Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Μανούλες” ψευτιάς — παραπληροφόρησης τα αστικά ΜΜΕ για το νησί της επανάστασης

Είναι και­ρός, που τρέ­χει «καρ­φί­τσα» (κορυ­φαί­ες ειδή­σεις το λένε…) από τα μεγά­λα παγκό­σμια ΜΜΕ (και μέσω ΜΚΔ) …elpais.com, europapress, bbc, chicagotribune κλπ. μαζί –σήμε­ρα το θυμή­θη­καν και ο ΣΚΑΙ, capital.gr, in.gr κά. πάντα «σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων ACN» και πηγή τον συνή­θη ύπο­πτο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «είδη­ση»: Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές της Κού­βας ανα­κοί­νω­σαν ότι εντό­πι­σαν το πρώ­το κρού­σμα της παραλ­λα­γής Όμι­κρον του νέου κορο­νοϊ­ού, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως το πρό­σω­πο που μολύν­θη­κε είχε ταξι­δέ­ψει στη Μοζαμ­βί­κη, μετέ­δω­σε αργά το βρά­δυ της Τετάρ­της (σσ. 8 Δεκέμ­βρη) το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων ACN. Το πρό­σω­πο αυτό, μέλος του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού που κατοι­κεί στην επαρ­χία Πινάρ δελ Ρίο, επέ­στρε­ψε στη νήσο της Καραϊ­βι­κής την 27η Νοεμ­βρί­ου και δια­γνώ­στη­κε πως έχει μολυν­θεί από τον SARS-CoV‑2.

Παρα­θέ­του­με το σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μα ACN (σσ. το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Agencia cubana de noticias ‑ANC, παλαιό­τε­ρα Agencia de información nacional ‑AIN ιδρύ­θη­κε το 1974 και δίνει πλη­ρο­φο­ρί­ες στα Ισπα­νι­κά, Αγγλι­κά, Γαλ­λι­κά, Ρωσι­κά κά παρέ­χο­ντας επί­σης φωτο­γρα­φί­ες, ηχη­τι­κά και βίντεο, χάρη σε ένα δίκτυο 150 δημο­σιο­γρά­φων στην Αβά­να και σε όλες τις επαρ­χί­ες του νησιού της επανάστασης).

Τίτλος: Ανα­φο­ρά για το πρώ­το κρού­σμα στην Κού­βα με παραλ­λα­γή omicron του COVID-19 ‑ACN Αβά­να ‑8 Δεκεμ­βρί­ου: Όπως έχει ενη­με­ρω­θεί ανα­λυ­τι­κά ο πλη­θυ­σμός, από την εμφά­νι­ση της παραλ­λα­γής OMICRÓN του ιού SARS COv2, αυξή­θη­καν τα μέτρα επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης στη χώρα μας, στους διε­θνείς ταξι­διώ­τες, με έμφα­ση σε αυτούς από χώρες που έχουν ανα­φέ­ρει κρού­σμα­τα αυτής της παραλλαγής.

Στις 27 Νοεμ­βρί­ου, ένας ταξι­διώ­της από τη Μοζαμ­βί­κη, εργα­ζό­με­νος στον τομέα της υγεί­ας, έφτα­σε στη χώρα ασυμ­πτω­μα­τι­κός, ταξι­δεύ­ο­ντας προς το Pinar del Río, την επαρ­χία όπου διαμένει.

Στις 28 Νοεμ­βρί­ου, παρου­σί­α­σε χαμη­λό πυρε­τό και πονό­λαι­μο, πηγαί­νο­ντας αμέ­σως στον χώρο της υγεί­ας, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας εξέ­τα­ση αντι­γό­νου που ήταν θετι­κή και εισήλ­θε, σύμ­φω­να με το καθιε­ρω­μέ­νο πρω­τό­κολ­λο, στο νοσο­κο­μείο León Cuervo Rubio.

Την ίδια μέρα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε RT-PCR, με απο­τέ­λε­σμα θετι­κό στον SARS CoV2 και το δείγ­μα στάλ­θη­κε στο Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (Ινστι­τού­το Τρο­πι­κής Ιατρι­κής Κιου­ρί) για έλεγ­χο και αλλη­λού­χι­ση (σσ. όρος της γενε­τι­κής και βιο­χη­μεί­ας, που αφο­ρά τον προσ­διο­ρι­σμό της πρω­το­γε­νούς δομής ενός μη δια­κλα­δι­σμέ­νου βιο­πο­λυ­με­ρούς και οδη­γεί σε συμ­βο­λι­κή γραμ­μι­κή απεικόνιση).

Μετά από πέντε ημέ­ρες εξέ­λι­ξης του ασθε­νούς στο νοσο­κο­μείο, γίνε­ται εξε­λι­κτι­κή PCR-RT, η οποία είναι αρνη­τι­κή και εξέρ­χε­ται ασυμπτωματικός.

Σήμε­ρα ολο­κλη­ρώ­θη­κε επί­σης η αλλη­λού­χι­ση του θετι­κού δείγ­μα­τος, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την παραλ­λα­γή OMICRON του SARS CoV2.
Ως απο­τέ­λε­σμα της επι­δη­μιο­λο­γι­κής μελέ­της, εντο­πί­στη­καν 16 εξω­οι­κο­γε­νεια­κές και δύο ενδο­οι­κο­γε­νεια­κές επα­φές, οι οποί­ες είναι όχι μόνο ασυμ­πτω­μα­τι­κές αλλά και αρνη­τι­κές στην RT-PCR που πραγματοποιήθηκε.

Δια­τη­ρεί­ται επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση στις επα­φές, την κοι­νό­τη­τα με ενί­σχυ­ση των διε­θνών μέτρων υγειο­νο­μι­κού ελέγχου.

και από σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση στο twitter

Γι αυτές τις ειδήσεις οι αστοί «μούγκα στη στρούγκα»

Είδη­ση 1η: Ο Λάζο καλεί να παλέ­ψου­με ποιο­τι­κά στα ιδρύ­μα­τα υγεί­ας. Αυτό συνά­γε­ται από την επί­σκε­ψη του προ­έ­δρου της Εθνι­κής Συνέ­λευ­σης Λαϊ­κής Εξου­σί­ας (ANPP), στους χώρους ενός σύγ­χρο­νου Εργα­στη­ρί­ου Ιολο­γί­ας και Μορια­κής Βιο­λο­γί­ας και του νοσο­κο­μεί­ου Tamara Bunke. (σσ. Esteban Lazo Hernández ‑Εστε­μπάν Λάσο Ερνά­ντες πρό­ε­δρος Asamblea Nacional del Poder Popular ‑ANPP νομο­θε­τι­κό κοι­νο­βού­λιο της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας και το ανώ­τα­το σώμα κρα­τι­κής εξου­σί­ας- τα 605 μέλη του εκλέ­γο­νται από πολυ­με­λείς εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες για 5ετή θητεία)

Είδη­ση 2η: 9.343.711 Κου­βα­νοί (σσ. 84,5% του πλη­θυ­σμού της χώρας) έχουν ολο­κλη­ρώ­σει το πλή­ρες πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμού κατά του Covid-19, με τα ανο­σο­γό­να που έχουν ανα­πτυ­χθεί απο­κλει­στι­κά από τη χώρα μας, Soberana 02, Soberana Plus και Abdala

Είδη­ση 3η: Εγκαι­νιά­στη­κε το νέο –μονα­δι­κό στο είδος του, ιατρι­κό κέντρο Centro de Salud de Montaña στην επαρ­χία Cienfuegos

Είδη­ση 4η: Ανα­γνω­ρί­ζε­ται ο κοι­νω­νι­κός ρόλος εργα­στη­ρί­ου του Σαντιά­γο. Η συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Κού­βας — Central de Trabajadores de Cuba (CTC) βρά­βευ­σε το Laboratorio Farmacéutico Oriente (LBF) της κρα­τι­κής BioCubaFarma, σαν εθνι­κά δια­κε­κρι­μέ­νο καθε­στώς, για το κοι­νω­νι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό του έργο στην υπε­ρά­σπι­ση της Επα­νά­στα­σης και του κου­βα­νι­κού κοι­νω­νι­κού συστήματος.

 

Είδη­ση 5η: Περισ­σό­τε­ρα από ένα εκα­τομ­μύ­ριο παι­διά της Κού­βας έχουν ολο­κλη­ρώ­σει το πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμού κατά του COVID-19

και το κυριότερο … 

Είδη­ση 6η: COVID-19 | Κού­βα: συνε­χώς την τελευ­ταία βδο­μά­δα […] νέα κρού­σμα­τα — κανέ­νας θάνα­τος το τελευ­ταίο 65 νέα κρού­σμα­τα και κανέ­νας θάνα­τος.

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο