Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜέΡΑ25: «Αντισυστημικός» νεκροθάφτης της υγείας του λαού

Ενα παρά­δειγ­μα του τι σημαί­νει για τον λαό η «ρεα­λι­στι­κή ανυ­πα­κοή» του ΜέΡΑ25, είναι και οι θέσεις του για την Υγεία. Στα­χυο­λο­γώ­ντας από την επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του στο δια­δί­κτυο, δια­βά­ζει κανείς διά­φο­ρες προ­τά­σεις …ρήξης. Τόσο …ρηξι­κέ­λευ­θες, που είναι απο­ρί­ας άξιο πώς γίνε­ται να τις υιο­θε­τούν ή να έχουν πανο­μοιό­τυ­πες η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να: Οι θέσεις του προ­βλέ­πουν «Σχέ­ση Συνερ­γα­σί­ας Δημό­σιου και Ιδιω­τι­κού Τομέα». Για το ΜέΡΑ25, λοι­πόν, ο ιερός και όσιος τομέ­ας των ιδιω­τι­κών ομί­λων στην Υγεία, που όλος ο λαός είδε τον παρα­σι­τι­κό του ρόλο μέσα στην παν­δη­μία, υπάρ­χει και συνε­χί­ζει ανέγ­γι­χτος την κερ­δο­φο­ρία του. Η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στην Υγεία καλά κρα­τεί. Τόσο …«αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κά».

Επί­σης προ­βλέ­πει: «Να παρέ­χουν ιδιώ­τες για­τροί συγκε­κρι­μέ­νες ώρες απο­γευ­μα­τι­νής εργα­σί­ας προς το Δημό­σιο». Θεω­ρούν δεδο­μέ­νη δηλα­δή την υπο­στε­λέ­χω­ση των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και προ­ω­θούν από άλλη σκο­πιά την εφαρ­μο­γή του νομο­σχε­δί­ου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, που ψήφι­σε πρό­σφα­τα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και θεσμο­θε­τεί την κατάρ­γη­ση της πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης των για­τρών του ΕΣΥ και την είσο­δο ιδιωτών.

Σε άλλο σημείο: «Εάν υπάρ­χει έλλει­ψη ειδι­κών, το σύστη­μα προ­σω­ρι­νά μπο­ρεί να προ­σλά­βει ανει­δί­κευ­τους για­τρούς με εμπει­ρία 5 ετών στο επάγ­γελ­μα ή ενός έτους σε νοσο­κο­μείο». Δηλα­δή, λευ­κές ποδιές να είναι και είμα­στε ευχα­ρι­στη­μέ­νοι… Τι δια­φο­ρά έχει αυτή η θέση με την πρε­μού­ρα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για τη θεσμο­θέ­τη­ση του «foundation year», δηλα­δή της μονο­ε­τούς υπο­χρε­ω­τι­κής εκπαί­δευ­σης των από­φοι­των Ιατρι­κής σε κάποιο νοσο­κο­μείο για να μπο­ρούν άμε­σα να αξιο­ποι­η­θούν για να μπα­λώ­σουν τρύπες;

«Καθο­λι­κή εφαρ­μο­γή θερα­πευ­τι­κών πρω­το­κόλ­λων», είναι άλλη μια πρό­τα­ση «ρήξης». Προ­τεί­νει δηλα­δή τη γενί­κευ­ση των γνω­στών εργα­λεί­ων (DRGs), που καθιε­ρώ­θη­καν επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, επι­βο­λής και ελέγ­χου των βάρ­βα­ρων περι­κο­πών με πλα­φόν στις δια­γνω­στι­κές πρά­ξεις και τις θερα­πεί­ες για την απο­κα­τά­στα­ση των ασθε­νών, ώστε να μην υπερ­βαί­νουν τον δρα­στι­κά μειω­μέ­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Η γενί­κευ­ση της εφαρ­μο­γής τους είχε απο­τέ­λε­σμα στη Γερ­μα­νία το κλεί­σι­μο χιλιά­δων κρε­βα­τιών επει­δή δεν ήταν «αντα­γω­νι­στι­κά», στη Γαλ­λία το κλεί­σι­μο μαιευ­τι­κών κλι­νι­κών που πραγ­μα­το­ποιού­σαν λιγό­τε­ρους από 300 τοκε­τούς ετη­σί­ως και χει­ρουρ­γι­κών που πραγ­μα­το­ποιού­σαν λιγό­τε­ρο από 1.500 πρά­ξεις ετη­σί­ως, ενώ και στην Αγγλία τα κρε­βά­τια μειώ­θη­καν κατά 4.000.

Το ΜέΡΑ25 μιλά­ει ακό­μα για την «Ολο­κλή­ρω­ση της ψυχια­τρι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης με έμφα­ση στο κλεί­σι­μο των ενα­πο­μει­νά­ντων ψυχια­τρι­κών νοσο­κο­μεί­ων». Πλή­ρως εναρ­μο­νι­σμέ­νοι και σε αυτόν τον Τομέα με τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, που πιστά υλο­ποί­η­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις έως σήμε­ρα με το πρό­σχη­μα της «απο­α­συ­λο­ποί­η­σης».

Ετη φωτός μακριά από την πραγ­μα­τι­κή ανά­γκη και δυνα­τό­τη­τα για έντα­ξη χιλιά­δων χρό­νιων ασθε­νών στην κοι­νω­νία και σε μια πιο ανθρώ­πι­νη καθη­με­ρι­νό­τη­τα, εξερ­χό­με­νοι από τις ασυ­λι­κές δομές που ζού­σαν για χρό­νια απο­μο­νω­μέ­νοι. Η ανά­γκη αυτή μετα­τρέ­πε­ται σε μοχλό περι­κο­πής δημό­σιων κλι­νών, περι­κο­πής προ­σω­πι­κού, υπο­βάθ­μι­σης στην ουσία της ζωής των περισ­σό­τε­ρων από αυτούς τους ασθε­νείς και φυσι­κά κατα­κό­ρυ­φης αύξη­σης της «πελα­τεί­ας» των ιδιω­τών. Αυτό το σχέ­διο έως τώρα έχει απο­τε­λέ­σει εκκο­λα­πτή­ριο εκα­το­ντά­δων ΜΚΟ και Αστι­κών Μη Κερ­δο­σκο­πι­κών Εται­ρειών (ΑΜΚΕ) που έλα­βαν γεν­ναί­ες επι­χο­ρη­γή­σεις από την ΕΕ και τις ελλη­νι­κές κυβερνήσεις.

«Ενί­σχυ­ση και απορ­ρό­φη­ση νοσο­κο­μεί­ων» είναι άλλη μια θέση, «εναλ­λα­κτι­κή» δια­τύ­πω­ση όσων ακρι­βώς δια­φη­μί­ζει και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τις εξαγ­γε­λί­ες για το «νέο ΕΣΥ». Οτι δηλα­δή θα πρέ­πει «να βλέ­που­με ποιο νοσο­κο­μείο θα έχει τις κεντρι­κές, βασι­κές υπη­ρε­σί­ες το οποίο πρέ­πει και να ενι­σχυ­θεί και για τα περι­φε­ρεια­κά νοσο­κο­μεία, να κρα­τη­θούν αυτά τα οποία είναι απα­ραί­τη­τα (…)». Αυτά τα λόγια του υπουρ­γού Υγεί­ας, Θ. Πλεύ­ρη, θα μπο­ρού­σε — όπως φαί­νε­ται — να τα έχει πει και ο κ. Βαρουφάκης.

Το ΜέΡΑ25 επί­σης «θα νομο­θε­τή­σει ειδι­κό φόρο σε ζαχα­ρώ­δη, επε­ξερ­γα­σμέ­να προ­ϊ­ό­ντα κρέ­α­τος και γαλα­κτο­κο­μι­κά — πόροι που θα κατευ­θυν­θούν στο ΕΣΥ». Η περι­βό­η­τη ατο­μι­κή ευθύ­νη ξανα­χτυ­πά. Θα τα παίρ­νει δηλα­δή πάλι από τις τσέ­πες των ίδιων των εργα­ζο­μέ­νων από άδι­κους αντι­λαϊ­κούς φόρους, για να «χρη­μα­το­δο­τή­σει» το ΕΣΥ, βγά­ζο­ντας λάδι την ευθύ­νη του κρά­τους. Η σκέ­ψη αυτή βέβαια δεν απο­τε­λεί πρω­το­τυ­πία του ΜέΡΑ25, αφού ήδη έχει εφαρ­μο­στεί στη Δανία από το 2010 ο γνω­στός και ως «φόρος λίπους», με απο­τέ­λε­σμα την εκτό­ξευ­ση των κρα­τι­κών εσό­δων από αυτήν τη φορο­λη­στεία στα 2,5 δισ. κορόνες.

Τα παρα­πά­νω επι­βε­βαιώ­νουν ότι οι μεγά­λοι αγώ­νες των υγειο­νο­μι­κών και του λαού όλα αυτά τα χρό­νια για την προ­στα­σία της ζωής και της υγεί­ας του λαού, ενά­ντια στο «νέο ΕΣΥ» της ΝΔ και την πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης που εφάρ­μο­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, συνε­χί­ζο­νται και δεν συνα­ντιού­νται που­θε­νά με όσα πλα­σά­ρει ο «ΣΥΡΙΖΑ Νο2». Είναι σε αντί­θε­τη κατεύθυνση.

Υπάρ­χει όμως επι­λο­γή για όποιον προ­βλη­μα­τί­ζε­ται και όποιον αγω­νιά για την υγεία του λαού, για όποιον θέλει να πολε­μή­σει ενά­ντια στο έγκλη­μα της ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κής λει­τουρ­γί­ας του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, για όποιον θεω­ρεί ότι η Υγεία δεν είναι εμπό­ρευ­μα: Ισχυ­ρό ΚΚΕ!

Τ. Υ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο