Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Γονατίζουν» τα Λαϊκά Νοικοκυριά από τις αυξήσεις στο ρεύμα και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά

Πληρώνουν «χρυσάφι» την ηλεκτρική ενέργεια, για να γλεντάνε τα κέρδη τους μια χούφτα μονοπώλια

Δια­λύ­ουν τους οικο­γε­νεια­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς οι αυξή­σεις στα τιμο­λό­για ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που δεν έχουν στα­μα­τη­μό όλους αυτούς τους μήνες, παρά τις καθη­συ­χα­στι­κές δηλώ­σεις της κυβέρ­νη­σης ότι πρό­κει­ται περί «πρό­σκαι­ρου φαινομένου».

Οι χοντρε­μπο­ρι­κές τιμές ανε­βαί­νουν διαρ­κώς και από τα 115 περί­που ευρώ του περα­σμέ­νου Αυγού­στου, φτά­σα­με τα 147 ευρώ/MWh τον Σεπτέμ­βρη, για να αυξη­θούν περαι­τέ­ρω στα 198 ευρώ/Mwh τον Οκτώ­βρη, στα 228 ευρώ/Mwh τον Νοέμ­βρη, πάνω από 260 ευρώ στις πρώ­τες συνε­δριά­σεις του Δεκέμ­βρη και πλέ­ον κανείς δεν μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί για το ποια θα είναι η εξέ­λι­ξη τις επό­με­νες βδομάδες.

Η κατά­στα­ση, όπως δια­μορ­φώ­νε­ται, έχει ήδη κάνει τις ανα­κοι­νώ­σεις της κυβέρ­νη­σης περί δήθεν «στή­ρι­ξης» των νοι­κο­κυ­ριών ενό­ψει των μεγά­λων αυξή­σε­ων στο ρεύ­μα να φαντά­ζουν αστεί­ες και προ­κλη­τι­κές. Τη στιγ­μή που το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας μοι­ρά­ζει πεντα­ρο­δε­κά­ρες στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, οι «επεν­δυ­τές» στο Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας έχουν στή­σει «πάρ­τι» κερδών.

Οι «ρήτρες ανα­προ­σαρ­μο­γής αυξή­σε­ων» που επι­βλή­θη­καν το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι, υπο­τί­θε­ται για να επι­με­ρί­σουν το κόστος προ­μή­θειας καυ­σί­μων των παρα­γω­γών στην κατα­νά­λω­ση, στους πρό­σφα­τους εξο­φλη­τι­κούς λογα­ρια­σμούς κινή­θη­καν περί τα 50 ευρώ για μέσες κατα­να­λώ­σεις 1.200 Kwh, αλλά τώρα ανα­μέ­νο­νται πολύ υψη­λό­τε­ρες, με δεδο­μέ­νες τις τιμές χον­δρε­μπο­ρι­κής.

Η κατά­στα­ση έχει «ξεφύ­γει» εντε­λώς στα επαγ­γελ­μα­τι­κά τιμο­λό­για και ιδί­ως σε κατα­στή­μα­τα και μικρο­ε­πι­χει­ρή­σεις που ο ηλε­κτρι­σμός απο­τε­λεί βασι­κή δαπά­νη λει­τουρ­γί­ας, με τις «ρήτρες» για κατα­να­λώ­σεις 7–8.000 Kwh να έρχο­νταν μέχρι τώρα περί τα 400 ευρώ, ενώ οι επι­δο­τή­σεις δεν κάλυ­πταν ούτε το μισό κόστος.

Πλέ­ον και αυτά τα τιμο­λό­για ετοι­μά­ζο­νται για «εκτό­ξευ­ση» και όπως εύκο­λα γίνε­ται κατα­νοη­τό οι αυξή­σεις θα περά­σουν στις τελι­κές τιμές προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών, όπως ήδη άλλω­στε κατα­γρά­φουν και τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ετσι, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα θα πλη­ρώ­σουν δύο φορές τις αυξή­σεις στην Ενέρ­γεια, μία άμε­σα στα οικια­κά τους τιμο­λό­για και μία ακό­μη έμμε­σα, από τις αυξή­σεις που κατα­γρά­φο­νται σε όλα τα βασι­κά είδη.

Στο 4,3% ο πληθωρισμός τον Νοέμβρη

Αύξηση τιμών -λαϊκά νοικοκυριά

Με ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη δυσκο­λία βγαί­νει πλέ­ον ο μήνας για την πλειο­ψη­φία των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, εξαι­τί­ας των ανα­τι­μή­σε­ων σε βασι­κά είδη κατα­νά­λω­σης. Ορι­σμέ­νες ενδει­κτι­κές αυξή­σεις που κατέ­γρα­ψε το ρεπορ­τάζ του «Ριζο­σπά­στη» το τελευ­ταίο διά­στη­μα είναι οι εξής: Το φρέ­σκο γάλα έχει «τσι­μπή­σει» μέχρι και 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, το ψωμί σχε­δόν 20 λεπτά η φρα­τζό­λα, το ψωμί του τοστ 13 λεπτά η οικο­γε­νεια­κή συσκευα­σία, τα αυγά σχε­δόν μισό ευρώ η δεκάδα.

Ανά­λο­γες αυξή­σεις κατα­γρά­φο­νται στον καφέ, στα φρού­τα, στα λαχα­νι­κά, στο κρέ­ας και στα άλλα είδη που απο­τε­λούν τη βάση της δια­τρο­φής μιας λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, χώρια τα χαρ­τι­κά, τα καθα­ρι­στι­κά για τα ρού­χα και για το σπί­τι κ.ά.

ΔΕΗ Καμιά Διακοπή

Ολα αυτά στο φόντο του πλη­θω­ρι­σμού που καλ­πά­ζει στην ΕΕ και στη χώρα μας, ο οποί­ος, σύμ­φω­να με τη Γιού­ρο­στατ, κυμάν­θη­κε τον Νοέμ­βρη στο 4,3% από 2,8% τον Οκτώ­βρη και 1,9% τον Σεπτέμ­βρη. Συνο­λι­κά στην Ευρω­ζώ­νη έφτα­σε σε 4,9%, από 4,1% (Οκτώ­βρης) και 3,4% (Σεπτέμ­βρης), ενώ οι ανα­τι­μή­σεις στην Ενέρ­γεια σε ετή­σια βάση απο­γειώ­θη­καν στο 27,4%.

Μετα­ξύ άλλων ο πλη­θω­ρι­σμός στη Γερ­μα­νία σκαρ­φά­λω­σε στο 6%, στη Γαλ­λία στο 3,4%, στην Ιτα­λία στο 4% κ.ο.κ., ενώ οι μεγα­λύ­τε­ρες ανα­τι­μή­σεις κατα­γρά­φο­νται σε Λιθουα­νία (9,3%), Εσθο­νία (8,4%), Λετο­νία (7,4%) και Βέλ­γιο (7,1%).

Ολα αυτά θα βρε­θούν στο επί­κε­ντρο της συνε­δρί­α­σης του Γιού­ρο­γκρουπ τη Δευ­τέ­ρα 6/12 στις Βρυ­ξέλ­λες, ενώ ήδη εξε­τά­ζε­ται το ενδε­χό­με­νο μιας από­το­μης επι­βρά­δυν­σης της οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και μάλι­στα σε συν­θή­κες έξαρ­σης των πλη­θω­ρι­στι­κών πιέ­σε­ων. Αυτό με τη σει­ρά του τρο­φο­δο­τεί την ενδο­α­στι­κή δια­πά­λη και τους αντα­γω­νι­σμούς γύρω από τη δια­μόρ­φω­ση του κατάλ­λη­λου μείγ­μα­τος νομι­σμα­τι­κής πολι­τι­κής.

Το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα, που έχει ειδι­κή βαρύ­τη­τα και για τους ελλη­νι­κούς επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, θα συζη­τη­θεί στη συνε­δρί­α­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας, στις 16 Δεκέμβρη.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο