Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: 346 νέα κρούσματα και 8 θάνατοι

Ο ΕΟΔΥ ανα­κοί­νω­σε 346 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων 23 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές και 25 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 15928, εκ των οποί­ων το 55.7% άνδρες. Από αυτά, 2.651 (16,6%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 6.687 (42%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νται 77 συμπο­λί­τες μας. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 69 ετών, 21 (27, 3%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Το 88,3%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω.

Έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 185 ασθενείς.

Τέλος, έχου­με 8 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 352 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. 131 (37,2%) γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.9% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο