Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λάρισα: Οι αγρότες έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση — Σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή στη Νίκαια

Σαφές μήνυ­μα κλι­μά­κω­σης του αγώ­να για την επι­βί­ω­ση τους έστει­λαν οι αγρό­τες της Θεσ­σα­λί­ας με το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στην κεντρι­κή πλα­τεία της Λάρισας.

Με την ολο­κλή­ρω­ση του μεγά­λου συλ­λα­λη­τη­ρί­ου ο Γιάν­νης Τσιού­τρας, εκ μέρους μπλό­κου Νίκαιας, επε­σή­μα­νε ότι ο αγώ­νας θα συνε­χι­στεί και θα κλιμακωθεί.

Σε αυτό το πλαί­σιο, θα γίνει πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη των μπλό­κων την Κυρια­κή 13 Φλε­βά­ρη, στις 13.00, στη Νίκαια. Ο Γιάν­νης Τσιού­τρας, ευχα­ρί­στη­σε τους εργα­ζό­με­νους και τους φορείς που παρα­βρέ­θη­καν στο συλ­λα­λη­τή­ριο, υπό τον δυνα­τό και παρα­τε­τα­μέ­νο ήχο από τα κορ­να­ρί­σμα­τα και τους αναμ­μέ­νους φάρους των δεκά­δων τρα­κτέρ που απο­χω­ρού­σαν από την κεντρι­κή πλα­τεία επι­στρέ­φο­ντας με κομ­βόι, όπως ακρι­βώς ξεκί­νη­σαν νωρί­τε­ρα από το Μπλό­κο Νίκαιας, προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τά­σχουν στο συλλαλητήριο.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο, συμ­με­τεί­χαν, εκα­το­ντά­δες βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι,  από τα μπλό­κα της  Θεσ­σα­λί­ας, αλλά  και εργα­ζό­με­νοι,  αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι της πόλης, νέοι των σπου­δών και γυναί­κες των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στα καλέ­σμα­τα του μπλό­κου της Νίκαιας, δεκά­δων εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και μαζι­κών φορέ­ων της περιο­χής, ενώ το σύν­θη­μα «Εργα­τιά — αγρο­τιά, μια φωνή και μια γρο­θιά» ακου­γό­ταν δυνα­τά. Παρα­βρέ­θη­κε ο Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, βου­λευ­τής Λάρι­σας του ΚΚΕ.

Με συν­θή­μα­τα όπως, «Στα μπλό­κα της αγρο­τιάς να σπά­σει της κυβέρ­νη­σης ο τσα­μπου­κάς», «Τώρα με τα πόδια, μετά με τα τρα­κτέρ, αν δεν δικαιω­θού­με θα γίνει Κιλε­λέρ», απαί­τη­σαν  από την κυβέρ­νη­ση, την ικα­νο­ποί­η­ση των δίκαιων αιτη­μά­των επι­βί­ω­σης, καταγ­γέλ­λο­ντας την ταυ­τό­χρο­να για το γεγο­νός ότι αρνεί­ται να λύσει τα προ­βλή­μα­τά τους, κατα­φεύ­γο­ντας σε συκο­φα­ντί­ες και αυταρχισμό.

Διεκ­δι­κούν:

- Μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής. Αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο, όπως στους εφο­πλι­στές. Μεί­ω­ση της τιμής του αγρο­τι­κού ρεύ­μα­τος, κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής. Επι­δό­τη­ση των ζωο­τρο­φών και του κόστους στα μέσα και εφό­δια. Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ σε μέσα — εφό­δια και σε βασι­κά είδη για την ικα­νο­ποί­η­ση ανα­γκών της λαϊ­κής οικογένειας.

- Προ­στα­σία από τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, με υλο­ποί­η­ση όλων των απα­ραί­τη­των έργων υπο­δο­μής, καθώς και αλλα­γή του κανο­νι­σμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφα­λί­ζει και να απο­ζη­μιώ­νει την παρα­γω­γή και το κεφά­λαιο στο 100%.

- Κατώ­τε­ρες εγγυ­η­μέ­νες τιμές που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στο κόστος παρα­γω­γής και θα δια­σφα­λί­ζουν εισό­δη­μα επι­βί­ω­σης και προ­σι­τές τιμές των προ­ϊ­ό­ντων στη λαϊ­κή κατανάλωση.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο