­γός στην συγκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΛΑ.Ο.Σ. από την οποία απο­χώ­ρη­σε αργό­τε­ρα και το 2018 πήρε υπουρ­γι­κή καρέ­κλα στη συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ. Έκτο­τε είναι βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ…

Γερο­βα­σί­λη Όλγα: Λίγες ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές δήλω­νε πως είναι «πολύ φυσιο­λο­γι­κό πρώ­ην Χρυ­σαυ­γί­τες να ψηφί­ζουν ΣΥΡΙΖΑ»… Πολύ αρι­στε­ρά το πήρε η κ. Γερο­βα­σί­λη! Είναι η ίδια που όταν τον Ιανουά­ριο του 2019 τα ΜΑΤ έδερ­ναν δια­δη­λω­τές εκπαι­δευ­τι­κούς και τραυ­μά­τι­ζαν βου­λευ­τή του ΚΚΕ και συν­δι­κα­λί­στρια του ΠΑΜΕ, έλε­γε ότι …«οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έδρα­σαν αμυ­ντι­κά» και πως τα «χημι­κά είναι πιο ήπιο μέσο αντι­με­τώ­πι­σης καταστάσεων».

Τόλ­κας Άγγε­λος: Υφυ­πουρ­γός παρά τω Πρω­θυ­πουρ­γό στην κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ το 2011, στην κυβέρ­νη­ση του πρώ­του μνη­μο­νί­ου δηλαδή…

Τζά­κρη Θεο­δώ­ρα: Μαζί με Α. Γεωρ­γιά­δη, Μ. Βορί­δη και Θ. Πλεύ­ρη, είναι από τους ελά­χι­στους ανθρώ­πους που κατέ­χουν το ασύλ­λη­πτο ρεκόρ να έχουν υπερ­ψη­φί­σει 3 στα 3 μνημόνια.

Αχτσιό­γλου Εφη: Έγι­νε γνω­στή όταν ως υπουρ­γός Εργα­σί­ας της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ έφε­ρε τρο­πο­λο­γία για τον περιο­ρι­σμό του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος των εργα­ζο­μέ­νων. Ήταν τότε που ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης δήλω­νε για την τρο­πο­λο­γία στη Βου­λή πως «ερχό­μου­να και δεν κρα­τιό­μου­να για να την υπερ­ψη­φί­σω»! Αργό­τε­ρα πήρε υπό την κηδε­μο­νία της τον προη­γού­με­νο νόμο του Βρού­τση (της ΝΔ δηλα­δή) για τον κατώ­τα­το μισθό, που ουσια­στι­κά καταρ­γεί τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την Εθνι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας και δια­μορ­φώ­νει τον κατώ­τα­το μισθό με υπουρ­γι­κή από­φα­ση. Έκτο­τε ο νόμος ξανα­βα­φτί­στη­κε ‑και σωστά- σε νόμο Βρούτση-Αχτσιόγλου!

Τσα­κα­λώ­τος Ευκλεί­δης: Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, αρχι­τέ­κτο­νας της παρά­δο­σης των «κόκ­κι­νων» δανεί­ων στα funds και των ηλε­κτρο­νι­κών πλειστηριασμών…

Κόκ­κα­λης Βασί­λης: Προ­έρ­χε­ται από τους ακρο­δε­ξιούς ΑΝΕΛ.

Πολά­κης Παύ­λος: Γνω­στός χορη­γός της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και με το πολι­τι­κό του έργο ως υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας. Άλλω­στε επί ημε­ρών συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ εγκαι­νιά­στη­κε το πρώ­το νοσο­κο­μείο ΑΕ στη Σαντορίνη!

Δού­ρου Ρένα: Πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής. Μετά τα εγκλή­μα­τα στο Μάτι και τη Μάν­δρα ανέ­λα­βε η ίδια προ­σω­πι­κά και η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει την ευθύ­νη στους κατοί­κους για να βγει λάδι η πολι­τι­κή που εγκλη­μα­τεί, όπως ακρι­βώς έκα­νε στις μέρες της η Νέα Δημο­κρα­τία… Τελευ­ταία πρά­ξη της ως περι­φε­ρειάρ­χης ήταν να επε­κτεί­νει τον ΧΥΤΑ Φυλής με τη συμ­φω­νία όλων στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής, πλην του ΚΚΕ…

Δρα­γα­σά­κης Γιάν­νης: Θα μπο­ρού­σα­με να πού­με πολ­λά, αλλά αφή­νου­με το βίντεο από τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή λίγες ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές, να ομο­λο­γή­σει το πόσο «αντί­πα­λος» στη Νέα Δημο­κρα­τία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ…

Παπ­πάς Νίκος: Ως υπουρ­γός της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ ανέ­λα­βε να μοι­ρά­σει την τρά­που­λα στους νέους μιντιάρ­χες, απα­ντώ­ντας προς το ΚΚΕ ότι «τα media είναι για γερά πορ­το­φό­λια». Αργό­τε­ρα εκτέ­θη­κε όταν δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν συνο­μι­λί­ες του στις οποί­ες απο­κα­λού­σε φιλι­κά «Μπί­μπη» τον χασά­πη του Παλαι­στι­νια­κού λαού Μπ. Νετα­νιά­χου, αφού το κρά­τος του Ισρα­ήλ είναι «σύμ­μα­χος» του ελλη­νι­κού κρά­τους ανε­ξαρ­τή­τως κυβέρνησης…

Θεα­νώ Φωτί­ου: Λίγες ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές μάς εκμυ­στη­ρεύ­τη­κε πως η «μεσαία τάξη» είναι όσοι έχουν ετή­σιο εισό­δη­μα 5.000 ευρώ, δεί­χνο­ντας με τον πιο εμβλη­μα­τι­κό τρό­πο ότι τόσο η ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μιλά­νε για διεύ­ρυν­ση της φορο­λο­γι­κής βάσης εννο­ούν νέα φορο­λη­στεία του λαού για να φορο­α­παλ­λάσ­σο­νται οι εφο­πλι­στές και οι όμιλοι…

Μου­ζά­λας Ιωάν­νης: Υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και αρχι­τέ­κτο­νας του στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης της Μόριας. Η απα­ρά­δε­κτη δήλω­ση Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης — Τουρ­κί­ας που όσους πρό­σφυ­γες δεν πνί­γο­νται τους εγκλω­βί­ζει σε κέντρα κρά­τη­σης, υπο­γρά­φη­κε όταν ήταν υπουρ­γός ο Ι. Μου­ζά­λας. Η συμ­φω­νία προ­φα­νώς είναι σε ισχύ και από την κυβέρ­νη­ση Μητσοτάκη…

Ραγκού­σης Γιάν­νης: Μόνο ΠΑΣΟΚ.

Τσί­πρας Γιώρ­γος: Θια­σώ­της της συγκυ­βέρ­νη­σης με τη Νέα Δημο­κρα­τία, απλά χωρίς τον Μητσοτάκη…

Αυτοί είναι που έχουν ήδη στην πλά­τη τους την υπερ­ψή­φι­ση κρί­σι­μων αντι­λαϊ­κών νομο­σχε­δί­ων του Μητσο­τά­κη. Έχουν ψηφί­σει μνη­μό­νια, έχουν στη­ρί­ξει τη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ κ.λπ. Αυτοί θα κάνουν αντι­πο­λί­τευ­ση στη Νέα Δημοκρατία;

Σοβα­ρά τώρα…;

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο