Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Οι 57 ψυχές που χάθηκαν στο έγκλημα στα Τέμπη ζητούν δικαίωση (VIDEO)

Οι 57 ανθρώ­πι­νες ψυχές που χάθη­καν στο έγκλη­μα στα Τέμπη ζητούν δικαί­ω­ση, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, μιλώ­ντας το πρωί της Παρα­σκευ­ής στο «Open».

Σημεί­ω­σε ότι το ΚΚΕ είναι ικα­νο­ποι­η­μέ­νο για την πρω­το­βου­λία που πήρε να προ­τεί­νει τη σύστα­ση Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής, για­τί αν δεν υπήρ­χε αυτή, το πιθα­νό­τε­ρο είναι ότι το έγκλη­μα θα είχε θαφτεί.

Ακό­μα υπο­γράμ­μι­σε ότι η κυβέρ­νη­ση βγή­κε εκτε­θει­μέ­νη από την Εξε­τα­στι­κή για­τί προ­σπά­θη­σε να συγκα­λύ­ψει το έγκλη­μα με τη μη κλή­τευ­ση μαρ­τύ­ρων, την προ­κλη­τι­κή στά­ση του προ­έ­δρου, αλλά και το βίαιο κλεί­σι­μο της Επιτροπής.

Και πρό­σθε­σε ότι το ΚΚΕ κατέ­θε­σε το πόρι­σμά του στη Δικαιο­σύ­νη, το οποίο περι­λαμ­βά­νει πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύνες.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο