Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Σε «πραγματικό κίνδυνο» το πλήρωμα της «Ύδρας» για τα «καθήκοντα» του κεφαλαίου

Για ακό­μα πιο βαθιά εμπλο­κή στα σχέ­δια του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κού άξο­να στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση, εκθέ­το­ντας τον λαό και τις Ένο­πλες Δυνά­μεις σε ανυ­πο­λό­γι­στους κινδύνους.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά όσα είπε σε συνέ­ντευ­ξή του στον «ΑΝΤ1» ο υπουρ­γός Άμυ­νας Ν. Δέν­διας σχε­τι­κά με την απο­στο­λή της φρε­γά­τας «ΥΔΡΑ» στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα στο πλαί­σιο της ευρω­ε­νω­σια­κής επι­χεί­ρη­σης «Aspides».

Ο υπουρ­γός επι­κα­λέ­στη­κε για πολ­λο­στή φορά «τους λόγους και την ανα­γκαιό­τη­τα που βάζου­με τα στε­λέ­χη μας σε κίν­δυ­νο». «Δεν θέλω να κοροϊ­δέ­ψω την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία», είπε, «τα στε­λέ­χη μας είναι σε κίν­δυ­νο, αυτή είναι πραγ­μα­τι­κή εμπό­λε­μη ζώνη, δεν είναι ούτε άσκη­ση, ούτε επί­δει­ξη σημαί­ας. Είναι εκεί όμως για να προ­α­σπί­σουν το συνταγ­μα­τι­κό τους καθή­κον, την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων της πατρί­δας, του επι­πέ­δου ζωής των Ελλή­νων, τις δυνα­τό­τη­τες της χώρας μας να παί­ζει τον ρόλο της, τον ρόλο των λιμα­νιών μας και επί­σης ένα ευρύ­τε­ρο καθή­κον, το ευρω­παϊ­κό μας καθή­κον», πρό­σθε­σε, όταν στην πρά­ξη δια­κυ­βεύ­ο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα των ομί­λων της ναυ­τι­λί­ας και της δια­με­τα­κό­μι­σης, όπως και της ανά­γκης της ΕΕ να εμφα­νι­στεί δυνα­μι­κό­τε­ρα στις αντι­πα­ρα­θέ­σεις της με άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα για τον έλεγ­χο πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και διαύ­λων. Ο ίδιος ο υπουρ­γός διευ­κρί­νι­σε, άλλω­στε, ότι «η Ευρώ­πη πρέ­πει να απο­κτή­σει αμυ­ντι­κές δυνα­τό­τη­τες. Δεν είναι δυνα­τόν να παρι­στά­νει τον οικο­νο­μι­κό γίγα­ντα και τον γεω­πο­λι­τι­κό νάνο συγχρόνως».

Εξάλ­λου, σε άλλο σημείο της συνέ­ντευ­ξής του έβα­λε πρό­ταγ­μα καθώς «εστί­ες έντα­σης» υπάρ­χουν «γεω­γρα­φι­κά πολύ κοντά», αλλά «και γεω­πο­λι­τι­κά είναι στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή μας, άρα είναι προ­φα­νές ότι μας επη­ρε­ά­ζουν», οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις να έχουν «την ετοι­μό­τη­τα να αντι­με­τω­πί­σου­με οποια­δή­πο­τε κρί­ση, είτε στην ευρύ­τε­ρη είτε ακό­μα και σε πιο κοντά σε εμάς περιοχή».

Στο ίδιο πλαί­σιο, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Γ. Γερα­πε­τρί­της, αρθρο­γρα­φώ­ντας στο «Βήμα» για την 75η επέ­τειο της ίδρυ­σης του ΝΑΤΟ, τόνι­σε ότι π.χ. στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία «τα κρά­τη — μέλη της Συμ­μα­χί­ας απο­δε­δειγ­μέ­να επι­δει­κνύ­ουν ενό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα», ενώ γενι­κά «η Συμ­μα­χία δια­δρα­μα­τί­ζει ενερ­γό ρόλο στην αντι­με­τώ­πι­ση προ­κλή­σε­ων που κατα­τεί­νουν στην απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της διε­θνούς και περι­φε­ρεια­κής ασφά­λειας μέσω ασύμ­με­τρων και υβρι­δι­κών απει­λών». Δια­βε­βαί­ω­σε εξάλ­λου ότι η ντό­πια αστι­κή τάξη επι­θυ­μεί να εισφέ­ρει «ενερ­γά στην παγκό­σμια στα­θε­ρό­τη­τα, συμ­με­τέ­χο­ντας ανελ­λι­πώς σε ειρη­νευ­τι­κές απο­στο­λές», ενώ ταυ­τό­χρο­να υπο­στη­ρί­ζει «την ενί­σχυ­ση των δια­τλα­ντι­κών δεσμών στον τομέα της ασφά­λειας και της άμυ­νας, παράλ­λη­λα με την ανά­πτυ­ξη μιας αυτό­νο­μης και υπεύ­θυ­νης ευρω­παϊ­κής αμυ­ντι­κής ταυτότητας».

Ευαρέσκεια από ΗΠΑ για τα νέα σχέδια εμπλοκής

Με τέτοιες περ­γα­μη­νές μόνο τυχαί­ες δεν ήταν οι εκφρά­σεις ευα­ρέ­σκειας των Αμε­ρι­κα­νών. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, στην «ισχυ­ρό­τε­ρη από ποτέ» στή­ρι­ξη που παρέ­χει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στους δολο­φο­νι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ «για την αντι­με­τώ­πι­ση των σύγ­χρο­νων διε­θνών προ­κλή­σε­ων», ανα­φέρ­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Αντ. Μπλίν­κεν, στο μήνυ­μα που εξέ­δω­σε για τον εορ­τα­σμό της 25ης Μαρτίου.

Περι­γρά­φο­ντας, δε, τους τομείς της ελλη­νι­κής εμπλο­κής, δήλω­σε πως «οι ΗΠΑ επι­κρο­τούν τη συνε­χι­ζό­με­νη υπο­στή­ρι­ξη της Ελλά­δας στην ουκρα­νι­κή κυριαρ­χία, στην ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια στη Γάζα, στην υπο­στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ και στη συμ­με­το­χή στην επι­χεί­ρη­ση “Prosperity Guardian”» (των Αμε­ρι­κα­νών) στην Ερυ­θρά Θάλασσα.

«Στα νοτιο­α­να­το­λι­κά σύνο­ρα της Ευρώ­πης, η Ελλά­δα, ως ένας διμε­ρής εταί­ρος και σύμ­μα­χος στο ΝΑΤΟ, έχει υπη­ρε­τή­σει και υπάρ­ξει υπέρ­μα­χος της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας με αρχές, και σας ευχα­ρι­στώ για τη συνε­χή ηγε­σία σας», πρό­σθε­σε προ­κλη­τι­κά σε μια ξεκά­θα­ρη αντι­στρο­φή του νοή­μα­τος της 25ης Μαρτίου.

Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μη στη συνά­ντη­ση που είχε τον Γενά­ρη στην Κρή­τη με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυρ. Μητσο­τά­κη και στις συνο­μι­λί­ες που είχε με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Γερα­πε­τρί­τη στην Ουά­σιγ­κτον, στο πλαί­σιο του Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου ΗΠΑ — Ελλά­δας που εγκαι­νί­α­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ. Δια­βε­βαί­ω­σε δε πως «καθώς προ­σβλέ­που­με σε μια ακό­μη χρο­νιά προ­κλή­σε­ων και ευκαι­ριών, με ενθου­σιά­ζει που η συνερ­γα­σία μας είναι πιο δυνα­τή από ποτέ».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο