Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κυνήγι μαγισσών» από τις «δυτικές δημοκρατίες»…

Επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νους άξο­νες για την «αντι­με­τώ­πι­ση του αντι­ση­μι­τι­σμού» ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν, με βάση την «Εθνι­κή Στρα­τη­γι­κή» που είχε συντά­ξει τον περ­σι­νό Μάη.

Με φόντο τις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών, που παρά την ωμή κατα­στο­λή γενι­κεύ­ο­νται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, ο Λευ­κός Οίκος δημο­σί­ευ­σε «πρό­σθε­τες δρά­σεις», προ­τάσ­σο­ντας μετα­ξύ άλλων τη στο­χο­ποί­η­ση των νέων που σπου­δά­ζουν στα — κατά τ’ άλλα — «πρό­τυ­πα» αμε­ρι­κα­νι­κά πανεπιστήμια.

Οπως ανα­φέ­ρε­ται, «το Γρα­φείο του Ειδι­κού Απε­σταλ­μέ­νου για την παρα­κο­λού­θη­ση και την κατα­πο­λέ­μη­ση του αντι­ση­μι­τι­σμού στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, θα συγκα­λέ­σει εται­ρεί­ες τεχνο­λο­γί­ας για να εντο­πί­σουν τις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές για την αντι­με­τώ­πι­ση του αντι­ση­μι­τι­κού περιε­χο­μέ­νου στο διαδίκτυο».

Για να απο­τρα­πούν μάλι­στα αβλε­ψί­ες και παρα­λεί­ψεις, «τα τμή­μα­τα και οι υπη­ρε­σί­ες (του ΥΠΕΞ) θα συνε­χί­σουν να παρέ­χουν στις εται­ρεί­ες τεχνο­λο­γί­ας σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με σύμ­βο­λα και θέμα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τον βίαιο εξτρε­μι­σμό στο δια­δί­κτυο για να τις βοη­θή­σουν να επι­βά­λουν τους όρους της υπη­ρε­σί­ας τους».

Δεν είναι δύσκο­λο να φαντα­στεί κανείς τι «οδη­γί­ες» θα δίνο­νται για την ανάρ­τη­ση μιας φωτο­γρα­φί­ας με την παλαι­στι­νια­κή μαντί­λα, ή κάποιου συν­θή­μα­τος, όπως «Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη». Σε τέτοιες περι­πτώ­σεις, ο συνα­γερ­μός για τον εντο­πι­σμό «εξτρε­μι­στών» θα χτυ­πά­ει κόκ­κι­νο, απο­κα­λύ­πτο­ντας ότι οι …«δυτι­κές δημο­κρα­τί­ες» είναι αδί­στα­κτες στο «κυνή­γι μαγισ­σών» που εξα­πο­λύ­ουν σε βάρος των λαών, επι­στρα­τεύ­ο­ντας και τις τεχνο­λο­γί­ες αιχ­μής σε ρόλο «απο­σπά­σμα­τος».

(Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»)

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο