Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανατιμήσεις στα τρόφιμα: Μήνα με τον μήνα ροκανίζουν κι άλλο το λαϊκό εισόδημα

Από 1η Οκτωβρίου επανέρχεται και η ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ρεύματος

Μήνα με τον μήνα ο εφιάλ­της της ακρί­βειας γίνε­ται όλο και μεγα­λύ­τε­ρος για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά έχουν φτά­σει πλέ­ον στο σημείο να δαπα­νούν για φαγη­τό και στέ­γα­ση το 60% του εισο­δή­μα­τός τους, την ίδια στιγ­μή που οι μισθοί παρα­μέ­νουν καθη­λω­μέ­νοι στα επί­πε­δα που ήταν πριν από 10 και 15 χρό­νια. Και, βέβαια, δεν υπάρ­χει καμία προ­ο­πτι­κή αύξη­σής του, μιας και τα αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, το κοι­νό πρό­γραμ­μα δηλα­δή της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το Μεσο­πρό­θε­σμο της κυβέρ­νη­σης, το οποίο έχει κατα­τε­θεί στην Κομι­σιόν, ξεκα­θα­ρί­ζουν ότι αυτή η κατά­στα­ση δεν θα αλλάξει.

Συνο­λι­κά η αύξη­ση των τιμών των τρο­φί­μων κατά 25% στη διε­τία Μάιος 2021 — Μάιος 2023 κοστί­ζει περισ­σό­τε­ρα από 300 εκατ. ευρώ τον μήνα στα ελλη­νι­κά νοικοκυριά!

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σε έναν χρό­νο (Μάιος 2022 — Μάιος 2023) οι μεγα­λύ­τε­ρες αυξή­σεις τιμών στα ράφια των σού­περ μάρ­κετ ήταν σε γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά (18%), λάδια και λίπη (15,8%), κρέ­α­τα (11,9%), ψωμί (11,1%), καφέ (13,2%), ζάχα­ρη, σοκο­λά­τες και γλυ­κά (10,3%), μεταλ­λι­κό νερό, ανα­ψυ­κτι­κά και χυμούς (12,9%) και 14,2% στα λοι­πά τρόφιμα.

Οι ανα­τι­μή­σεις πλέ­ον γίνο­νται κατά ριπάς — είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι για την περί­ο­δο Απρί­λιος — Μάιος 2023 σημειώ­θη­κε αύξη­ση: Αλεύ­ρι 8%, νωπά φρού­τα 7,6%, ρύζι 5,4%, παγω­τά 5,4%, ανα­ψυ­κτι­κά 5,3%, ελαιό­λα­δο 4,4%, πατά­τες 4,3%, αυγά 4%. Επι­πλέ­ον, σημειώ­νο­νται αυξή­σεις και στις τιμές στα καλο­και­ρι­νά φρού­τα. Συγκε­κρι­μέ­να, οι τιμές φρού­των σε λαϊ­κή αγο­ρά, μανά­βι­κο και σού­περ μάρ­κετ κυμαί­νο­νται ως εξής:

Κερά­σια: 5 — 6,90 ευρώ/κιλό και 6 — 7,50 ευρώ/κιλό. Νεκτα­ρί­νια: 2,5 ευρώ/κιλό και 4 — 4,50 ευρώ/κιλό. Ροδά­κι­να: 2 — 2,5 ευρώ/κιλό και 3 — 3,50 ευρώ/κιλό. Βερί­κο­κα: 2 — 2,5 ευρώ/κιλό και 2 — 4 ευρώ/κιλό. Καρ­πού­ζι: 0,90 — 1,10 ευρώ/κιλό και 1,40 — 1,55 ευρώ/κιλό. Πεπό­νι: 1,50 — 1,60 ευρώ/κιλό και 1,99 — 2,98 ευρώ/κιλό. Φρά­ου­λες: 2 — 2,30 ευρώ/κιλό και 4,50 ευρώ/κιλό.

Στο μετα­ξύ, τα στοι­χεία δεί­χνουν ότι κλεί­νει η «ψαλί­δα» στο κόστος ανά­με­σα στα προ­ϊ­ό­ντα ιδιω­τι­κής ετι­κέ­τας και στα επώ­νυ­μα προ­ϊ­ό­ντα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, το πρώ­το τετρά­μη­νο του 2023 η μεσο­σταθ­μι­κή αύξη­ση της τιμής των συγκε­κρι­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων άγγι­ξε το 16,4%, ποσο­στό υπερ­δι­πλά­σιο από αυτό των επώ­νυ­μων προ­ϊ­ό­ντων, που κινή­θη­κε στο 6%. Ενα καλά­θι με 60 προ­ϊ­ό­ντα ιδιω­τι­κής ετι­κέ­τας που τον Δεκέμ­βριο του 2022 κόστι­ζε 150 ευρώ, στα τέλη Απρι­λί­ου κόστι­ζε 174,6 ευρώ.

Ποιοι πλήττονται περισσότερο

Τα νοι­κο­κυ­ριά που έχουν πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο είναι εκεί­να με χαμη­λά και μεσαία εισο­δή­μα­τα, καθώς πλέ­ον ανα­γκά­ζο­νται να δια­θέ­σουν ακό­μα και πάνω από το ένα τέταρ­το του μηνιαί­ου εισο­δή­μα­τός τους για να καλύ­ψουν τις δια­τρο­φι­κές ανά­γκες χωρίς να προ­χω­ρή­σουν σε περι­κο­πές αγορών.

Τα ποσο­στά του εισο­δή­μα­τος που δια­θέ­τει το κάθε νοι­κο­κυ­ριό προ­κει­μέ­νου να καλύ­ψει τις δια­τρο­φι­κές ανά­γκες απο­τυ­πώ­νο­νται στις ετή­σιες έρευ­νες οικο­γε­νεια­κών προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής, οι οποί­ες με τη σει­ρά τους λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη για να δια­μορ­φώ­νε­ται το «καλά­θι» του πλη­θω­ρι­σμού. Η τελευ­ταία έρευ­να στη­ρί­χτη­κε σε στοι­χεία που αφο­ρού­σαν την περί­ο­δο πριν από τα μέσα του 2021, όταν και ξεκί­νη­σε το κύμα ακρί­βειας στην αγορά.

Ετσι, είναι βάσι­μο να συμπε­ρά­νει κανείς ότι η δαπά­νη που κατα­γρά­φε­ται στην έρευ­να του οικο­γε­νεια­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού έχει αυξη­θεί κατά του­λά­χι­στον 25%.

Η μέση δαπά­νη για τα τρό­φι­μα των περί­που 4,1 εκα­τομ­μυ­ρί­ων νοι­κο­κυ­ριών, σύμ­φω­να με την τελευ­ταία έρευ­να οικο­γε­νεια­κών προ­ϋ­πο­λο­γι­σμών (νεό­τε­ρα στοι­χεία θα ανα­κοι­νω­θούν τον Σεπτέμ­βριο), ήταν 308 ευρώ τον μήνα. Αρα, για την αγο­ρά των ίδιων προ­ϊ­ό­ντων σήμε­ρα — και με δεδο­μέ­νη την ανα­τί­μη­ση κατά 25% — απαι­τού­νται περί­που 385 ευρώ, ενώ όσο συνε­χί­ζο­νται οι αυξή­σεις τόσο ανε­βαί­νει και ο συνο­λι­κός λογα­ρια­σμός. Κατά συνέ­πεια, ενώ για την αγο­ρά των ίδιων προ­ϊ­ό­ντων με τα οποία γέμι­ζαν κάθε μήνα τα καλά­θια των νοι­κο­κυ­ριών το 2021 απαι­τού­νταν 1,25 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση, πλέ­ον ο λογα­ρια­σμός έχει ανέ­βει στα 1,56 δισ. ευρώ.

Επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα

Στα βάσα­να των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών θα προ­στε­θεί ένα ακό­μα, αφού από 1η Οκτω­βρί­ου επα­νέρ­χε­ται η περι­βό­η­τη ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής στα κυμαι­νό­με­να τιμο­λό­για ηλε­κτρι­κού ρεύματος.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η ρήτρα δεν είχε φύγει ποτέ, καθώς είχε ενσω­μα­τω­θεί στις χρε­ώ­σεις του ρεύ­μα­τος, με απο­τέ­λε­σμα οι όμι­λοι της Ενέρ­γειας να συνε­χί­ζουν να βγά­ζουν τερά­στια κέρ­δη από την πλη­ρω­μή των λογα­ρια­σμών από τους κατα­να­λω­τές, αλλά και από τις επι­δο­τή­σεις της κυβέρ­νη­σης με χρή­μα­τα από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και το Ταμείο Ενερ­γεια­κής Μετά­βα­σης, που προ­έρ­χο­νται και πάλι από τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Θυμί­ζου­με ότι οι τιμές στην Ενέρ­γεια εκτο­ξεύ­τη­καν στο έδα­φος της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» της αγο­ράς Ενέρ­γειας, με τη στρα­τη­γι­κή της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» και τη λει­τουρ­γία του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέρ­γειας, κατά­στα­ση που επι­δει­νώ­θη­κε με τον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Απο­βλή­των, Ενέρ­γειας και Υδά­των (μέχρι πρό­σφα­τα ΡΑΕ) προ­ε­τοι­μά­ζει την …επι­στρο­φή στη ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής, με ένα νέο πλαί­σιο ρυθ­μι­στι­κών κανό­νων για τις σχέ­σεις των κατα­να­λω­τών με τους προ­μη­θευ­τές. Στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι ότι θα θωρα­κι­στεί το ληστρι­κό πλαί­σιο σε βάρος των νοι­κο­κυ­ριών και θα περά­σει σαν «ρύθ­μι­ση της αγο­ράς για να μην υπάρ­χουν δυσά­ρε­στες εκπλή­ξεις στους λογα­ρια­σμούς». Η δια­δι­κα­σία δια­βού­λευ­σης — εξπρές για τους νέους κανό­νες ρύθ­μι­σης λήγει την επό­με­νη Δευ­τέ­ρα, με τη ΡΑΑΕΥ να ξεκα­θα­ρί­ζει ότι δεν υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα για παράταση.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο