Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαζική και μαχητική απαίτηση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 🎥+ ΦΩΤΟ)

Δυνα­μι­κό μήνυ­μα συνέ­χειας και κλι­μά­κω­σης του αγώ­να τους ενά­ντια στο απα­ρά­δε­κτο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, έστει­λαν, υπό βρο­χή, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας με την νέα τους κινη­το­ποί­η­ση σήμε­ρα στην Αθήνα.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο συμ­με­τεί­χαν και οι μαθη­τές της Αθή­νας με κάλε­σμα της Συντο­νι­στι­κής τους Επι­τρο­πής καθώς και οι εκπαι­δευ­τι­κοί Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, στο πλαί­σιο στά­σε­ων εργα­σί­ας που είχαν κηρύ­ξει. Το «παρών» έδω­σαν και οι εργα­ζό­με­νες και οι εργα­ζό­με­νοι των Πανε­πι­στη­μί­ων, αλλά και η πανε­πι­στη­μια­κή κοι­νό­τη­τα που τάσ­σε­ται με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία κατά του νομο­σχε­δί­ου. Στο συλ­λα­λη­τή­ριο,  παρα­βρέ­θη­κε και συμ­με­τεί­χε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Αφρο­δί­τη Κτε­νά.

Το κέντρο της Αθή­νας δονή­θη­κε για μια ακό­μη φορά από συν­θή­μα­τα όπως «Ακού­στε καλά τι λένε οι φοι­τη­τές, εμείς αγω­νι­ζό­μα­στε για δωρε­άν σπου­δές», «Πτυ­χία με αξία, δωρε­άν σπου­δές, δεν είναι πελά­τες οι φοι­τη­τές» και «Η νέα γενιά έχει ιδα­νι­κά, ούτε που­λιέ­ται, ούτε προ­σκυ­νά».

Από την πλευ­ρά τους οι μαθη­τές με το πανό τους έστει­λαν και αυτοί το μήνυ­μά τους στην κυβέρ­νη­ση: «Έχε­τε απέ­να­ντι όλους τους μαθη­τές, θέλου­με δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές».

Ξεχω­ρι­στές στιγ­μές εκτυ­λί­χθη­καν όταν η μεγά­λη πορεία φοι­τη­τών, μαθη­τών, εκπαι­δευ­τι­κών και εργα­ζο­μέ­νων πέρα­σε έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας.

Στη θέα της μεγά­λης πορεί­ας, οι εργα­ζό­με­νοι στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος, που πραγ­μα­το­ποιού­σαν συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο, στο πλαί­σιο της σημε­ρι­νής 24ωρης απερ­γί­ας τους, αλλά και μέλη του Σωμα­τεί­ου Μισθω­τών Δικη­γό­ρων, που κρα­τού­σαν πανό που έγρα­φε «Νίκη στον αγώ­να των φοι­τη­τών», ξέσπα­σαν σε χει­ρο­κρο­τή­μα­τα, ενώ από όλους ακού­στη­καν δυνα­τά τα συν­θή­μα­τα «Φοι­τη­τές-εργα­τιά, μια φωνή και μια γρο­θιά» και «Χωρίς εσέ­να γρα­νά­ζι δεν γυρ­νά, εργά­τη μπο­ρείς χωρίς αφε­ντι­κά».

Όταν η κεφα­λή της πορεί­ας έφτα­σε στο Σύνταγ­μα, μέλη των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, σχη­μά­τι­σαν με χαρ­τό­νια το σύν­θη­μα «Το νομο­σχέ­διο να απο­συρ­θεί!», ενώ τα συν­θή­μα­τα «Η νέα γενιά έχει ιδα­νι­κά, ούτε ξεπου­λιέ­ται, ούτε προ­σκυ­νά» και «Ακού­στε καλά τι λένε οι φοι­τη­τές, θέλου­με δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές» δόνη­σαν την ατμόσφαιρα.

Παράλ­λη­λα οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, οι εργα­ζό­με­νοι και οι μαθη­τές που συμ­με­τεί­χαν στην κινη­το­ποί­η­ση, δια­τρά­νω­σαν ότι «το έγκλη­μα στα Τέμπη δεν θα ξεχα­στεί! Οι πολι­τι­κές τους δολο­φο­νούν εμάς και το μέλ­λον μας», ανοί­γο­ντας πανό μπρο­στά από την Βου­λή, που καλεί στην συγκέ­ντρω­ση των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στο σημείο του εγκλή­μα­τος στις 24 Φλε­βά­ρη, αλλά και στην πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 28 Φλεβάρη.

Οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, συνε­χί­ζουν τον αγώ­να τους, καθώς μετά το τέλος της κινη­το­ποί­η­σης, ακο­λού­θη­σε συντο­νι­σμός για να απο­φα­σι­στούν τα επό­με­να βήματα.

Δεί­τε ακό­μη _με το φακό του 902.gr

ΟΧΙ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις Φοιτητικών Συλλογών σε όλη την χώρα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μαχητικό μήνυμα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο