Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα Ιράν προς ΗΠΑ μετά την πρωτοφανή επίθεση του Ισραήλ.

Το Ιράν ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι έστει­λε «ένα σημα­ντι­κό μήνυ­μα» στις ΗΠΑ μετά τον χθε­σι­νό βομ­βαρ­δι­σμό του προ­ξε­νεί­ου του στη Δαμα­σκό από τα οποία σκο­τώ­θη­καν επτά μέλη των Φρου­ρών της Επανάστασης.

Το μήνυ­μα αυτό, το περιε­χό­με­νο του οποί­ου δεν έχει γίνει γνω­στό, μετα­φέρ­θη­κε «σε αξιω­μα­τού­χο της πρε­σβεί­ας της Ελβε­τί­ας», η οποία εκπρο­σω­πεί τα αμε­ρι­κα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στο Ιράν, αφού αυτός εκλή­θη στο ιρα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, επε­σή­μα­νε σήμε­ρα ο επι­κε­φα­λής της ιρα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Χοσε­ΐν Αμίρ- Αμπ­ντο­λα­χιάν.

«Στη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης εξη­γή­σα­με την τρο­μο­κρα­τι­κή διά­στα­ση της επί­θε­σης και το έγκλη­μα του ισραη­λι­νού καθε­στώ­τος, ενώ υπο­γραμ­μί­σα­με την ευθύ­νη που φέρει η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση», πρό­σθε­σε ο ίδιος στο Χ.

«Ένα σημα­ντι­κό μήνυ­μα εστά­λη στην αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ως υπο­στη­ρι­κτή του σιω­νι­στι­κού καθε­στώ­τος. Η Αμε­ρι­κή πρέ­πει να θεω­ρη­θεί υπεύ­θυ­νη», τόνι­σε.

Η Τεχε­ρά­νη έχει ήδη δεσμευ­θεί να απα­ντή­σει σε αυτή την πρω­το­φα­νή επί­θε­ση ενα­ντί­ον ιρα­νι­κού διπλω­μα­τι­κού κτι­ρί­ου στη Συρία.

Το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφά­λειας του Ιράν συνε­δρί­α­σε χθες το βρά­δυ «παρου­σία του προ­έ­δρου» Εμπρα­χίμ Ραϊ­σί και έλα­βε «τις απα­ραί­τη­τες απο­φά­σεις», επε­σή­μα­νε σε ανα­κοί­νω­σή του χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σε μήνυ­μά της η ιρα­νι­κή αντι­προ­σω­πεία στον ΟΗΕ ζήτη­σε έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας προ­κει­μέ­νου «να κατα­δι­κά­σει αυτή την αδι­καιο­λό­γη­τη εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια και αυτή την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση που διέ­πρα­ξε το ισραη­λι­νό καθε­στώς με όσο το δυνα­τόν πιο έντο­νο τρόπο».

Παράλ­λη­λα η ιρα­νι­κή απο­στο­λή ανα­φέρ­θη­κε «στις σημα­ντι­κές διε­θνείς επι­πτώ­σεις μιας τόσο επι­λή­ψι­μης ενέρ­γειας, ικα­νής να οξύ­νει την έντα­ση στην περιο­χή, η οποία ενδε­χο­μέ­νως να προ­κα­λέ­σει επι­πλέ­ον συγκρού­σεις στις οποί­ες θα εμπλα­κούν και άλλα κράτη».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο