Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόλαφος η νέα συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τις βάσεις μετατροπή επ’ αόριστον της χώρας σε ορμητήριο για τα σχέδια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ

Επ’ αόρι­στον μετα­τρο­πή όλης της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας σε ένα απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ορμη­τή­ριο υπέ­γρα­ψε την Πέμ­πτη η κυβέρ­νη­ση στην Ουά­σιγ­κτον, διευ­ρύ­νο­ντας παράλ­λη­λα τη χρή­ση στρα­τη­γι­κά επι­λεγ­μέ­νων τοπο­θε­σιών από τις αμε­ρι­κα­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις και μπλέ­κο­ντας έτσι τον λαό βαθύ­τε­ρα σε επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις, προς χάριν της «γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης» του κεφαλαίου.

🆘  Παρά τον παρα­πλα­νη­τι­κό της τίτλο, η «Αμυ­ντι­κή Συμ­φω­νία» με τις ΗΠΑ είναι από την αρχή μέχρι το τέλος «σφρα­γι­σμέ­νη» από τα επι­θε­τι­κά σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, με την κυβέρ­νη­ση να ανοί­γει διά­πλα­τα την πόρ­τα σε πολύ μεγά­λους κινδύνους.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δέν­διας υπέ­γρα­ψε με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του το Δεύ­τε­ρο Τρο­πο­ποι­η­τι­κό Πρω­τό­κολ­λο της λεγό­με­νης Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (ΣΑΑΣ/MDCA — το προη­γού­με­νο υπε­γρά­φη το 2019).

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας όσα έγρα­φε ο «Ριζο­σπά­στης» τις προη­γού­με­νες μέρες, η Συμ­φω­νία ανα­νε­ώ­νε­ται καταρ­χάς για μία πεντα­ε­τία και κατό­πιν μένει σε ισχύ …εσα­εί, με διεύ­ρυν­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής παρου­σί­ας σε Εβρο, Πιε­ρία, Θεσ­σα­λία και Σού­δα.

Νέα συμφωνία για τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα Ελικόπτερα ΑλεξανδρούποληΣυγκε­κρι­μέ­να, το Πρω­τό­κολ­λο ανα­φέ­ρει ότι τα δύο μέρη επα­να­βε­βαιώ­νουν «τη δέσμευ­σή τους να εμβα­θύ­νουν και να επε­κτεί­νουν περαι­τέ­ρω τη στρα­τη­γι­κή αμυ­ντι­κή εται­ρι­κή σχέ­ση τους και συνερ­γα­σία τους». Ανα­γνω­ρί­ζουν δε «τη σημα­σία της αμυ­ντι­κής συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ για την άμυ­να και την ασφά­λεια έκα­στης χώρας, τον Οργα­νι­σμό Βορειο­α­τλα­ντι­κού Συμ­φώ­νου (ΝΑΤΟ) και τη διε­θνή ασφάλεια».

Σε αυτό το πλαί­σιο απο­φά­σι­σαν ότι η ΣΑΑΣ, που τέθη­κε σε ισχύ στις 6/11/1990 (αρχι­κά για μια 8ετία, ενώ κατό­πιν ανα­νε­ω­νό­ταν από όλες ανε­ξαι­ρέ­τως τις κυβερ­νή­σεις ετη­σί­ως), «θα παρα­μεί­νει σε ισχύ για μία περί­ο­δο πέντε ετών από την ημε­ρο­μη­νία της θέσης σε ισχύ του Δεύ­τε­ρου Πρω­το­κόλ­λου Τρο­πο­ποί­η­σης της ΣΑΑΣ». Ακο­λού­θως «η ΣΑΑΣ θα παρα­μεί­νει σε ισχύ στη συνέ­χεια, εκτός εάν τερ­μα­τι­στεί από κάποιο από τα μέρη με γρα­πτή ειδο­ποί­η­ση, προς το άλλο μέρος, 2 χρό­νια πριν, διά της διπλω­μα­τι­κής οδού».

Είναι αυτή η δια­τύ­πω­ση που επέ­τρε­ψε στον Μπλίν­κεν να πανη­γυ­ρί­ζει στις δηλώ­σεις του, λέγο­ντας ότι «αυτή η επι­και­ρο­ποί­η­ση θα επι­τρέ­ψει να μεί­νει η Συμ­φω­νία σε ισχύ επ’ αόρι­στον, και οι δυνά­μεις των ΗΠΑ στην Ελλά­δα να εκπαι­δευ­τούν και να επι­χει­ρούν από πρό­σθε­τες τοπο­θε­σί­ες» που περιλαμβάνουν:

  • Το στρα­τό­πε­δο «Γιαν­νού­λη» στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, το οποίο επε­λέ­γη λόγω της εγγύ­τη­τας στο λιμά­νι και στο αερο­δρό­μιο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, που τα τελευ­ταία χρό­νια δέχε­ται και διεκ­πε­ραιώ­νει συνε­χώς αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές δυνά­μεις στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία.
  • Το στρα­τό­πε­δο «Γεωρ­γού­λα» στη Νέα Ιωνία Βόλου, σε συν­δυα­σμό με την παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νών στην αερο­πο­ρι­κή βάση της Λάρι­σας και στη βάση της αερο­πο­ρί­ας στρα­τού στο Στεφανοβίκειο.
  • Το Πεδίο Βολής στο Λιτό­χω­ρο, στην Πιε­ρία, που έτσι κι αλλιώς αξιο­ποιού­σαν για ασκή­σεις οι Αμε­ρι­κα­νοί ελι­κο­πτε­ρά­δες και πεζο­ναύ­τες που ανα­πτύσ­σο­νταν περιο­δι­κά στη χώρα όλα αυτά τα χρό­νια, ήδη από την επο­χή ΣΥΡΙΖΑ.
  • Τέλος, επε­κτεί­νουν κι άλλο τις εγκα­τα­στά­σεις των Αμε­ρι­κα­νών στη ναυ­τι­κή τους βάση στη Σού­δα, επι­τρέ­πο­ντας τη στάθ­μευ­ση, διεκ­πε­ραί­ω­ση και υπο­στή­ρι­ξη ακό­μα περισ­σό­τε­ρων μονά­δων και μέσων τους.

Διπλω­μα­τι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν σχε­τι­κά ότι «η επι­λο­γή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης υπο­δη­λώ­νει μετα­ξύ άλλων την αμε­ρι­κα­νι­κή βού­λη­ση ενί­σχυ­σης της ασφά­λειας της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης, αλλά με παρά­καμ­ψη των Στε­νών, με ό,τι οφέ­λη αυτό συνε­πά­γε­ται για την περιο­χή του Εβρου και ευρύ­τε­ρα της Θρά­κης», βασι­κά την παρα­πέ­ρα στο­χο­ποί­η­σή της από αντί­πα­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα.

Ενδει­κτι­κά είναι τα όσα είπε σε συνέ­ντευ­ξή του στο «Star», ανα­φε­ρό­με­νος στην παρα­πέ­ρα ανα­βάθ­μι­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, ο Ρώσος πρέ­σβης στην Αθή­να, Αντρέι Μάσλοφ: «Το πλη­σί­α­σμα των στρα­τιω­τι­κών υπο­δο­μών του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία θα προ­κα­λέ­σει τα απα­ραί­τη­τα ρωσι­κά στρα­τιω­τι­κά αντί­με­τρα»

Επι­σή­μως το Τρο­πο­ποι­η­τι­κό Πρω­τό­κολ­λο τίθε­ται σε ισχύ την ημε­ρο­μη­νία της τελευ­ταί­ας από τις δια­κοι­νώ­σεις που θα έχουν ανταλ­λά­ξει τα δύο μέρη και με τις οποί­ες θα δηλώ­νουν ότι έχουν ολο­κλη­ρώ­σει τις ανα­γκαί­ες εσω­τε­ρι­κές τους δια­δι­κα­σί­ες, προ­κει­μέ­νου το Πρω­τό­κολ­λο να τεθεί σε ισχύ. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες η κυβέρ­νη­ση σχε­διά­ζει να φέρει τη νέα Συμ­φω­νία προς κύρω­ση στη Βου­λή ακό­μα και την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα. Αλλω­στε, η ισχύς της τρέ­χου­σας Συμ­φω­νί­ας λήγει στις 6/11.1st Cavalry Division Combat Aviation Brigade

🆘  «Εγγύηση» για «νέα Αφγανιστάν» με ελληνική εμπλοκή

Σημειω­τέ­ον, στο Τρο­πο­ποι­η­τι­κό Πρω­τό­κολ­λο τα δύο μέρη σημειώ­νουν «τη στα­θε­ρή από­φα­σή τους να περι­φρου­ρούν και να προ­στα­τεύ­ουν αμοι­βαί­ως την ασφά­λεια, την κυριαρ­χία, την ανε­ξαρ­τη­σία και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα των αντί­στοι­χων χωρών τους κατά ενερ­γειών οι οποί­ες απει­λούν την ειρή­νη, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ένο­πλης επί­θε­σης ή της απει­λής επί­θε­σης, και επι­βε­βαιώ­νο­ντας την από­φα­σή τους να αντι­τα­χθούν ενερ­γά και ανε­πι­φύ­λα­κτα σε κάθε τέτοια από­πει­ρα ή ενέρ­γεια και τη δέσμευ­σή τους να κατα­βάλ­λουν τις κατάλ­λη­λες μεί­ζο­νες προ­σπά­θειες για να απο­τρέ­ψουν τέτοια πορεία δράσης».

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­βάλ­λει τα παρα­πά­νω και όσα περιέ­χο­νται στην επι­στο­λή Μπλίν­κεν προς Μητσο­τά­κη (βλ. παρα­κά­τω) σαν ρήτρες εγγύ­η­σης τάχα για την προ­στα­σία των ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των απέ­να­ντι στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης.

«Ξεχνά­ει» βέβαια το πώς δια­χρο­νι­κά τέτοιες δια­βε­βαιώ­σεις έγι­ναν φτε­ρό στον άνε­μο, καθώς βασι­κό κρι­τή­ριο των απο­φά­σε­ών τους ήταν η δια­τή­ρη­ση της συνο­χής στην ανα­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ και η αγκί­στρω­ση της Τουρ­κί­ας στο ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο, όπως άλλω­στε έγι­νε και με τις «δια­βε­βαιώ­σεις» που συνό­δευαν την προη­γού­με­νη ανα­νέ­ω­ση της Συμ­φω­νί­ας, το 2019.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η πρό­νοια αυτή σημαί­νει ότι οι ελλη­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις θα συνε­χί­σουν να συμπα­ρα­τάσ­σο­νται στις αμε­ρι­κα­νι­κές όπο­τε και όπου επι­τάσ­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί σχε­δια­σμοί στην αντι­πα­ρά­θε­ση με τα άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα, στους οποί­ους εντάσ­σε­ται και η Συμφωνία.

Απο­κα­λυ­πτι­κή εξάλ­λου είναι και η ανα­φο­ρά Μπλίν­κεν στην απο­στο­λή Ελλή­νων στρα­τιω­τών στο Αφγα­νι­στάν, εκφρά­ζο­ντας δημο­σί­ως τη «βαθιά ευγνω­μο­σύ­νη» των ΗΠΑ για το γεγο­νός ότι «η Ελλά­δα είναι ένας πολύ ισχυ­ρός και αξιό­πι­στος σύμ­μα­χος για εμάς, ειδι­κά στο Αφγα­νι­στάν, όπου οι ελλη­νι­κές Δυνά­μεις πολέ­μη­σαν γεν­ναία», όπως είπε, προ­δια­γρά­φο­ντας έτσι πολ­λά «νέα Αφγα­νι­στάν» με ενερ­γή ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή. Δεί­χνο­ντας έτσι και πόση αξία είχαν οι δια­βε­βαιώ­σεις όλων των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων όλα αυτά τα χρό­νια, που ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι τάχα οι Ενο­πλες Δυνά­μεις δεν κιν­δυ­νεύ­ουν εκεί, αφού έχουν πάει «σε βοη­θη­τι­κούς ρόλους» κ.ο.κ.

Ολα αυτά, με το βλέμ­μα στα επό­με­να «Αφγα­νι­στάν». Αλλω­στε, τέτοιες δια­βε­βαιώ­σεις έχουν λάβει εδώ και και­ρό οι ΗΠΑ από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση. Π.χ. ήδη από τον Νοέμ­βρη 2019 ο Ελλη­νας υπουρ­γός Αμυ­νας, Ν. Πανα­γιω­τό­που­λος, έχο­ντας στο πλευ­ρό του τον διοι­κη­τή των χερ­σαί­ων δυνά­με­ων των ΗΠΑ στην Ευρώ­πη, αντι­στρά­τη­γο Κρ. Καβό­λι, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τη συμ­με­το­χή της χώρας σε πολέ­μους στο πλάι των ΗΠΑ, δια­βε­βαί­ω­νε: «Οι άνδρες μας μάτω­σαν δίπλα σε Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες στους πολέ­μους στους οποί­ους συμ­με­τεί­χα­με, και αυτό θα γίνει επί­σης και στο μέλλον»…

Αυτά με φόντο την ελλη­νι­κή πυρο­βο­λαρ­χία «Patriot», που ανα­πτύσ­σε­ται στη Σαου­δι­κή Αρα­βία στο πλαί­σιο της ανα­διά­τα­ξης των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών δυνά­με­ων στη ζώνη του Ινδο-Ειρη­νι­κού, ενώ σε συνεν­νό­η­ση με τους Γάλ­λους, σε υλο­ποί­η­ση της Στρα­τη­γι­κής Συμ­φω­νί­ας με το Παρί­σι, οι κυβερ­νώ­ντες ετοι­μά­ζο­νται να στεί­λουν μάχι­μο τμή­μα και στο Μάλι της Αφρικής.

Αλλά και στην επι­στο­λή Μπλίν­κεν ο Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ δίνει το τέτοιο «στίγ­μα», σημειώ­νο­ντας ότι η Συμ­φω­νία «θα υπο­στη­ρί­ξει την ειρή­νη και τη στα­θε­ρό­τη­τα της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου και των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων καθώς και της Ευρώ­πης στο σύνο­λό της, μέσω της συμ­βο­λής της στις δυνα­τό­τη­τες και τη συνερ­γα­σία στον πυρή­να της ΝΑΤΟι­κής Συμμαχίας».Ανταγωνισμοί & σχέδια που μυρίζουν μπαρούτι

 🆘  Επέκταση του επικίνδυνου ιστού και σε άλλα σημεία

Παρα­πέ­ρα, ο Μπλίν­κεν, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας και τη συμ­βο­λή του ΣΥΡΙΖΑ στην τέτοια βρω­μο­δου­λειά, τονί­ζει ότι ήδη «από το 2015, οι ΗΠΑ παρέ­χουν στην Ελλά­δα σημα­ντι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση βοή­θειας για την ασφά­λεια, αμοι­βαία επω­φε­λείς επεν­δύ­σεις σε υπο­δο­μές για να βοη­θή­σουν την Ελλά­δα στην επί­τευ­ξη των στό­χων εκσυγ­χρο­νι­σμού της άμυνας».

Προ­σθέ­τει ότι «οι ΗΠΑ ανα­γνω­ρί­ζουν τον ζωτι­κό ρόλο της Ναυ­τι­κής Υπο­στή­ρι­ξης (NSA) στη Σού­δα και άλλων ελλη­νι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, στις οποί­ες μπο­ρούν να εκπαι­δεύ­σουν ή να λει­τουρ­γή­σουν στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα ή νησιά, για την εξα­σφά­λι­ση των κοι­νών μας αμυ­ντι­κών στό­χων». Μιλά­ει επί­σης για «από κοι­νού στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις σε όλη την Ελλά­δα», προ­σθέ­το­ντας ότι «οι ΗΠΑ συνε­χί­ζουν επί­σης να υπο­στη­ρί­ζουν τον στό­χο της Ελλά­δας να γίνει περι­φε­ρεια­κός κόμ­βος συντή­ρη­σης, logistics και εκπαίδευσης».

Από την κυβέρ­νη­ση δίνε­ται η αισχρή ερμη­νεία ότι «με τον τρό­πο αυτό οι ΗΠΑ επι­βε­βαιώ­νουν de facto την άσκη­ση πλή­ρους κυριαρ­χί­ας της Ελλά­δας στα νησιά της και βεβαί­ως τη δυνα­τό­τη­τα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σής τους». Φτά­νουν, δηλα­δή, για να ξεπλύ­νουν την εγκα­τά­στα­ση νέων βάσε­ων «όπου και όπο­τε» θέλουν οι ΗΠΑ, να παρου­σιά­ζουν ως επι­τυ­χία ότι έτσι… ανα­γνω­ρί­ζε­ται η κυριαρ­χία της Ελλά­δας στα νησιά της!

Σημειω­τέ­ον, βέβαια, ότι ο Μπλίν­κεν απο­φεύ­γει να κάνει οποια­δή­πο­τε συγκε­κρι­μέ­νη ανα­φο­ρά στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδε­κά­νη­σα, τα οποία η Τουρ­κία θέλει απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­να, θέτο­ντάς το αυτό μάλι­στα ως βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την ελλη­νι­κή κυριαρ­χία επ’ αυτών εντός ΝΑΤΟι­κού πλαισίου.

νέα συμφωνία για τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημαίεςΈτοιμοι για παζάρι

Από το παζλ των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή, τους οποί­ους ενι­σχύ­ει η Συμ­φω­νία, δεν θα μπο­ρού­σαν φυσι­κά να λεί­πουν και οι επί της ουσί­ας παρο­τρύν­σεις να «τρέ­ξουν» επώ­δυ­νοι συμ­βι­βα­σμοί και διευ­θε­τή­σεις με την Τουρ­κία, ώστε να δια­σφα­λι­στεί η ΝΑΤΟι­κή συνοχή.

Ο Μπλίν­κεν στην επι­στο­λή του προς τον Μητσο­τά­κη είναι σαφέ­στα­τος: «Εκτι­μού­με ιδιαί­τε­ρα τη στα­θε­ρή δέσμευ­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης για διά­λο­γο με τους γεί­το­νές της και την προ­σή­λω­σή της στην επί­λυ­ση των δια­φο­ρών ειρη­νι­κά μέσω διπλω­μα­τί­ας και σύμ­φω­να με το διε­θνές δίκαιο. Είναι μακρο­χρό­νια πεποί­θη­σή μας ότι η ανά­πτυ­ξη των πόρων στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο θα πρέ­πει να προ­ά­γει τη συνερ­γα­σία και να παρέ­χει τα θεμέ­λια για διαρ­κή ενερ­γεια­κή ασφά­λεια και οικο­νο­μι­κή ευη­με­ρία σε ολό­κλη­ρη την περιο­χή σύμ­φω­να με το Διε­θνές Δίκαιο», προσθέτει.

Δεν περ­νά απα­ρα­τή­ρη­το άλλω­στε ότι στις κοι­νές τους δηλώ­σεις, μετά τον Μπλίν­κεν ο Ν. Δέν­διας θύμι­σε τις συμ­φω­νί­ες καθο­ρι­σμού θαλάσ­σιων ζωνών με Ιτα­λία και Αίγυ­πτο — συμ­φω­νί­ες που ανα­γνω­ρί­ζουν μειω­μέ­νη επή­ρεια ακό­μα και στο μεγα­λύ­τε­ρο ελλη­νι­κό νησί, την Κρή­τη — και δια­βε­βαί­ω­σε ότι στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι «έτοι­μοι και πρό­θυ­μοι να συνερ­γα­στού­με» με «όλες τις χώρες του κόσμου» στη βάση του Διε­θνούς Δικαίου.

Ήθελε …περισσότερη αμερικανική εμπλοκή ο ΣΥΡΙΖΑ

Απο­κα­λυ­πτι­κή στο μετα­ξύ για την «ομο­φω­νία» όλων των αστι­κών κομ­μά­των στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου, που μπλέ­κει τον λαό σε τερά­στιους κιν­δύ­νους, είναι η αντί­δρα­ση του ΣΥΡΙΖΑ στη Συμφωνία.

Στη γνω­στή βρώ­μι­κη γραμ­μή περί «ανταλ­λαγ­μά­των» που μπο­ρούν να περιέ­χουν οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­φω­νί­ες και τα σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ για τον λαό και ξεπλέ­νο­ντας ξετσί­πω­τα τις ΗΠΑ ως δήθεν «εγγυ­η­τή» των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, σε ανα­κοί­νω­σή του στά­θη­κε στην πρό­βλε­ψη για επ’ αόρι­στον ανα­νέ­ω­ση. «Ως αντι­στάθ­μι­σμα σε αυτές τις σοβα­ρό­τα­τες παρα­χω­ρή­σεις έχου­με μόνο γενι­κό­λο­γες ανα­φο­ρές στον σεβα­σμό της κυριαρ­χί­ας μας», σημεί­ω­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι «δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται όμως καμία συγκε­κρι­μέ­νη αμε­ρι­κα­νι­κή παρου­σία, εμπλο­κή ή δέσμευ­ση για τη στή­ρι­ξη αυτής της κυριαρ­χί­ας απέ­να­ντι στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, ιδί­ως στο Αιγαίο και στην Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο»!

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τον σημε­ρι­νό Ριζο­σπά­στη του Σ|Κ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο